Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\A1MS\print_answer4.php on line 23

   

BAHAGIAN 1

OBJEKTIF:
PENGURUSAN PEJABAT YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) PIHAK PENGURUSAN MEMPUNYAI STRUKTUR, KUASA, SISTEM DAN PROSEDUR DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWABNYA B) PELAKSANAAN URUSAN PENTADBIRAN PEJABAT DENGAN LEBIH CEKAP, TERATUR DAN BERKESAN C) PENGURUSAN KEWANGAN DIJALANKAN DENGAN BAIK MENGIKUT PERATURAN DAN GARIS PANDUAN YANG DISEDIAKAN

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

1.0 CARTA ORGANISASI pkpa081991.pdf|PP0507-Panduan Pengurusan Pejabat.pdf  
1.1 Carta Organisasi disediakan lengkap mengikut waran perjawatan dan secara pentadbiran yang diluluskan.
Ya
1.2 Tarikh terkini Carta Organisasi diluluskan. (Nyatakan) 10.02.2015
1.3 Carta Organisasi dipamerkan dan dikemas kini berdasarkan kelulusan.
Ya
2.0 PENURUNAN KUASA Akta Acara Kewangan Sek. 15 A.pdf|SPP092009.pdf|SAK 2 TAHUN 2004.pdf|SPANM 12009.pdf|AP 11.pdf|AP 53.pdf|AP 69.pdf|AP 101.pdf|AP 70.pdf|PP0507-Panduan Pengurusan Pejabat.pdf|SPANM12008.pdf|Panduan Pengguna - Prosedur Kerja eSPKB.pdf|Nota A Panduan Pengguna Pindaan 1 - 14 Sept 2005 pdf.pdf  
2.1 Semua pegawai terlibat dengan pengurusan kewangan diberikan kuasa/dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal.
Ya
2.2 Peranan dan had capaian kad pintar sama dengan surat penurunan kuasa secara bertulis.
Ya
2.3 Permohonan surat kuasa dibuat setiap kali pegawai bertukar.
Ya
2.4 Rekod dan fail surat Penurunan Kuasa disimpan dengan teratur, mudah dikesan dan disemak. Laporan BV 141
Ya
3.0 PROSES KERJA KEWANGAN (MPK/ FAIL MEJA / PERINTAH TETAP/ SOP) pkpa081991.pdf|PP0507-Panduan Pengurusan Pejabat.pdf  
3.1 Proses kerja berkaitan pengurusan kewangan diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.
Ya
3.2 Proses kerja dikaji semula dari semasa ke semasa sekiranya ada perubahan/pindaan.
Ya
4.0 SENARAI TUGAS (FAIL MEJA/ PERINTAH TETAP) pkpa081991.pdf  
4.1 Senarai Tugas disediakan dan diperakui.
Ya
4.2 Senarai Tugas sentiasa dikemas kini jika melibatkan pertukaran jenis tugas.
Ya
5.0 PEMERIKSAAN MENGEJUT (AP309) DAN DAFTAR AM28 AP 308.pdf|AP 309 AM28.pdf|AP 309.pdf  
5.1 Pemeriksaan mengejut dijalankan oleh Ketua Jabatan tidak kurang sekali dalam tempoh 6 bulan.
Ya
5.2 Pemeriksaan mengejut hendaklah meliputi peti besi, bilik kebal, peti wang tunai, laci atau bekas-bekas untuk menyimpan wang, setem atau barang-barang berharga.
Ya
5.3 Hasil pemeriksaan direkodkan di dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut (AM28) dengan lengkap.
Ya
6.0 WARAN PERJALANAN UDARA AWAM pp091992-Denda ke atas No Show Passenger.pdf|PMAT Bil 3 Tahun 1993 - No Show Passenger.pdf|WP 2.5-2013.pdf  
6.1 Waran perjalanan udara diselenggarakan dengan lengkap. WP 2.5/2013
Tidak Berkaitan
7.0 BUKU PERKHIDMATAN (AWAM SAHAJA) PP0507-Panduan Pengurusan Pejabat.pdf|SPP152008.pdf|PP062005-Dasar Latihan Sumber Manusia.pdf  
7.1 Buku perkhidmatan diselenggarakan dengan lengkap dan dikemaskini.
Ya
7.2 Buku perkhidmatan diperiksa secara berkala oleh Ketua Jabatan.
Ya
7.3 Kursus-kursus yang bersijil direkodkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan.
Ya
7.4 Rekod cuti/HRMIS dikemaskini dan disahkan oleh Ketua Jabatan/Pegawai yang diberi kuasa.
Ya
7.5 Butiran pinjaman kenderaan direkodkan dalam Buku Perkhidmatan.
Ya
7.6 Butiran pinjaman komputer direkodkan dalam Buku Perkhidmatan.
Ya
7.7 Jabatan/ Bahagian memastikan pegawai menghadiri latihan/ kursus/ seminar sekurang-kurangnya 7 hari setahun.
Ya
8.0 PEMANTAUAN TEGURAN AUDIT AP 306.pdf  
8.1 Pertanyaan Audit dijawab dalam tempoh ditetapkan.
Ya


   

BAHAGIAN 2

OBJEKTIF:
PENGURUSAN BAJET BERTUJUAN UNTUK: A) MENYEDIAKAN SATU ANGGARAN ALIRAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN SESEBUAH ORGANISASI B) MEMASTIKAN AGIHAN PERUNTUKAN TERATUR BAGI MEMENUHI KEPERLUAN ORGANISASI C) MEMASTIKAN PERUNTUKAN DIKAWAL AGAR PERBELANJAANNYA TIDAK MELEBIHI PERUNTUKAN DAN MENGIKUT PERANCANGAN D) MEMASTIKAN PENILAIAN DIBUAT BAGI MENENTUKAN PENCAPAIAN MATLAMAT PERUNTUKAN YANG DIBELANJAKAN E) MEMASTIKAN WUJUDNYA AKAUNTABILITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

1.0 PENYEDIAAN BAJET PB 1.1-2013.pdf|PP022012 Bajet Berasaskan Outcome.pdf  
1.1 Cadangan bajet Dasar Sedia Ada (DSA)/Dasar Baru (DB)/One-Off (OO) disediakan mengambil kira daripada input daripada Pusat Kos disokong dengan justifikasi yang jelas.
Ya
1.2 Input daripada Pusat Kos, Dokumen RP dan semua borang ABM/OBB difailkan dengan teratur.
Ya
2.0 PENGAGIHAN PERUNTUKAN PB 1.2-2013.pdf|PB 1.3-2013.pdf|Arahan Pegawai Pengawal B60.pdf  
2.1 Pegawai Pengawal mengeluarkan Waran Peruntukan Kecil kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan agensi pelaksana di bawah bidang kuasa masing-masing tidak lewat daripada 31 Januari tahun kewangan. (Bahagian Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
2.2 Waran Peruntukan diterima dan dikunci masuk dalam sistem dengan betul mengikut Objek Sebagai dan amaun.
Ya
2.3 Agihan Sijil Pengesahan Peruntukan (SPP) ke Pusat Kos ada dibuat.
Tidak Berkaitan
3.0 PINDAH/TAMBAH PERUNTUKAN PB 2.6-2013.pdf|pp041990-Pindah peruntukan.pdf|PP112008 Pindah Peruntukan Belanja Mengurus.pdf|PP101992-Pindah peruntukan mengurus.pdf|pp201990-Pindah Peruntukan Pembangunan.pdf  
3.1 Waran pindah peruntukan ditandatangani oleh Pegawai Pengawal atau wakil yang diberi kuasa secara bertulis atau mendapat kelulusan Perbendaharaan. PB 2.6/2013 Para 5.2
Tidak Berkaitan
3.2 Bagi membuat pindah peruntukan perbelanjaan mengurus, Pegawai Pengawal dikehendaki mematuhi tahap varian bagi sesuatu butiran perbelanjaan yang dipersetujui di dalam Perjanjian Program. PB 2.6/2013 Para 4.1
Tidak Berkaitan
3.3 Sekiranya pindah peruntukan yang dibuat itu terkeluar daripada tahap varian tersebut, Pegawai Pengawal dikehendaki mengemukakan laporan kepada Perbendaharaan. PB 2.6/2013 Para 4.2
Tidak Berkaitan
3.4 Pindah peruntukan pembangunan dibenarkan dibuat oleh Pegawai Pengawal dengan syarat ia tidak melebihi 50% daripada peruntukan tahunan asal untuk pembangunan (Bahagian Pembangunan dan BPKP sahaja).
Tidak Berkaitan
3.5 Semua dokumen berkaitan pindah/tambah/kurang peruntukan difailkan.
Ya
3.6 Semua pindah peruntukan hendaklah dibuat dalam tahun kewangan berkenaan dan semua waran pindah peruntukan yang dikeluarkan hendaklah disampaikan kepada Akauntan Negara atau wakilnya tidak lewat dari 31 Disember bagi tahun kewangan berkenaan (Bahagian Kewangan sahaja). PB 2.6/2013 Para 5.5
Tidak Berkaitan
4.0 WARAN PERUNTUKAN KECIL PB 1.2-2013.pdf|SAK 02 TAHUN 2013 WPK.pdf  
4.1 PTJ ada menerima WPK. (Nyatakan secara ringkas bilangan dan amaun dari PTJ pengeluar) ADA 8 WPK. 1.PTJ MK LOG TD 3 WPK BERJUMLAH RM 290,000.00 . 2. PTJ OPLAT 2 WPK BERJUMLAH RM 6,790.00 . 3. PTJ CSM 3 WPK BERJUMLAH RM 8,460.00
4.2 Program ada mengeluarkan WPK. (Nyatakan secara ringkas bilangan dan amaun dari PTJ penerima WPK) TIDAK TERLIBAT
4.3 WPK dikeluar dan ditandatangani oleh Pengurus Program atau pegawai yang pangkatnya tidak rendah daripada Mej Jen atau setaraf Jusa C.
Ya
4.4 WPK diterima tanpa permohonan. (Nyatakan bilangan dan amaun) TIDAK ADA.
4.5 WPK diterima dan dibelanjakan bagi tujuan yang dipohon sepenuhnya.
Ya
4.6 WPK yang diterima, didaftar dan difailkan.
Ya
5.0 PEMANTAUAN KEMAJUAN/PRESTASI PERBELANJAAN (BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN BPKP) pp141994-Pengesanan Prestasi.pdf|PB 1.1-2013.pdf|PB 1.2-2013.pdf  
5.1 Maklumat kemajuan kewangan dan fizikal diperolehi daripada agensi pelaksana bagi mengesan kemajuan pelaksanaan projek.
Tidak Berkaitan
5.2 Peruntukan perbelanjaan projek serta lain-lain maklumat projek sentiasa dikemas kini dalam Sistem Pemantauan Projek II (SPP II).
Tidak Berkaitan
5.3 Kementerian mempunyai satu mekanisme untuk memastikan kajian impak dibuat secara berkala. (Impak dinilai sekurang-kurangnya sekali dalam masa 5 tahun)
Tidak Berkaitan
5.4 Pemantauan secara berkala dilakukan oleh Kementerian bagi memastikan perbelanjaan tidak melebihi peruntukan.
Tidak Berkaitan
6.0 PEMANTAUAN DASAR BARU/ONE OFF (PTJ DIPERUNTUKKAN DASAR BARU/ONE OFF) Arahan Pegawai Pengawal B60.pdf|PB 2.6-2013.pdf  
6.1 Waran Dasar Baru/One Off dibelanjakan mengikut tujuan permohonan.
Ya
6.2 Fail Waran Peruntukan Dasar Baru/One Off disediakan.
Ya
7.0 PELAPORAN spp021986-Laporan Bulanan Belanja mengurus dan Pembangunan.pdf|Arahan Pegawai Pengawal B60.pdf|PB 2.6-2013.pdf  
7.1 Laporan Prestasi Perbelanjaan Bulanan dikemukakan kepada Pegawai Pengawal/ Pengurus Program/ Aktiviti sebelum 10hb bulan berikutnya.
Ya
7.2 Laporan Prestasi Perbelanjaan WPK dimajukan kepada Program/PTJ pengeluar setiap bulan.
Ya
7.3 Laporan Pengecualian disediakan bagi perbelanjaan yang melebihi tahap varian.
Tidak Berkaitan
7.4 Fail Pelaporan disediakan dan dikemas kini.
Ya


