ACCOUNTABILITY INDEX MONITORING SYSTEM (AIMS) 2015
PTJ : 0


BAHAGIAN 1 :
KAWALAN PENGURUSAN

OBJEKTIF:
PENGURUSAN PEJABAT YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) PIHAK PENGURUSAN MEMPUNYAI STRUKTUR, KUASA, SISTEM DAN PROSEDUR DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWABNYA B) PELAKSANAAN URUSAN PENTADBIRAN PEJABAT DENGAN LEBIH CEKAP, TERATUR DAN BERKESAN C) PENGURUSAN KEWANGAN DIJALANKAN DENGAN BAIK MENGIKUT PERATURAN DAN GARIS PANDUAN YANG DISEDIAKAN

Bil.
Soalan
Peraturan
Jawapan
2.0 PENURUNAN KUASA Akta Acara Kewangan Sek. 15 A.pdf | SPP92009 | SAK 2 TAHUN 2004 JWT PEMBELIAN RUNCIT.doc | SPANM12009 | AP 11.doc | AP 53.pdf | AP 69.pdf | AP 101.pdf | AP 70.pdf | PP0507-Panduan Pengurusan Pejabat.pdf | SPANM12008.pdf | Panduan Pengguna - Prosedur Kerja eSPKB.pdf | Nota A Panduan Pengguna Pindaan 1 - 14 Sept 2005 pdf.pdf  
2.1 Semua pegawai terlibat pengurusan kewangan diberikan kuasa secara bertulis (Bajet, Hasil, Perbelanjaan, Amanah serta Aset dan Stor). AP 11, AP 200.1, SAK Bil 2 Tahun 2004
Ya
2.2 Perlantikan secara bertulis bagi Jawatankuasa Pembelian Terus. SAK 22004
Ya
2.3 Dalam persekitaran elektronik di mana kad pintar digunakan, pengguna perlu menyimpan selamat kad pintar tersebut dan tidak boleh sama sekali memberikan kad tersebut kepada orang lain. AP 70 (c)
Ya
2.4 Peranan dan Had capaian kad pintar sama dengan surat penurunan kuasa secara bertulis.
Ya
2.5 Surat pembatalan kuasa kad pintar dikeluarkan setiap kali pertukaran keluar/bersara pegawai dalam tempoh 1 minggu.
Ya
2.6 Surat Kuasa dikeluarkan setiap kali pegawai bertukar. (Yang dikeluarkan oleh Bahagian Kewangan) AP 101.doc
Ya
2.7 Rekod dan fail surat Penurunan Kuasa disimpan dengan teratur, mudah dikesan dan disemak. Laporan BV 141 (Senarai pengguna e-SPKB)
Ya


BAHAGIAN 2 :
KAWALAN BAJET

OBJEKTIF:
PENGURUSAN BAJET BERTUJUAN UNTUK: A) MENYEDIAKAN SATU ANGGARAN ALIRAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN SESEBUAH ORGANISASI B) MEMASTIKAN AGIHAN PERUNTUKAN TERATUR BAGI MEMENUHI KEPERLUAN ORGANISASI C) MEMASTIKAN PERUNTUKAN DIKAWAL AGAR PERBELANJAANNYA TIDAK MELEBIHI PERUNTUKAN DAN MENGIKUT PERANCANGAN D) MEMASTIKAN PENILAIAN DIBUAT BAGI MENENTUKAN PENCAPAIAN MATLAMAT PERUNTUKAN YANG DIBELANJAKAN E) MEMASTIKAN WUJUDNYA AKAUNTABILITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN

Bil.
Soalan
Peraturan
Jawapan


BAHAGIAN 3 :
KAWALAN TERIMAAN

OBJEKTIF:
PENGURUSAN TERIMAAN YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) SEMUA PUNGUTAN YANG DITERIMA DIREKOD DENGAN BETUL DAN DIMASUKKAN KE BANK DENGAN SEGERA B) SEMUA PROSEDUR PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENGELUARAN BAGFI RESIT RASMI DAN BORANG HASIL DIREKOD, DISIMPAN DAN DISELENGGARAKAN DENGAN BETUL DAN KEMASKINI C) KESELAMATAN WANG DAN INSTRUMEN LAIN ADALAH MENCUKUPI SEMASA MEMUNGUT, MENYIMPAN DAN MEMASUKKAN KE BANK D) LAPORAN-LAPORAN BERKAITAN HASIL SEPERTI PENYATA PENYESUAIAN, PENYATA TUNGGAKAN HASIL, LAPORAN AKAUN BELUM TERIMA DISEDIAKAN DAN DIKEMUKAKAN KEPADA PERBENDAHARAAN MENGIKUT TEMPOH YANG DITETAPKAN E) UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BERKAITAN TERIMAAN DIPATUHI SEPENUHNYA

Bil.
Soalan
Peraturan
Jawapan


BAHAGIAN 4 :
KAWALAN PERBELANJAAN

OBJEKTIF:
PENGURUSAN PERBELANJAAN YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) PEROLEHAN DIBUAT DENGAN CEKAP, MEMATUHI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DITETAPKAN OLEH KERAJAAN B) PERBELANJAAN DIURUSKAN SECARA TELUS DAN PENUH AMANAH C) BAYARAN DIBUAT DENGAN CEPAT DAN TEPAT D) SETIAP BAYARAN DISOKONG DENGAN DOKUMEN YANG SAH E) BAYARAN DIBUAT KEPADA ORANG / PIHAK YANG BERHAK F) REKOD MENGENAI PERBELANJAAN DISELENGGARA DENGAN LENGKAP, KEMASKINI DAN DISIMPAN DENGAN BAIK

Bil.
Soalan
Peraturan
Jawapan


BAHAGIAN 5 :
PENGURUSAN KUMPULAN WANG AMANAH / AKAUN AMANAH / DEPOSIT

OBJEKTIF:
PENGURUSAN WANG YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A)SUPAYA WANG CARUMAN/ SUMBANGAN/ DEPOSIT DARIPADA KERAJAAN, MANA-MANA BADAN ATAU ORANG PERSEORANGAN DIURUSKAN MENGIKUT TUJUAN PENUBUHANNYA DAN DIKENDALIKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG,PROSEDUR DAN PERAKAUNAN YANG DITETAPKAN

Bil.
Soalan
Peraturan
Jawapan


BAHAGIAN 6 :
KAWALAN PENGURUSAN HARTA MODAL, STOR DAN ASET HIDUP

OBJEKTIF:
UNTUK MEMASTIKAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENGGUNAAN PENYELENGGARAAN DAN PELUPUSAN ASET, INVENTORI DAN BARANG-BARANG STOR ADALAH DIBUAT DENGAN TERATUR DAN KEMASKINI BAGI MENGELAKKAN DARIPADA BERLAKUNYA SALAH GUNA, PEMBAZIRAN, PENYELEWENGAN DAN PEMBOROSAN

Bil.
Soalan
Peraturan
Jawapan