   

BAHAGIAN 3

OBJEKTIF:
PENGURUSAN TERIMAAN YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) SEMUA PUNGUTAN YANG DITERIMA DIREKOD DENGAN BETUL DAN DIMASUKKAN KE BANK DENGAN SEGERA B) SEMUA PROSEDUR PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENGELUARAN BAGFI RESIT RASMI DAN BORANG HASIL DIREKOD, DISIMPAN DAN DISELENGGARAKAN DENGAN BETUL DAN KEMASKINI C) KESELAMATAN WANG DAN INSTRUMEN LAIN ADALAH MENCUKUPI SEMASA MEMUNGUT, MENYIMPAN DAN MEMASUKKAN KE BANK D) LAPORAN-LAPORAN BERKAITAN HASIL SEPERTI PENYATA PENYESUAIAN, PENYATA TUNGGAKAN HASIL, LAPORAN AKAUN BELUM TERIMA DISEDIAKAN DAN DIKEMUKAKAN KEPADA PERBENDAHARAAN MENGIKUT TEMPOH YANG DITETAPKAN E) UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BERKAITAN TERIMAAN DIPATUHI SEPENUHNYA

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

1.0 KEBENARAN/ KELULUSAN MENERIMA WANG AP 70.pdf|AP 73.pdf|AP 69.pdf|Perlembagaan Persekutuan Para 96.pdf  
1.1 Hasil yang dikutip mengikut kadar yang dibenarkan.
Tidak Berkaitan
1.2 Sekiranya tidak| PTJ telah mengambil tindakan perundangan bagi membenarkan pungutan mengikut kadar baru.
Tidak Berkaitan
1.3 Daftar dan senarai pungutan yang direkodkan dalam buku tunai mesti dicatat oleh pegawai yang lain daripada juruwang kecuali mendapat kebenaran khusus daripada Ketua Akauntan/Jabatan Akauntan Negara.
Tidak Berkaitan
1.4 Kebenaran secara bertulis hendaklah dikeluarkan oleh Pegawai Pengawal kepada pegawai yang memungut wang.
Tidak Berkaitan
1.5 Kebenaran khusus daripada Ketua Akauntan sekiranya urusan pengeluaran dan penyediaan resit dilakukan oleh pegawai yang sama.
Tidak Berkaitan
1.6 Resit Rasmi (Kew. 38) mestilah ditulis menggunakan karbon dua muka oleh pegawai yang menerima wang dan ditandatangani oleh seorang pegawai lain.
Tidak Berkaitan
2.0 KESELAMATAN SEMASA KUTIPAN AP 61.pdf|AP 70.pdf  
2.1 Ciri-ciri keselamatan diwujudkan di ruang tempat Kasyer membuat kutipan hasil.
Tidak Berkaitan
2.2 Notis kepada orang awam bagi mendapatkan resit dipaparkan di tempat yang mudah dilihat.
Tidak Berkaitan
2.3 Bagi e-Terimaan| Password (kata laluan) ditukar dari semasa ke semasa atau jika terdapat pertukaran pegawai.
Tidak Berkaitan
3.0 PENERIMAAN MELALUI MEL AP 60.pdf|AP 70.pdf|AP 71.pdf  
3.1 Daftar Mel secara manual/ Laporan Mel - TK120 (e-Terimaan) diselenggarakan oleh pegawai selain daripada juruwang/ pegawai yang menyediakan resit.
Tidak Berkaitan
3.2 Daftar Mel secara manual/ Laporan Mel - TK120 (e-Terimaan) diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini mengandungi butir-butir tarikh cek diterima, nama pengirim, nombor cek, amaun, perihal suratan, tandatangan pembuka mel dan nombor resit yang dikeluarkan.
Tidak Berkaitan
3.3 Resit rasmi dikeluarkan pada hari yang sama dan dipos selewat-lewatnya hari bekerja berikutnya.
Tidak Berkaitan
3.4 Pegawai bertanggungjawab hendaklah mencatatkan tarikh dan nombor resit rasmi dalam daftar dan menurunkan tandatangan ringkas.
Tidak Berkaitan
3.5 Daftar Mel secara manual/ TK120 - Laporan Mel (e-Terimaan) disemak setiap hari dengan Buku Tunai/ TK100 - Buku Tunai elektronik oleh pegawai penyelia dan menurunkan tandatangan ringkas.
Tidak Berkaitan
4.0 PENGURUSAN CEK TAK LAKU AP 76.pdf|SPANM011994-Kaedah Cek tak laku.pdf  
4.1 Daftar Cek Tak Laku diselenggara dengan lengkap dan kemaskini.
Tidak Berkaitan
4.2 Format Daftar Cek Tak Laku disediakan mengikut kehendak Surat Pekeliling ANM Bil. 1/1994.
Tidak Berkaitan
4.3 Senarai Cek Tak Laku diselaraskan dalam Buku Tunai dan Akaun Hasil/Amanah/Vot yang berkenaan.
Tidak Berkaitan
4.4 Cek tak laku telah diganti atau telah diambil tindakan untuk mendapatkan amaun gantian cek dengan segera.
Tidak Berkaitan
4.5 Senarai Cek Tak Laku disediakan dan dihantar kepada Pegawai Pengawal pada akhir tahun.
Tidak Berkaitan
5.0 PENERIMAAN MELALUI e-PAYMENT MELALUI KAUNTER ( PTJ BERKAITAN SAHAJA) SPANM Bil. 3 2007 - Kaedah Terimaan Online.pdf|SPANM Bil. 2 2008 - Kaedah Terimaan Internet banking.pdf|SPANM Bil. 22009 - MEPSCASH.pdf  
5.1 Kelulusan JANM telah diperolehi bagi pelaksanaan e-Payment.
Tidak Berkaitan
5.2 Acquiring bank telah dilantik.
Tidak Berkaitan
5.3 Terimaan melalui Kad Debit dan Kad Kredit telah dipindahkan ke dalam Akaun Terimaan Pejabat Perakaunan sebelum jam 4.00 petang hari yang sama.
Tidak Berkaitan
5.4 Terimaan secara MEPSCASH dipindahkan ke dalam Akaun Terimaan Pejabat Perakaunan sebelum jam 11.00 pagi keesokkan hari bekerja.
Tidak Berkaitan
5.5 Terimaan melalui Kad Debit dan Kad Kredit telah dipindahkan ke dalam Akaun Terimaan Kecil Perbendaharaan sebelum jam 11.00 pagi keesokan hari bekerja.
Tidak Berkaitan
5.6 Komisen bank/caj perkhidmatan bagi Kad Kredit termasuk Kad AMEX dikenakan tidak melebihi 1.1% atas nilai transaksi/amaun yang dibayar.
Tidak Berkaitan
5.7 Komisen bank/caj perkhidmatan bagi Kad Debit dikenakan tidak melebihi 0.8% atas nilai transaksi/amaun yang dibayar.
Tidak Berkaitan
5.8 Komisen bank/caj perkhidmatan bagi MEPSCASH dikenakan tidak melebihi 1.0% atas nilai transaksi/amaun yang dibayar.
Tidak Berkaitan
6.0 PENERIMAAN MELALUI e-PAYMENT SECARA ONLINE ( PTJ BERKAITAN SAHAJA - PORTAL BAHAGIAN/JABATAN) SPANM Bil. 3 2007 - Kaedah Terimaan Online.pdf|SPANM Bil. 2 2008 - Kaedah Terimaan Internet banking.pdf|SPANM Bil. 22009 - MEPSCASH.pdf  
6.1 Kelulusan JANM telah diperolehi bagi pelaksanaan e-Payment.
Tidak Berkaitan
6.2 Acquiring bank telah dilantik.
Tidak Berkaitan
6.3 Terimaan melalui Kad Debit dan Kad Kredit telah dipindahkan ke dalam Akaun Terimaan Pejabat Perakaunan sebelum jam 4.00 petang hari yang sama.
Tidak Berkaitan
6.4 Terimaan secara MEPSCASH dipindahkan ke dalam Akaun Terimaan Pejabat Perakaunan sebelum jam 11.00 pagi keesokkan hari bekerja.
Tidak Berkaitan
6.5 Terimaan melalui Kad Debit dan Kad Kredit telah dipindahkan ke dalam Akaun Terimaan Kecil Perbendaharaan sebelum jam 11.00 pagi keesokan hari bekerja.
Tidak Berkaitan
6.6 Komisen bank/caj perkhidmatan bagi Kad Kredit termasuk Kad AMEX dikenakan tidak melebihi 1.8% per transaksi.
Tidak Berkaitan
6.7 Komisen bank/caj perkhidmatan bagi Kad Debit (Individu) dikenakan tidak melebihi RM0.50 per transaksi.
Tidak Berkaitan
6.8 Komisen bank/caj perkhidmatan bagi Kad Debit (Entiti Perniagaan) dikenakan tidak melebihi RM1.00 per transaksi.
Tidak Berkaitan
6.9 Komisen bank/caj perkhidmatan bagi MEPSCASH dikenakan tidak melebihi 1.0% per transaksi.
Tidak Berkaitan
7.0 LAPORAN e-PAYMENT  
7.1 Laporan urusniaga harian dicetak dari sistem Kementerian/Jabatan dan disemak dengan Laporan urusniaga harian Bank.
Tidak Berkaitan
7.2 Penyata pemungut disediakan oleh Kementerian/Jabatan dan dikemukakan kepada Pejabat Perakaunan.
Tidak Berkaitan
7.3 Jika terdapat perbezaan antara amaun yang dipindahkan ke Akaun Bank Terimaan Pejabat Perakaunan dengan Laporan urusniaga harian, maklumkan kepada bank untuk tindakan. (Bhgn Akaun sahaja)
Tidak Berkaitan
8.0 PERAKUAN PENERIMAAN WANG AP 60.pdf|AP 62.pdf  
8.1 Resit dikeluarkan bagi semua kutipan.
Tidak Berkaitan
8.2 Resit yang dipinda mestilah dibatalkan oleh pegawai yang diberikuasa secara bertulis.
Tidak Berkaitan
8.3 Resit yang dibatalkan berserta salinannya hendaklah dikemukakan untuk diaudit.
Tidak Berkaitan
9.0 PENGGUNAAN BORANG HASIL (PTJ YANG TERLIBAT SAHAJA) AP 66.pdf|AP 67.pdf|AP 68.pdf|AP 80.pdf|AP 66A.pdf|AP 60.pdf|Lampiran N - AP 66A.pdf  
9.1 Borang Hasil yang diterima direkodkan dengan kemas kini dalam Daftar Borang Hasil (Kew. 67- Pin.1/84).
Tidak Berkaitan
9.2 Setiap keluaran Borang Hasil mestilah ditandatangani pada Daftar Borang Hasil (Kew. 67- Pin.1/84) oleh pegawai yang memohon/menerima.
Tidak Berkaitan
9.3 Borang Hasil dikeluarkan mengikut susunan no. siri yang betul.
Tidak Berkaitan
9.4 Baki stok pada Daftar Borang Hasil (Kew. 67- Pin.1/84) didaftar bersamaan dengan baki fizikal sebenar.
Tidak Berkaitan
9.5 Borang Hasil yang belum dan sedang digunakan disimpan di tempat yang dikunci dengan selamat.
Tidak Berkaitan
9.6 Borang Hasil yang diterima disemak dan diperakui betul tentang ketepatan nombor siri dan hendaklah mencatat dan menandatangani dibelakang helai pertama salinan pejabat.
Tidak Berkaitan
9.7 Senarai stok Borang Hasil dinyatakan dalam Penyata Borang Hasil Yang Dikawal (Lampiran N) semasa pertukaran pemungut (pemberi alih/pengambil alih).
Tidak Berkaitan
9.8 Satu salinan Penyata Borang Hasil Yang Dikawal (Lampiran N) yang telah ditandatangani oleh kedua-dua pegawai dihantar kepada Ketua Audit Negara atau Akauntan Negara yang berkenaan.
Tidak Berkaitan
9.9 Borang Hasil yang dikeluarkan daripada stok hendaklah disemak sekurang-kurangnya sekali setiap minggu oleh Pegawai Penyelia atau wakilnya untuk memastikan resit yang belum diguna masih utuh.
Tidak Berkaitan
10.0 PEREKODAN BORANG HASIL (e-Terimaan) AP 72 & 72A.pdf|AP 80.pdf|AP 300.pdf|AP 299.pdf|SPANM Bil.62010 eTerimaan.pdf|Laporan eTerimaan.pdf|AP 315.pdf|AP 316 (a), (b), (c).pdf|AP 316A.pdf|AP 317 (a).pdf|AP 317 (a), (b), (c), AP320.pdf|AP 321, AP322.pdf|AP 323, AP324.pdf  
10.1 Setiap resit rasmi mestilah direkodkan dalam Buku Tunai elektronik pada hari yang sama.
Tidak Berkaitan
10.2 Jika e-Terimaan tidak dapat digunakan (offline), PTJ hendaklah mengeluarkan resit rasmi secara manual dan kemas kini maklumat tersebut dalam Modul Tambah Penerimaan Bayaran Manual dan Modul Penyata Pemungut Manual.
Tidak Berkaitan
10.3 PTJ hendaklah mencetak setiap hari Laporan Resit Rasmi (TK101), Laporan Resit Manual (TK 103) dan Buku Tunai Cerakinan (TK 100).
Tidak Berkaitan
10.4 Pegawai atau wakil yang diberi kuasa hendaklah setiap hari menyemak dan menandatangani ringkas pada Buku Tunai dan resit rasmi (Manual) atau Buku Tunai Cerakinan (TK 100), Laporan Resit Rasmi (TK101) dan Laporan Resit Manual (TK 103) (e-Terimaan).
Tidak Berkaitan
10.5 Semua Borang Hasil yang hilang direkod dan dilaporkan dengan segera.
Tidak Berkaitan
10.6 Semua Borang Hasil yang usang dimusnahkan setelah mendapat kelulusan daripada Ketua Audit Negara.
Tidak Berkaitan
11.0 KEMASUKAN PUNGUTAN KE BANK AP 78.pdf|AP 79.pdf|AP 80.pdf|AP 126.pdf|AP 137.pdf  
11.1 Pungutan wang tunai melebihi RM500 atau jumlah pungutan (termasuk wang tunai, cek, wang pos, dan kiriman wang) melebihi RM2,000 perlu dimasukkan ke dalam bank pada hari yang sama atau hari bekerja berikutnya.
Tidak Berkaitan
11.2 Pungutan menerusi cek perlu dimasukkan ke bank tidak lewat dari satu minggu dari tarikh ia diterima.
Tidak Berkaitan
11.3 Semua pungutan tidak kira jumlahnya perlu dimasukkan ke bank pada hari kerja yang akhir dalam tempoh akaun bulanan atau apa-apa tempoh akaun yang lebih singkat yang ditetapkan oleh JANM.
Tidak Berkaitan
11.4 Pungutan yang tidak sempat dibankkan disimpan dengan selamat dalam peti besi atau bilik kebal atau Balai Polis.
Tidak Berkaitan
11.5 Pungutan yang dimasukkan ke dalam bank hendaklah disokong dengan Penyata Pemungut.
Tidak Berkaitan
11.6 Pungutan yang dimasukkan telah diperakui terima oleh bank.
Tidak Berkaitan
11.7 Seorang pegawai bertanggungjawab menyemak Penyata Pemungut selepas kemasukan ke bank bagi menentukan jumlah sebenar telah dibankkan.
Tidak Berkaitan
11.8 Penyata Pemungut direkodkan dalam Buku Tunai Elektronik dengan betul.
Tidak Berkaitan
11.9 Penyata Pemungut disimpan dengan lengkap dan teratur.
Tidak Berkaitan
12.0 PENYATA BULANAN/ PENYATA PENYESUAIAN HASIL AP 80.pdf|AP 143.pdf|AP 145.pdf  
12.1 Akaun Tunai Bulanan dikemukakan kepada Pejabat Perakaunan dengan lengkap dalam tempoh yang ditetapkan.
Tidak Berkaitan
12.2 Laporan Terperinci Hasil Bulanan (C330) disesuaikan dengan Buku Tunai Elektronik untuk menentukan segala pungutan yang diserah ke bank telah diambil kira oleh Pejabat Perakaunan.
Tidak Berkaitan
12.3 Penyata Penyesuaian Hasil disedia dengan betul, lengkap dan kemas kini.
Tidak Berkaitan
12.4 Pelarasan dibuat terhadap item yang tidak dapat disesuaikan.
Tidak Berkaitan
13.0 AKAUN BELUM TERIMA (JIKA BERKAITAN) AP 328.pdf|pp032008-Penyenggaraan ABT.pdf|pp132008-Pengurusan Hapuskira dan Kehilangan Wang Awam.pdf|SPANM Bil. 3 2009 - Sistem Bayaran Pukal.pdf|pp102008-JKPA.pdf  
13.1 Laporan Akaun Belum Terima dikemukakan kepada Program setiap suku tahun untuk dilaporkan dalam mesyuarat JPKA.
Tidak Berkaitan
13.2 Laporan Akaun Belum Terima dikemukakan kepada Perbendaharan selewat-lewatnya sebulan selepas 30 Jun dan 31 Dis setiap tahun. (Bahagian berkaitan)
Tidak Berkaitan
13.3 Akaun Belum Terima dilaporkan dengan amaun yang tepat.
Tidak Berkaitan
13.4 Tempoh tunggakan hasil/bayaran balik pinjaman/hutang lain tidak melebihi 72 bulan.
Tidak Berkaitan
13.5 Tindakan susulan diambil terhadap Akaun Belum Terima.
Tidak Berkaitan
13.6 Hapus kira dilaporkan dengan amaun yang tepat. (Bahagian berkaitan)
Tidak Berkaitan


   

BAHAGIAN 4

OBJEKTIF:
PENGURUSAN PERBELANJAAN YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) PEROLEHAN DIBUAT DENGAN CEKAP, MEMATUHI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DITETAPKAN OLEH KERAJAAN B) PERBELANJAAN DIURUSKAN SECARA TELUS DAN PENUH AMANAH C) BAYARAN DIBUAT DENGAN CEPAT DAN TEPAT D) SETIAP BAYARAN DISOKONG DENGAN DOKUMEN YANG SAH E) BAYARAN DIBUAT KEPADA ORANG / PIHAK YANG BERHAK F) REKOD MENGENAI PERBELANJAAN DISELENGGARA DENGAN LENGKAP, KEMASKINI DAN DISIMPAN DENGAN BAIK

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

1.0 PENGURUSAN PEROLEHAN : e-PEROLEHAN PK 5-2013.pdf|ePEROLEHAN - 26.02.2010.jpg  
1.1 ePerolehan dilaksanakan sekurang-kurangnya 75% daripada peruntukan tahunan bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan. PK 5/2013 Para 1(ii)
Ya
1.2 Laporan bulanan penggunaan eP dikemukakan kepada Pegawai Pengawal/Program sebelum 7 haribulan bulan berikutnya. ePEROLEHAN - 26.02.2010
Ya
2.0 PENGURUSAN PEROLEHAN : PEMBELIAN TERUS (BEKALAN/PERKHIDMATAN DAN KERJA) SPP Bil.01-2014.pdf|SAK Bil 2 Tahun 2004.pdf|PK 2-2013.pdf|AP179.2.pdf  
2.1 Pembelian terus dibuat bagi setiap jenis item yang melibatkan jumlah perbelanjaan tahunan sehingga RM20|000. PK 2/2013 Para 5(i)
Ya
2.2 Kajian pasaran dilakukan bagi menentukan harga bekalan atau perkhidmatan diperoleh berpatutan dan munasabah yang menguntungkan Kerajaan. PK 2/2013 Para 5(vii)
Ya
2.3 Pemilihan pembekal tidak tertumpu kepada pembekal yang tertentu sahaja. PK 2/2013 Para 5(vii)
Ya
2.4 Jawatankuasa Pembelian Terus telah ditubuhkan dan keahliannya terdiri daripada:- (a) Pengurus/Timbalan Pengurus PTJ - Pengerusi (b) 2 orang Pegawai Kanan - Ahli (Tentera/Awam) (c) 1 orang Pengguna Akhir - AhIi
Ya
2.5 Kerja yang bernilai tidak melebihi RM20,000 boleh dibuat secara lantikan terus dikalangan kontraktor gred G1 yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan sijil taraf bumiputra. PK 2/2013 Para 6(i)
Ya
2.6 Kerja-kerja requisition yang bernilai hingga RM50,000, pemilihan kontraktor hendaklah dibuat secara adil melalui undian atau pusingan dikalangan kontraktor Gred G1 yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) melalui agensi pelaksana. PK 2/2013 Para 5(viii)
Ya
2.7 Kerja-kerja elektrik yang tidak melebihi RM50,000 dibuat secara pesanan kerja atau inden kerja.
Tidak Berkaitan
2.8 Semua kerja-kerja elektrik yang dibuat perlu kelulusan agensi pelaksana. PATM BAB 13
Tidak Berkaitan
2.9 Ketua Jabatan memastikan pembelian terus tidak dipecah kecil. PK 2/2013 Para 1(iii)
Ya
3.0 PENGURUSAN PESANAN TEMPATAN AP176.pdf|PK 8-2013.pdf  
3.1 Pesanan Tempatan disedia dan diluluskan oleh pegawai yang telah diberi kuasa secara bertulis oleh Pegawai Pengawal.
Ya
3.2 Pesanan Tempatan dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembelian/kerja-kerja dilakukan.
Ya
3.3 Semua maklumat di borang pesanan dicatat dengan teratur, lengkap dan sempurna.
Ya
3.4 Pesanan Tempatan diperakui mutu barang/ perkhidmatan oleh pembekal selepas barang/ perkhidmatan dibekalkan. (eP off-line)
Ya
3.5 Tindakan diambil ke atas kontraktor/syarikat/pembekal yang lewat membekal atau memberi perkhidmatan. PK 8/2013 Para 1(b) dan Para 2
Tidak Berkaitan
4.0 PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA : Sebut Harga B - RM20,000 hingga RM50,000 SPP Bil.01-2014.pdf|PK 2-2013.pdf  
4.1 Bekalan/Perkhidmatan yang melebihi RM20,000 hingga RM50,000 bagi setiap jenis item setahun dibuat secara sebut harga. PK 2/2013 Para 5(vi)
Ya
4.2 Sebut Harga dibuat dengan mempelawa daripada sekurang-kurangnya dikalangan 3 pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan samada bertaraf bumiputera atau bukan bumiputera. PK 2/2013 Para 5(vi)
Ya
4.3 Kaedah pelawaan sebut harga dilaksanakan sama ada melalui pos berdaftar/pos laju/serahan tangan atau email. PK 2/2013 Para 5(vi)
Ya
4.4 Notis pelawaan ditampal di papan kenyataan dalam tempoh 3 hari. PK 2/2013 Para 5(vi)
Ya
4.5 Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga dianggotai sekurang-kurangnya 3 orang ahli termasuk Pengerusi yang dilantk oleh Ketua Jabatan. PK 2/2013 Para 5(vi)
Ya
4.6 Jawatankuasa Sebut Harga B hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan sekurang-kurangnya 3 orang termasuk Pengerusi. PK 2/2013 Para 5(vi)
Ya
5.0 PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA : Sebut Harga A - (RM50,000 - RM500,000) PK 2-2013.pdf  
5.1 Perolehan Bekalan/Perkhidmatan yang melebihi RM50,000 sehingga RM100,000 hendaklah dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya 5 pembekal/pembuat bertaraf Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan. PK 2/2013 Para 7(iii)
Tidak Berkaitan
5.2 Perolehan Bekalan/Perkhidmatan yang melebihi RM100,000 sehingga RM500,000 hendaklah dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya 5 pembekal/pembuat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan. (PTJ berkaitan) PK 2/2013 Para 7(iii)
Tidak Berkaitan
5.3 Penilaian sebut harga bekalan/perkhidmatan hendaklah dibuat oleh 2 Jawatankuasa yang berasingan iaitu Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian Harga. PK 2/2013 Para 7(x)
Tidak Berkaitan
5.4 Jawatankuasa Penilaian Teknikal dianggotai sekurang-kurangnya 3 orang ahli. PK 2/2013 Para 7(x)
Tidak Berkaitan
5.5 Jawatankuasa Penilaian Harga dianggotai sekurang-kurangnya 2 orang ahli. PK 2/2013 Para 7(x)
Tidak Berkaitan
5.6 Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga, Penilaian Teknikal dan Penilaian Harga dilantik oleh Ketua Jabatan secara bertulis PK 2/2013 Para 7(x)
Tidak Berkaitan
5.7 Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Penilaian Harga hendaklah dilaksanakan secara mesyuarat bukan secara edaran. PK 2/2013 Para 7(x)
Tidak Berkaitan
5.8 Laporan Penilaian ditandatangani oleh semua Ahli Jawatankuasa Harga dan Teknikal. PK 2/2013 Para7(x)
Tidak Berkaitan
6.0 PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA : Sebut Harga Kerja PK 2-2013.pdf  
6.1 Perolehan kerja-kerja yang melebihi RM20,000 hingga RM200,000 hendaklah dipelawa dikalangan kontraktor sekurang-kurangnya 5 kontraktor tempatan/daerah Gred G1 yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) mengikut kategori dan pengkhususan yang berkenaan. PK 2/2013 Para 7(iii)
Tidak Berkaitan
6.2 Perolehan kerja-kerja yang melebihi RM200,000 hingga RM500,000 hendaklah dipelawa secara sebut harga dikalangan sekurang-kurangnya 5 kontraktor Gred G2 yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) mengikut kategori dan pengkhususan yang berkenaan. PK 2/2013 Para 7(iii)
Tidak Berkaitan
6.3 Semua perolehan kerja elektrik yang bernilai melebihi RM50,000 hingga RM500,000 hendaklah dipelawa dikalangan sekurang-kurangnya 5 kontraktor elektrik tempatan yang berdaftar dengan CIBD dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) mengikut gred, kategori dan pengkhususan yang berkenaan dan mendapat kelulusan daripada agensi pelaksana (BPKP/JKR). PK 2/2013 Para 7(iii)
Tidak Berkaitan
6.4 Jawatankuasa Penilaian hendaklah dianggotai oleh tidak kurang dari 3 orang pegawai dimana seorang daripadanya hendaklah dari pegawai teknikal dalam bidang berkaitan yang dilantik oleh Ketua Jabatan atau Bahagian. PK 2/2013 Para 7(x)
Tidak Berkaitan
6.5 Jawatankuasa Penilaian hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat bukan edaran. PK 2/2013 Para 7(x)
Tidak Berkaitan
6.6 Laporan Penilaian ditandatangani oleh semua Ahli Jawatankuasa Sebut Harga Kerja. PK 2/2013 Para 7(x)
Tidak Berkaitan
7.0 PROSES SEBUT HARGA (Sebut Harga A & Sebut Harga Kerja) PK 2-2013.pdf  
7.1 Pelawaan sebut harga bekalan dan perkhidmatan dibuat menggunakan Borang Q. PK 2/2013 Para 7(iv)
Tidak Berkaitan
7.2 Pelawaan sebut harga perolehan kerja, borang/format Jabatan Kerja Raya(JKR)/Jabatan Pengairan dan Saliran(JPS) boleh digunakan dan diubah suai mengikut keperluan agensi. PK 2/2013 Para 7(iv)
Tidak Berkaitan
7.3 Notis pelawaan ditampal di papan kenyataan dalam tempoh sekurang-kurangnya 7 hari. PK 2/2013 Para7(vi)
Tidak Berkaitan
7.4 Kaedah pelawaan sebut harga dilaksanakan sama ada melalui pos berdaftar/pos laju/serahan tangan atau emel. PK 2/2013 Para7(vi)
Tidak Berkaitan
7.5 Peti Tawaran berkunci hendaklah disediakan dengan dilabelkan tajuk, atau rujukan sebut harga, tarikh, dan waktu tawaran ditutup. PK 2/2013 Para 7(viii)
Tidak Berkaitan
7.6 Peti tawaran hendaklah dikunci dengan 2 kunci yang berbeza dan anak kuncinya hendaklah dipegang secara berasingan oleh 2 orang pegawai kanan. PK 2/2013 Para 7(viii)
Tidak Berkaitan
7.7 Peti Tawaran Sebut Harga dibuka secepat mungkin selepas sebut harga ditutup PK 2/2013 Para 7(viii)
Tidak Berkaitan
7.8 Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 pegawai yang mana seorang daripadanya hendaklah terdiri daripadanya pegawai kumpulan Pengurusan dan Profesional. PK 2/2013 Para 7(viii)
Tidak Berkaitan
7.9 Kertas Taklimat Sebut Harga hendaklah disediakan dengan maklumat berikut:- (a) Salinan borang/notis sebut harga (b) Salinan Spesifikasi Sebut Harga (c) Jadual Sebut Harga (d) Senarai Syarikat yang dijemput dan syarikat yang menjawab atau tidak menjawab (e) Salinan Sijil pendaftaran dengan Kem. Kewangan/CIBD (f) Laporan Penilaian Sebut Harga (g) Kertas Perakuan atau Taklimat Sebut Harga (h) Maklumat yang berkaitan yang mungkin dikehendaki atau yang disyaratkan oleh Jawatankuasa Sebut Harga PK 2/2013 Para 7(xii)
Tidak Berkaitan
7.10 Jawatankuasa Sebut Harga dianggotai oleh sekurang-kurangnya 3 orang pegawai di mana seorang daripadanya hendaklah pegawai dari kumpulan Pengurusan dan Profesional dan dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal. Bagi perolehan kerja, seorang ahli Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada Pegawai Teknikal. PK 2/2013 Para 7(xiii)
Tidak Berkaitan
7.11 Pengerusi dan ahli Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah dilantik atas nama jawatan secara tahunan/2 tahun sekali. PK 2/2013 Para 7(xiii)
Tidak Berkaitan
7.12 Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah dicatatkan dalam minit dan ditandatangani oleh Pengerusi dan ahli. Asas-asas pemilihan hendaklah dicatat dengan jelas. PK 2/2013 Para 7(xiii)
Tidak Berkaitan
8.0 PEROLEHAN SECARA TENDER SPP Bil.05 -2007.pdf|PK 2-2013.pdf  
8.1 Perolehan yang nilainya melebihi RM500,000 setahun bagi setiap jenis item dibuat secara Tender. PK 2/2013 Para 8(I)
Tidak Berkaitan
8.2 Jawatankuasa Pembuka Tender dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian. PK 2/2013 Para 8(x)
Tidak Berkaitan
8.3 Borang Jadual Tender diisi dengan lengkap. PK 2/2013 Para 8(x)
Tidak Berkaitan
8.4 Proses penilaian, pertimbangan dan keputusan Tender adalah teratur. PK 2/2013 Para 8
Tidak Berkaitan
8.5 Minit mesyuarat keputusan Tender disediakan dengan teratur. PK 2/2013 Para 8
Tidak Berkaitan
9.0 REKOD DAN PERJANJIAN KONTRAK AP205.3.pdf|AP200.jpg|AP204.jpg|SPP Bil.05 -2007.pdf|PK 2-2013.pdf|PK 4-2013.pdf|PK 8-2013.pdf  
9.1 Daftar/Rekod pembayaran kontrak/Borang Bayaran Berjadual (JANM12) diselenggarakan, dikemas kini dan difailkan dengan sempurna untuk rujukan dan pemantauan pembayaran.
Tidak Berkaitan
9.2 Kontrak dibuat atas nama Kerajaan dan ditandatangani oleh Pegawai yang diberi kuasa di bawah Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) .
Tidak Berkaitan
9.3 Syarat perjanjian kontrak disemak dan diluluskan oleh Penasihat Undang-undang Jabatan/ Kementerian.
Tidak Berkaitan
9.4 Bon/ Wang Jaminan Pelaksanaan(WJP) dikenakan mengikut kadar yang sepatutnya. PK 4/2013 Para 1(iii))
Tidak Berkaitan
9.5 Kontrak ditandatangani selewat-lewatnya 4 bulan dari tarikh Surat Setuju Terima dikeluarkan. PK 4/2013 Para 1(ii)
Tidak Berkaitan
9.6 Tiada perolehan bekalan/perkhidmatan melebihi nilai kontrak yang ditetapkan dalam kontrak terlibat.
Tidak Berkaitan
9.7 Tindakan diambil terhadap kontrak yang tidak mematuhi syarat perjanjian kontrak. PK 8/2013 Para 1(b) dan Para 2
Tidak Berkaitan
10.0 eBIDDING SPP Bil.02-2012.pdf|PK 5-2013.pdf|eBIDDING - 14.12.2011.pdf  
10.1 Perolehan secara eBidding adalah bagi bekalan/perkhidmatan yang nilainya melebihi RM50,000. (Jika berkaitan) PK 5/2013 Para 2(ii)
Tidak Berkaitan
10.2 Kelulusan untuk melaksanakan eBidding dibuat oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan atau pegawai yang diturunkan kuasa secara bertulis. PK 5/2013 Lampiran 5.2 (Para 2.1)
Tidak Berkaitan
10.3 Jawatankuasa Pra Kelayakan ditubuhkan dan terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 ahli termasuk Pengerusi (hendaklah dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional) dan dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan. PK 5/2013 Lampiran 5.2 (Para 3.1)
Tidak Berkaitan
10.4 Anggaran harga disediakan oleh PTJ berdasarkan harga pasaran semasa. PK 5/2013 Lampiran 5.2 (Para 3.2)
Tidak Berkaitan
10.5 PTJ membuat semakan bilangan pembekal terlebih dahulu berdasarkan kod bidang dan kriteria pembekal (jika ada) bagi memastikan bilangan pembekal yang layak adalah 5 pembekal atau lebih sebelum notis pelawaan eBidding dikeluarkan. PK 5/2013 Lampiran 5.2 (Para 4.1)
Tidak Berkaitan
10.6 Sekurang-kurangnya 3 pembekal mengesahkan jemputan untuk bidaan atas talian. PK 5/2013 Lampiran 5.2 (Para 4.4)
Tidak Berkaitan
10.7 Laporan bulanan penggunaan eBidding dikemukakan kepada Pegawai Pengawal sebelum 3 haribulan bulan berikutnya. eBIDDING - 14.12.2011
Tidak Berkaitan
11.0 INTEGRITY PACT (PEMBELIAN TERUS/SEBUT HARGA/ TENDER) PK 1-2013.pdf|SPP Bil.10-2010.pdf  
11.1 Pelaksanaan Integrity Pact dipatuhi bagi semua perolehan yang terlibat. PK 1/2013 PARA 5 (i)
Ya
11.2 Semua pegawai dan kakitangan yang terlibat dengan perolehan memperbaharui Akuan mereka setiap tahun. PK 1/2013 Lampiran 1.2
Ya
12.0 KONTRAK PUSAT AP178.1.jpg|AP178.2.pdf  
12.1 Semua barang-barang guna sama diperolehi melalui Kontrak Pusat.
Tidak Berkaitan
12.2 Kebenaran Perbendaharaan diperolehi terlebih dahulu bagi pembelian yang dibuat luar dari Kontrak Pusat/Panel Pembekal.
Tidak Berkaitan
13.0 GOVERNMENT PROCUREMENT INFORMATION SYSTEM (GPIS) PK 1-2013.pdf|SPP Bil.07-2011.pdf  
13.1 Penyelia dan pengguna dilantik oleh Ketua Jabatan bagi urusan penggunaan GPIS. PK 1/2013 Para 6(ix)
Ya
13.2 Penyelia membuat permohonan pertambahan/penghapusan bagi mengawal penggunaan ID dan Kata Laluan pengguna. PK 1/2013 Lampiran 1.7 (Para 9)
Ya
13.3 Semua kategori Perolehan telah didaftarkan di dalam GPIS. PK 1/2013 Lampiran 1.7 (Para 12)
Ya
13.4 Penyelia di peringkat PTJ memantau kesahihan data oleh kakitangan. PK 1/2013 Lampiran 1.7 (Para 10)
Ya
13.5 Laporan dikemukakan kepada Program untuk dibentangkan ke dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.
Ya
14.0 PERAKAUNAN : BUKU VOT ELEKTRONIK AP95.pdf  
14.1 Buku Vot Elektronik (BV381) diperiksa dan ditandatangani oleh Pengurus PTJ/ Penyelia sekurang-kurangnya sebulan sekali dan difailkan. AP95(e)
Ya
15.0 PERAKAUNAN : PENYATA PENYESUAIAN PERBELANJAAN (BV500-BV503) SPP Bil.08-1993.pdf|AP143.jpg|PP Bil.11-1992.pdf  
15.1 Laporan Terperinci Perbelanjaan Mengurus/ Pembangunan (C231/ C232) dicetak oleh PTJ setiap bulan. AP 143(b)
Ya
15.2 Laporan Penyata Penyesuaian Perbelanjaan BV500-BV505 dicetak pada bulan berikutnya dan jika gagal penyata penyesuaian perlu disediakan secara manual dan disahkan. AP 143(b)
Ya
15.3 Sebarang perbezaan di antara laporan terperinci dengan rekod perakaunan yang disenggara oleh PTJ hendaklah disiasat. AP 143(b)
Ya
15.4 Laporan penyata penyesuaian disimpan dengan sempurna dan difailkan mengikut bulan perakaunan, Vot, Program/Aktiviti dan Objek.
Ya
15.5 Penyata Penyesuaian dikemukakan kepada Pejabat Perakaunan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh Laporan Terperinci Perbelanjaan dikeluarkan dalam portal JANM/Buletin eSPKB.
Ya
16.0 PENGURUSAN PEMBAYARAN : KAWALAN DALAMAN PROSES BAYARAN & HAD KUASA AP101.jpg|AP168.pdf|AP70.jpg|SPANM Bil.1-2009.pdf|SPANM Bil.1-2008.pdf  
16.1 Pegawai Pengawal mewakilkan kuasa kepada pegawainya bagi mengesahkan dan meluluskan baucar bayaran mengikut batas perbelanjaan.
Ya
16.2 Perbelanjaan yang dilakukan selaras dengan kelulusan yang diperolehi.
Ya
16.3 Tambahan/pindahan peruntukan dibelanja sepenuhnya.
Ya
16.4 Had Kuasa Berbelanja ditetapkan dalam sistem selaras dengan perwakilan kuasa menandatangani baucar yang diluluskan.
Ya
16.5 Pengasingan tugas untuk bayaran diwujudkan. (kurang RM20,000 - Peraku I:Gred 22 ke atas dan Peraku II:Gred 27 ke atas) ; (lebih RM20,000 - Peraku I:Gred 32 ke atas dan Peraku II:Kumpulan Pengurusan Dan Profesional). Sekiranya ketiadaan pegawai kuasa memperaku baucar hendaklah diberi kepada pegawai terkanan.
Ya
16.6 Pengguna Kad Pintar adalah pengguna yang sah dan pengguna perlu menyimpan selamat kad pintar tersebut serta tidak boleh sama sekali memberikan kad tersebut kepada orang lain.
Ya
16.7 Authorised Personel/PTJ Admin dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan bagi memastikan semua urusan yang berkaitan eSPKB/eP diurus dengan teratur dan dikemaskini dari semasa ke semasa apabila berlaku pertukaran atau persaraan pegawai.
Ya
16.8 Ketua PTJ bertanggungjawab membuat pembatalan capaian pengguna di bawah kawalannya dalam tempoh 1 minggu dari tarikh seseorang pengguna tidak lagi diberi peranan bagi capaian eSPKB.
Ya
17.0 DAFTAR BIL AP103.jpg|SPP Bil.07-2006.pdf  
17.1 Laporan Daftar Bil (BV 340) dicetak, disemak dan difail oleh pegawai yang bertanggungjawab setiap bulan dan ditandatangani ringkas. AP 103(b)
Ya
17.2 Semua bil yang diterima di cop tarikh terima dan didaftarkan pada hari yang sama.
Ya
17.3 Semua bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh diterima oleh PTJ.
Ya
18.0 DAFTAR / REKOD PEMBAYARAN AP150.jpg|SPANM Bil.1-2008.pdf|AP99.jpg|AP102.jpg|PS 1.1-2013.pdf|PP Bil.05-2004.pdf  
18.1 Baucar bayaran disimpan dengan selamat, teratur, mudah dikesan dan dilupuskan mengikut tempoh yang ditetapkan. AP 150 (i)
Ya
18.2 Baucar bayaran disokong dengan dokumen asal, lengkap dan sempurna. AP 99(a)
Ya
18.3 Pembayaran dibuat dengan betul, tepat dan kepada penerima yang sah. AP 102(a)
Ya
18.4 Baucar bayaran dan dokumen sokongan yang telah dibuat pembayaran dicop "TELAH BAYAR".
Ya
18.5 Pembayaran dibuat mengikut koding yang betul. PP BIL 5 TAHUN 2004, PS 1.1/2013
Ya
18.6 Baucar bayaran bukan atas nama pegawai Kerajaan bagi bekalan| perkhidmatan dan kerja. AP 99(b)
Ya
19.0 PENGURUSAN PEMBAYARAN PUKAL SPANM Bil 3-2009.pdf  
19.1 Laporan BP21 diterima dan disemak dengan bil asal setiap bulan.
Tidak Berkaitan
19.2 Tindakan pembetulan diambil terhadap perbezaan antara Laporan BP21 dengan bil.
Tidak Berkaitan
20.0 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT PP Bil.05-2004.pdf|AP113.pdf|AP113 f & g.jpg|AP97.pdf|AP309.pdf  
20.1 Wang Panjar digunakan mengikut syarat-syarat kelulusan yang diberi dan perbelanjaan setiap bil tidak melebihi RM500. AP 97(d)
Tidak Berkaitan
20.2 Perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul.
Tidak Berkaitan
20.3 Resit/Dokumen sokongan disertakan semasa tuntutan melalui panjar. AP 113(b)(ii)
Tidak Berkaitan
20.4 Semua pembelian melalui Panjar Wang Runcit direkod dalam Buku Tunai Panjar Wang Runcit. AP 113(d)
Tidak Berkaitan
20.5 Baki wang tunai seimbang dengan baki dalam Buku Tunai Panjar Wang Runcit. AP 113(d)(ii)
Tidak Berkaitan
20.6 Sijil Perakuan Panjar disediakan pada akhir tahun dan dikemukakan kepada Ketua Akauntan Kementerian. AP 113(f)
Tidak Berkaitan
20.7 Pemeriksaan mengejut dilaksanakan tidak kurang sekali dalam tempoh enam bulan oleh Ketua Jabatan. AP 309(b)
Tidak Berkaitan
20.8 Wang Panjar disimpan di tempat yang selamat dan berkunci. AP 131
Tidak Berkaitan
21.0 PERBELANJAAN YANG MEMERLUKAN KELULUSAN KHAS AP58.pdf  
21.1 Kelulusan Ketua Akauntan Kementerian Pertahanan diperolehi bagi pembayaran di bawah AP 58 (a).
Tidak Berkaitan
21.2 Kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (KSP) diperoleh bagi pembayaran AP 58 (a) yang tiada baki peruntukan/peruntukan tidak mencukupi.
Tidak Berkaitan
22.0 PERBELANJAAN YANG MEMERLUKAN KELULUSAN KHAS AP59.pdf|PP Bil.08-2009.pdf  
22.1 PTJ tiada pembayaran di bawah AP 59.
Ya
22.2 Kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan diperoleh bagi pembayaran AP 59.
Tidak Berkaitan
22.3 Laporan siasatan dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia dalam tempoh 60 hari.
Tidak Berkaitan
22.4 Tindakan pelarasan dibuat dalam tempoh 60 hari selepas mendapat kelulusan KSP.
Tidak Berkaitan


   

BAHAGIAN 5

OBJEKTIF:
PENGURUSAN WANG YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A)SUPAYA WANG CARUMAN/ SUMBANGAN/ DEPOSIT DARIPADA KERAJAAN, MANA-MANA BADAN ATAU ORANG PERSEORANGAN DIURUSKAN MENGIKUT TUJUAN PENUBUHANNYA DAN DIKENDALIKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG,PROSEDUR DAN PERAKAUNAN YANG DITETAPKAN

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

1.0 PENGURUSAN KUMPULAN WANG/AKAUN AMANAH SPPBil.18-2001.pdf|WP 10.4-2013.pdf  
1.1 Jawatankuasa Akaun ditubuhkan.
Tidak Berkaitan
1.2 Keahlian Jawatankuasa dipatuhi.
Tidak Berkaitan
1.3 Kehadiran ahli mesyuarat mengikut korum.
Tidak Berkaitan
1.4 Jawatankuasa Akaun perlu mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan kuorum mesyuarat adalah dinyatakan dalam Arahan Akaun Amanah. WP10.4/2013-Para 3.3.6
Tidak Berkaitan
1.5 Minit mesyuarat jawatankuasa disimpan dengan teratur dan lengkap.
Tidak Berkaitan
1.6 Terimaan dari sumber yang dibenarkan.
Tidak Berkaitan
1.7 Setiap terimaan dan pungutan Akaun Amanah hendaklah dicatatkan di dalam Buku Akaun Amanah dan resit rasmi dikeluarkan. WP10.4/2013-Para 3.4.3 (b)
Tidak Berkaitan
1.8 Pemungut adalah bertanggungjawab untuk memastikan setiap terimaan dan pungutan Akaun Amanah itu diterima masuk ke Akaun Amanah berkenaan dengan betul melalui semakan ke atas penyata pemungut dan slip masuk bank dan laporan bulanan JANM. WP10.4/2013-Para 3.4.3 (a)
Tidak Berkaitan
1.9 Perbelanjaan dari akaun amanah hanya bagi tujuan yang ditetapkan dalam arahan amanah berkaitan.
Tidak Berkaitan
1.10 Akaun sentiasa berbaki kredit.
Tidak Berkaitan
1.11 Memastikan penyelenggaraan buku daftar/vot amanah diurus dengan lengkap dan cekap.
Tidak Berkaitan
1.12 PTJ mengemukakan Penyata Bulanan untuk tujuan penyatuan di peringkat Pusat.
Tidak Berkaitan
1.13 Mengesahkan baki Akaun Amanah dengan Laporan Bulanan Jabatan Akauntan Negara
Tidak Berkaitan
1.14 Penyesuaian Akaun Amanah hendaklah disediakan setiap bulan secara berasingan bagi setiap Akaun Amanah
Tidak Berkaitan
1.15 Pastikan Penyata Terimaan dan Perbelanjaan disediakan mengikut kehendak Arahan Amanah.
Tidak Berkaitan
1.16 4 salinan Penyata Terimaan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember disedia dan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara sebelum atau pada 31 Mac tahun berikutnya. (Bahagian Akaun Sahaja)
Tidak Berkaitan
1.17 Sesalinan Penyata yang telah diaudit bersama pemerhatian Audit dihantar kepada Perbendaharaan dan Jabatan Akauntan Negara Malaysia dalam tempoh 30 hari. WP10.4/2013-Para 3.4.8 (b)
Tidak Berkaitan
2.0 PENUTUPAN AKAUN AMANAH SPPBil.18-2001.pdf|WP 10.4-2013.pdf  
2.1 Akaun Amanah yang telah mencapai maksud penubuhannya, tidak dikehendaki lagi, mencukupi tempoh hayat yang ditetapkan dalam Arahan Akaun Amanah ataupun yang tidak aktif lagi untuk tempoh setahun hendaklah ditutup. WP10.4/2013-Para 3.5.1
Tidak Berkaitan
2.2 Penutupan akaun hendaklah dibuat dengan betul mengikut arahan amanah yang ditubuhkan dan surat penutupan rasmi diterima daripada Perbendaharaan.
Tidak Berkaitan
2.3 Baki Akaun Amanah yang hendak ditutup hendaklah disifarkan, iaitu sama ada dipindahkan ke Akaun Hasil atau dikembalikan kepada penyumbang mengikut peruntukan Arahan Akaun Amanah berkenaan. WP10.4/2013-Para 3.5.2
Tidak Berkaitan
2.4 Penyata Terimaan dan Bayaran yang berbaki sifar dikemukakan kepada Ketua Audit Negara dan dimaklumkan kepada Perbendaharaan dan Jabatan Akauntan Negara Malaysia.
Tidak Berkaitan
2.5 Surat pengesahan daripada Ketua Audit Negara ke atas Penyata Terimaan dan Bayaran yang berbaki sifar diterima dan dikemukakan kepada Perbendaharaan dan Jabatan Akauntan Negara Malaysia.
Tidak Berkaitan
2.6 Perbendaharaan akan mengeluarkan surat penutupan rasmi Akaun Amanah yang berkenaan.
Tidak Berkaitan
3.0 PINJAMAN KENDERAAN PPBil.07-1993.pdf|PPBil.08-1993.pdf|SPPBil.09-2000.pdf| PMAT BIL. 6 TAHUN 2001.pdf|WP 9.2-2013.pdf| WP 9.3-2013.pdf  
3.1 Pegawai yang bertanggungjawab untuk meluluskan Pinjaman Kenderaan diberi kuasa secara bertulis oleh Pegawai Pengawal. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
3.2 Daftar diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. (Tarikh pembiayaan diluluskan; jumlah pembiayaan; tarikh cek diterima di pejabat pegawai; tarikh cek diterima oleh pegawai; maklumat baucar bayaran; tarikh resit pembelian; tarikh buku pendaftaran dihantar untuk dicatat "Hakmilik Dituntut Oleh Kerajaan"; tempoh bayaran balik; tarikh ansuran pertama dan maklumat insurans). (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
3.3 Bukti semakan dibuat oleh pegawai penyelia. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
3.4 Kad Pendaftaran Kenderaan dicop "Hak Milik Dituntut oleh Kerajaan". (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
3.5 Salinan insurans komprehensif tahunan, salinan fotostat pembelian, Kad Pendaftaran (Geran) disimpan dalam fail peribadi. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
3.6 Bayaran balik melalui Arahan Potongan Gaji adalah teratur. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
3.7 Potongan Pertama/Akhir dibuat dengan teratur. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
3.8 Bahagian Akaun Kementerian hendaklah mengemukakan kepada Perbendaharaan suatu penyata mengenai semua kes potongan ansuran kenderaan yang tertunggak selama 3 bulan pada 30 Jun dan pada 31 Disember setiap tahun dalam tempoh 1 bulan dari tarikh-tarikh tersebut. (Bahagian Akaun sahaja) WP 9.2/2013 Para 14.2
Tidak Berkaitan
4.0 PINJAMAN KOMPUTER PPBil.08-1992.pdf|SPPBil.08-2000.pdf|SPPBil.10-2009.pdf| PMAT BIL. 7 TAHUN 2001.pdf|WP 9.1-2013.pdf  
4.1 Pegawai yang bertanggungjawab untuk meluluskan Pinjaman Komputer diberi kuasa secara bertulis oleh Pegawai Pengawal. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
4.2 Daftar diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
4.3 Bukti semakan dibuat oleh pegawai penyelia. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
4.4 Invois pembelian komputer difailkan dalam Fail Peribadi.
Tidak Berkaitan
4.5 Bayaran balik melalui Arahan Potongan Gaji adalah teratur. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
4.6 Pegawai Pengawal hendaklah mengemukakan kepada Perbendaharaan suatu penyata mengenai semua kes ansuran potongan bulanan pembiayaan komputer yang tertunggak selama 3 bulan pada 30 Jun dan pada 31 Disember setiap tahun dalam tempoh satu bulan daripada tarikh-tarikh tersebut. (Bahagian Akaun) WP 9.1/2013 Para 9.2
Tidak Berkaitan
5.0 PENDAHULUAN DIRI SPPBil.10-1965.pdf|PPBil.04-1995.pdf| PPBil.03-2003.pdf| SPPBil.06-1994.pdf|SPPBil.08-2010.pdf| SPPBil.02-1993.pdf| WP 3.1-2013.pdf|WP 3.2-2013.pdf  
5.1 Pegawai yang bertanggungjawab untuk meluluskan Pendahuluan Diri diberi kuasa secara bertulis oleh Pegawai Pengawal. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
5.2 Daftar Pendahuluan Diri diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
5.3 PTJ mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan bayaran balik dibuat mengikut tempoh yang ditetapkan.
Tidak Berkaitan
5.4 Surat Peringatan dikeluarkan kepada pegawai yang lewat membayar balik mengikut tempoh yang ditetapkan. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
5.5 Penalti dikenakan kepada pegawai yang gagal membayar balik mengikut tempoh yang ditetapkan. WP3.2/2013 Para 3.2 ( c)
Tidak Berkaitan
5.6 Bahagian Kewangan menghantar satu penyata yang menunjukkan ringkasan pendahuluan diri yang diluluskan dan hasil pengutipannya ke Perbendaharaan/ Kementerian setiap 6 bulan. WP3.2/2013 Para 5.1
Tidak Berkaitan
5.7 Bukti semakan daftar dibuat oleh pegawai penyelia.
Tidak Berkaitan
5.8 Bayaran balik atau penyelarasan dibuat mengikut tempoh ditetapkan. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
5.9 Penyesuaian dilakukan setiap bulan dengan penyata bulanan akaun amanah yang dikeluarkan oleh Ketua Akauntan. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
6.0 PENDAHULUAN PELBAGAI (Bhg. Kewangan sahaja) SPPBil.13-1990.pdf|PPBil.07-2013.pdf|WP 3.3-2013.pdf  
6.1 Pendahuluan Pelbagai diluluskan oleh Perbendaharaan Malaysia/ Pegawai Pengawal. WP3.3/2013 Para 3.1 (i) (ii)
Tidak Berkaitan
6.2 Daftar diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.
Tidak Berkaitan
6.3 Bukti semakan dibuat oleh pegawai penyelia.
Tidak Berkaitan
6.4 Bayaran balik atau penyelarasan dibuat mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu 28 hari dari tarikh penyempurnaan aktiviti atau program yang dimohon. WP3.3/2013 Para 4.3
Tidak Berkaitan
6.5 Ketua Jabatan dikehendaki mengemukakan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan dengan salinan kepada Ketua Audit Negara dan Akauntan Negara penyata mengenai pendahuluan Pelbagai yang belum diselesaikan setiap suku tahun.
Tidak Berkaitan
6.6 Penyesuaian dilakukan setiap bulan dengan penyata bulanan akaun amanah yang dikeluarkan oleh Ketua Akauntan.
Tidak Berkaitan
6.7 Surat Peringatan dikemukakan kepada pegawai yang lewat membuat bayaran balik.
Tidak Berkaitan
6.8 Denda, surcaj atau tindakan tatatertib dikenakan kepada pegawai yang bertanggungjawab dalam urusan mengutip balik pendahuluan pelbagai jika gagal melaksanakan dan mematuhi syarat-syarat pendahuluan pelbagai.
Tidak Berkaitan
7.0 PENGURUSAN AKAUN DEPOSIT AM AP 156.pdf|AP 158 & 159.pdf|AP 158 (b).pdf|AP 162.pdf| Manual SeMPA - Deposit v2.0.doc  
7.1 Daftar diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.
Tidak Berkaitan
7.2 Semakan rekod dibuat oleh pegawai penyelia.
Tidak Berkaitan
7.3 Deposit hendaklah diakaunkan mengikut jenis deposit yang diterima.
Tidak Berkaitan
7.4 Akaun Utama Deposit diselenggarakan.
Tidak Berkaitan
7.5 Daftar/Rekod subsidiari (Rekod Kecil) diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.
Tidak Berkaitan
7.6 Baki dalam daftar/rekod kecil hendaklah bersamaan dengan akaun utama deposit bagi setiap bulan.
Tidak Berkaitan
7.7 Akaun deposit individu berbaki kredit.
Tidak Berkaitan
7.8 Penyesuaian dilakukan setiap bulan dengan penyata bulanan akaun amanah yang dikeluarkan oleh Ketua Akauntan .
Tidak Berkaitan
7.9 Bayaran Balik deposit mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
Tidak Berkaitan
7.10 Rekod difailkan dengan teratur.
Tidak Berkaitan
7.11 Tindakan diambil untuk menyelaraskan baki sekiranya terdapat perbezaan antara rekod Ketua Akauntan.
Tidak Berkaitan
7.12 Akaun kawalan disesuaikan dengan rekod subsidiari setiap suku tahun.
Tidak Berkaitan
7.13 Deposit yang tidak dituntut melebihi 12 bulan (serta tidak diperlukan) diwartakan.
Tidak Berkaitan
7.14 Deposit yang tidak dituntut 3 bulan selepas diwartakan dikreditkan ke hasil.
Tidak Berkaitan
7.15 Senarai baki pendeposit bagi tahun berakhir 31 Disember dihantar kepada Jabatan Akauntan Negara dan Jabatan Audit Negara pada atau sebelum 31 Mac tahun kewangan berikutnya.
Tidak Berkaitan


   

BAHAGIAN 6

OBJEKTIF:
UNTUK MEMASTIKAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENGGUNAAN PENYELENGGARAAN DAN PELUPUSAN ASET, INVENTORI DAN BARANG-BARANG STOR ADALAH DIBUAT DENGAN TERATUR DAN KEMASKINI BAGI MENGELAKKAN DARIPADA BERLAKUNYA SALAH GUNA, PEMBAZIRAN, PENYELEWENGAN DAN PEMBOROSAN

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

1.0 PENGURUSAN JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK) (Bhgn Kewangan dan JLKN sahaja) KP 1.1-2013.pdf|SAK Bil. 3 TAHUN 2007.pdf|PP Bil.05-2007.pdf  
1.1 Keanggotaan ahli JKPAK dipatuhi. KP 1.1/2013 Para 7.1
Tidak Berkaitan
1.2 Menghadiri setiap Mesyuarat JKPAK. KP 1.1/2013 Para 7.2
Tidak Berkaitan
1.3 Melaporkan keseluruhan Pengurusan Aset Kerajaan termasuk Aset Hidup di dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) dan difailkan. SAK Bil.3 Tahun 2007 Para 14
Tidak Berkaitan
2.0 PENGURUSAN UNIT PENGURUSAN ASET KP 1.1-2013.pdf|KP 2.6-2013.pdf  
2.1 Unit Pengurusan Aset diwujudkan diperingkat Kementerian/ Jabatan/ PTJ. KP 1.1/2013 Para 4.1
Ya
2.2 Unit Pengurusan Aset bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan Aset. KP 2.6/2013 Para 5.1.5
Ya
2.3 Pelantikan Pegawai Pemeriksa dan Jawatankuasa Penyiasat dibuat oleh Pegawai Pengawal (Aset Harta Modal sahaja). KP 1.1/2013 Para 5.2
Ya
2.4 Menyelaras laporan berkaitan pengurusan Aset Alih, Aset Hidup dan Stor daripada Jabatan/PTJ untuk dibentangkan dalam Mesyuarat JKPAK. KP 1.1/2013 Para 5.5
Tidak Berkaitan
2.5 Menguruskan pelupusan, kehilangan dan hapuskira aset (termasuk Aset Hidup). KP 1.1/2013 Para 5.1.5 dan 5.1.6
Ya
2.6 Menyelaras laporan berkaitan pengurusan Aset Hidup untuk dibentangkan dalam Mesyuarat JKPAK yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 3 bulan. KP 1.1/2013 Para 5.4
Tidak Berkaitan
2.7 Menyelaras penyediaan Laporan Tahunan untuk dikemukakan kepada Perbendaharaan. (Laporan Tahunan Harta Modal, Laporan Pemeriksaan Harta Modal, Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan, Laporan Kehilangan dan Hapuskira Aset dan Laporan Tindakan Surcaj/ Tatatertib) KP 1.1/2013 Para 5.6
Ya
2.8 Mengemukakan Laporan berkenaan kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. (Bahagian Kewangan sahaja) KP1.1/2013 Para 5.6
Tidak Berkaitan
3.0 PELANTIKAN PEGAWAI ASET KP 1.1-2013.pdf|PKPA Bil.08-1991.pdf  
3.1 Pegawai Aset dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal. KP 1.1/2013: PARA 6.1.1
Ya
3.2 Pegawai Aset yang dilantik seboleh-bolehnya hendaklah terdiri daripada Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) di skim perkhidmatan dan gred yang bersesuaian. KP 1.1/2013: PARA 6.2.2
Ya
3.3 Pegawai Aset di peringkat Kementerian diberi tanggungjawab sebagai Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan Kementerian. KP 1.1/2013: PARA 7.1
Tidak Berkaitan
3.4 Tugas dan tanggungjawab Pegawai Aset dinyatakan di dalam Senarai Tugas. PKPA Bil. 8 Tahun 1991
Ya
4.0 PELANTIKAN PEGAWAI PENERIMA KP 2.2-2013.pdf|PKPA Bil.08-1991.pdf|KP 4.2-2013.pdf|KP 5.2-2013.pdf  
4.1 Pegawai Penerima dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan untuk menerima dan memeriksa aset alih yang diterima. Bagi aset teknikal, pegawai penerima yang dilantik hendaklah memiliki kepakaran dalam bidang berkaitan. KP 2.2/2013 Para 2
Ya
4.2 Pegawai Penerima dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan untuk menerima dan memeriksa aset hidup haiwan yang diterima. Bagi aset teknikal, pegawai penerima yang dilantik hendaklah memiliki kepakaran dalam bidang berkaitan. KP 4.2/2013 Para 2
Ya
4.3 Pegawai Penerima dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan untuk menerima dan memeriksa aset hidup tumbuhan yang diterima. Bagi aset teknikal, pegawai penerima yang dilantik hendaklah memiliki kepakaran dalam bidang berkaitan. KP 5.2/2013 Para 2
Tidak Berkaitan
4.4 Tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Penerima dinyatakan dalam Senarai Tugas Pengawai Penerima. PKPA Bil. 8 Tahun 1991
Ya
5.0 PERATURAN PENERIMAAN ASET : HARTA MODAL KP 2.2-2013.pdf  
5.1 Pegawai Penerima bertanggungjawab memastikan aset diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan, kualiti dan kuantiti sebenar, Surat Jaminan dan Manual Penggunaan dan Penyelenggaraan. KP 2.2/2013 Para 3.3.6
Ya
5.2 Bagi aset teknikal, pegawai penerima yang memiliki kepakaran hendaklah menjalankan pemeriksaan teknikal bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. KP 2.2/2013 Para 3.2
Tidak Berkaitan
5.3 Memastikan semua aset/ bekalan pejabat diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau diuji serta merta sebelum pengesahan penerimaannya. KP 2.2/2013 Para 3.3.2
Tidak Berkaitan
5.4 Memastikan pengesahan terimaan yang tidak dapat dilakukan dengan serta merta perlu dicatatkan "diterima dengan syarat ianya disahkan secara diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau diuji". KP 2.2/2013 Para 3.3.3
Tidak Berkaitan
5.5 Menentukan jika terdapat kerosakan atau perselisihan kuantiti, Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan (KEW. PA 1) / Laporan Perselisihan (BAT L7) (Unit Tentera sahaja) disediakan. KP 2.2/2013 Para 3.3.4
Tidak
5.6 Borang KEW. PA 1 disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan/Pegawai Penerima dan dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. KP 2.2/2013 Para 3.3.5
Tidak
5.7 Menentukan aset yang diterima berserta dengan surat jaminan, manual penggunaan dan penyelenggaraan jika ada. KP 2.2/2013: Para 3.3.6
Ya
6.0 PERATURAN PENERIMAAN ASET: ASET TUMBUHAN KP 5.2-2013.pdf  
6.1 Pegawai Penerima bertanggungjawab memastikan aset hidup Tumbuhan yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. KP 5.2/2013: Para 3.1
Tidak Berkaitan
6.2 Menyemak butiran di dalam dokumen yang sah bagi menentukan Tumbuhan diterima adalah betul. KP 5.2/2013: Para 3.3.1
Tidak Berkaitan
6.3 Tumbuhan diperiksa secara dikira, ditimbang atau diuji mengikut tempoh yang sesuai sebelum pengesahan penerimaannya. KP 5.2/2013: Para 3.3.2
Tidak Berkaitan
6.4 Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan, dokumen perlu dicatatkan "Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa". KP 5.2/2013: Para 3.3.3
Tidak Berkaitan
6.5 Tumbuhan yang tidak menepati spesifikasi ditetapkan ditolak dengan menggunakan borang KEW. AT-1. KP 5.2/2013: Para 3.3.4
Tidak Berkaitan
6.6 Borang KEW. AT 1, disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. KP 5.2/2013: Para 3.3.5
Tidak Berkaitan
7.0 URUSAN PENDAFTARAN ASET : ASET ALIH KP 2.3-2013.pdf|SAK Bil. 3 TAHUN 2007.pdf|KP 1.1-2013.pdf  
7.1 Aset dan inventori didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaannya. KP 2.3/2013 Para 2
Ya
7.2 Daftar Harta Modal (KEW.PA-2)| Daftar Aset Alih Bernilai Rendah (KEW. PA-3) diselenggarakan dengan lengkap dan tepat. KP 2.3/2013 Para 10.3
Ya
7.3 Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman dan penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Aset Bernilai Rendah (KEW. PA-6)/(BAT L5) KP 2.3/2013 Para 11
Ya
7.4 Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4), dan Senarai Daftar Aset Alih Bernilai Rendah (KEW.PA-5) diselenggarakan dengan kemaskini. KP 2.3/2013 Para 10.7.1
Ya
7.5 Senarai Aset Alih (KEW.PA-7) dikemas kini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai penempatan. KP 2.3/2013 Para 13.3
Ya
7.6 Senarai Aset Alih (KEW.PA-7) dipamerkan di lokasi aset dan satu salinan disimpan oleh Pegawai Aset. KP 2.3/2013 Para 13.2
Ya
7.7 Daftar asal KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 disimpan di dalam fail kulit keras dalam kabinet berkunci. KP 2.3/2013 Para 12.1
Ya
7.8 Daftar asal KEW.PA-2, KEW.PA-3 dan KEW.PA-6 disimpan oleh pegawai aset. KP 2.3/2013 Para 12.3
Ya
7.9 Buku Daftar Pergerakan Aset Alih KEW.PA-6 disimpan di dalam kabinet berkunci. KP 2.3/2013 Para 12.2
Ya
7.10 Daftar diwujudkan untuk merekodkan aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran, latihan/ pembelajaran dan lain-lain sebagai rekod/ kawalan dalaman. KP 2.3/2013 Para 10.1.3
Ya
7.11 Bagi setiap aset yang hendak didaftarkan (samada diperolehi secara pembelian, disewa beli atau diterima sebagai hadiah), dokumentasi bagi aset yang dibeli (seperti pesanan rasmi kerajaan, nota serahan, invois, dokumen kontrak, kad jaminan, manual pengguna dan dokumen lain yang berkaitan) dirujuk terlebih dahulu bagi memastikan kesahihan aset tersebut sebelum proses merekod dibuat. KP 2.3/2013 Para 10.1.1
Tidak Berkaitan
7.12 Dokumen bagi aset yang diterima daripada sumber-sumber lain seperti salinan daftar (jika aset diterima secara pindahan), surat kelulusan menerima hadiah (mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa beserta maklumat lengkap aset berkaitan) dan salinan sijil lucuthak (bagi aset yang diterima berikutan perintah lucuthak oleh mahkamah) dirujuk bagi memastikan kesahihan aset tersebut sebelum proses merekod dibuat. KP 2.3/2013 Para 10.1.3
Tidak Berkaitan
7.13 Salinan KEW.PA-4 dan KEW.PA-5 dikemukakan secara tahunan (setahun sekali) kepada Program/ Kementerian. SAK Bil.3 Tahun 2007 Para 15 (a)
Tidak Berkaitan
7.14 Pendaftaran menggunakan Sistem Pengurusan Aset (SPA) dicetak mengikut format yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan. (Bagi PTJ yang menggunakan aplikasi Sistem Pengurusan Aset) KP 1.1/2013 Para 7
Tidak Berkaitan
7.15 Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicap pada dokumen rujukan yang berkaitan bagi tujuan pembayaran seperti berikut:- "TELAH DIREKODKAN PADA ...(TARIKH) NOMBOR SIRI PENDAFTARAN ASET ...(SEPERTI NOMBOR PADA DAFTAR)" KP 2.3/2013 Para 10.5
Ya
7.16 Laporan Tahunan Harta Modal Dan Aset Bernilai Rendah KEW.PA-8 hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada Unit Pengurusan Aset Kementerian. KP 2.3/2013 Para 14
Tidak Berkaitan
8.0 URUSAN PENDAFTARAN ASET : ASET HIDUP HAIWAN KP 4.3-2013.pdf  
8.1 Aset hidup Haiwan didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaannya. KP 4.3/2013 Para 5
Ya
8.2 Daftar diwujudkan bagi merekodkan Haiwan yang diterima melalui Pembelian Wang Kerajaan, Sumbangan atau hadiah, Pembiakan, Rampasan, Lucuthak dan Tangkapan Liar. KP 4.3/2013 Para 2.1
Ya
8.3 Aset hidup Haiwan yang diterima daripada sumber lain hendaklah disertai dengan surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan berkuatkuasa. KP 4.3/2013 Para 6.3
Tidak Berkaitan
8.4 Aset hidup Haiwan yang tiada punca maklumat didaftarkan berasaskan maklumat fizikal atau sumber-sumber lain berkaitan. KP 4.3/2013 Para 6.4
Tidak Berkaitan
8.5 Pendaftaran melalui sistem komputer dicetak mengikut format yang sama seperti yang ditetapkan dalam SPA dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan. (Bagi PTJ yang menggunakan aplikasi Sistem Pengurusan Aset) KP 4.3/2013 Para 5
Tidak Berkaitan
8.6 Daftar Harta Modal Haiwan KEW.AH-2, Daftar Haiwan Bernilai Rendah KEW. AH-3 dan Daftar Stok Haiwan KEW.AH-4 disediakan dengan lengkap dan tepat. KP 4.3/2013 Para 8
Ya
8.7 Senarai Daftar Harta Modal Haiwan KEW. AH-5 dan Senarai Daftar Haiwan Bernilai Rendah KEW. AH-6 disediakan. KP 4.3/2013 Para 10.1
Ya
8.8 Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicap pada dokumen rujukan yang berkaitan bagi tujuan pembayaran seperti berikut:- "TELAH DIREKODKAN PADA ...(TARIKH) NOMBOR SIRI PENDAFTARAN HAIWAN ...(SEPERTI NOMBOR PADA DAFTAR)" KP 4.3/2013 Para 9
Ya
8.9 Pergerakan Haiwan bagi tujuan pinjamaan atau penempatan sementara direkodkan pada Buku Daftar Pergerakan Haiwan KEW. AH-7. KP 4.3/2013 Para 11
Ya
8.10 Daftar asal KEW.AH-2, KEW.AH-3, KEW.AH-4 dan KEW.AH-7 disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi. KP 4.3/2013 Para 12
Ya
8.11 Laporan Tahunan Harta Modal Dan Haiwan Bernilai Rendah KEW.AH-8 hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada Unit Pengurusan Aset Kementerian sebelum 15 Februari tahun berikutnya. KP 4.3/2013 Para 13
Tidak Berkaitan
9.0 URUSAN PENDAFTARAN ASET : ASET HIDUP TUMBUHAN KP 5.3-2013.pdf  
9.1 Aset hidup Tumbuhan didaftarkan tidak melebihi 30 hari dari tarikh pengesahan penerimaannya. KP 5.3/2013 Para 5
Tidak Berkaitan
9.2 Tumbuhan yang diterima melalui perolehan dengan wang Kerajaan atau hadiah hendaklah didaftarkan. KP 5.3/2013 Para 6.1.1
Tidak Berkaitan
9.3 Tumbuhan yang tiada punca maklumat didaftarkan berasaskan maklumat fizikal Tumbuhan atau sumber-sumber lain berkaitan. KP 5.3/2013 Para 6.1.3
Tidak Berkaitan
9.4 Pendaftaran melalui sistem komputer dicetak mengikut format yang sama seperti yang ditetapkan dalam SPA dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan. (Bagi PTJ yang menggunakan aplikasi Sistem Pengurusan Aset) KP 5.3/2013 Para 7
Tidak Berkaitan
9.5 Daftar Tanaman Kekal (KEW. AT-2 & KEW. AT-2A), Daftar Tanaman Bukan Kekal (KEW. AT-3 & KEW. AT-3A) dan Daftar Bahan Tanaman (KEW. AT-4) diselenggara dengan lengkap dan tepat. KP 5.3/2013 Para 8
Tidak Berkaitan
9.6 Senarai Daftar Tanaman Kekal (KEW. AT-5) dan Senarai Daftar Tanaman Bukan Kekal (KEW. AT-6) disediakan dengan lengkap, tepat dan kemas kini. KP 5.3/2013 Para 10.5
Tidak Berkaitan
9.7 Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicap pada dokumen rujukan yang berkaitan bagi tujuan pembayaran seperti berikut:- "TELAH DIREKODKAN PADA ...(TARIKH) NOMBOR SIRI PENDAFTARAN TUMBUHAN ...(SEPERTI NOMBOR PADA DAFTAR)" KP 5.3/2013 Para 9
Tidak Berkaitan
9.8 Tumbuhan melalui pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkodkan dibuku Daftar Pergerakan Tanaman KEW. AT-7. KP 5.3/2013 Para 12
Tidak Berkaitan
9.9 Daftar asal KEW.AT-2, KEW.AT-3, KEW.AT-4 dan KEW.AT-7 disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi. KP 5.3/2013 Para 13
Tidak Berkaitan
9.10 Laporan Tahunan Tumbuhan bagi Tanaman Kekal dan Tanaman Bukan Kekal (KEW. AT-8) hendaklah dikemukakan kepada Unit Pengurusan Aset Kementerian sebelum 15 Februari tahun berikutnya. KP 5.3/2013 Para 14
Tidak Berkaitan
10.0 PELABELAN ASET ALIH KP 2.3-2013.pdf|KP 4.3-2013.pdf|KP 5.3-2013.pdf  
10.1 Setiap aset diberi tanda pengenalan dengan cara melabel, mengecat atau emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia dan nama Kementerian/Jabatan. KP 2.3/2013 Para 10.9|KP 4.3/2013 Para 10.2|KP 5.3/2013 Para 11
Ya
10.2 Pelabelan aset dipamer dengan jelas dilihat, tidak mudah dipinda dan bersesuaian. KP 2.3/2013 Para 10.9|KP 4.3/2013 Para 10.2|KP 5.3/2013 Para 11
Ya
10.3 Setiap aset ditanda dengan nombor siri pendaftaran mengikut format kod Kementerian, kod Jabatan/Bahagian, kod Kumpulan Aset samada harta modal dan inventori, Tahun Pembelian dan Nombor Siri seperti contoh KP/BADSA/H/08/1 (Harta Modal). KP 2.3/2013 Para 10.9|KP 4.3/2013 Para 10.2|KP 5.3/2013 Para 11
Ya
11.0 PENGGUNAAN ASET : HARTA MODAL DAN ASET ALIH BERNILAI RENDAH KP 2.4-2013.pdf  
11.1 Aset yang dibeli/diterima digunakan/diagihkan. KP 2.4/2013: PARA 2
Tidak Berkaitan
11.2 Pengeluaran aset mendapat kebenaran bertulis daripada pegawai yang dipertanggungjawabkan. KP 2.4/2013: PARA 2.2
Tidak Berkaitan
11.3 Aset dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya. KP 2.4/2013: PARA 2.2
Tidak Berkaitan
11.4 Kerosakan aset dilaporkan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan (KEW. PA-9)/ (KEW.PA-9(A)). KP 2.4/2013: PARA 2.1.5
Tidak Berkaitan
12.0 PENGGUNAAN ASET: ASET HIDUP HAIWAN KP 4.4-2013.pdf  
12.1 Aset yang dibeli digunakan mengikut tujuan sebenar. KP 4.4/2013 Para 2
Ya
12.2 Aset dikendali oleh pegawai yang berkelayakan, mahir dan terlatih. KP 4.4/2013 Para 2
Ya
12.3 Rekod Penggunaan Jabatan disediakan dengan lengkap dan kemas kini. KP 4.4/2013 Para 2
Ya
12.4 Semua haiwan dipelihara di lokasi yang sesuai dan selamat. KP 4.4/2013 Para 3
Ya
12.5 Apabila berlaku penyakit, kecederaan atau kematian, laporan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang laporan sakit/kematian kepada Ketua Jabatan menggunakan Borang Laporan sakit/Kematian KEW. AH-13 (Haiwan). KP 4.4/2013 Para 6
Ya
13.0 PENGGUNAAN ASET : ASET TUMBUHAN KP 5.4-2013.pdf  
13.1 Penggunaan Tumbuhan bertujuan untuk aktiviti, ameniti, hiasan dan pameran. KP 5.4/2013 Para 2
Tidak Berkaitan
13.2 Tumbuhan dikendali oleh pegawai yang berkelayakan, mahir dan terlatih. KP 5.4/2013 Para 2.2
Tidak Berkaitan
13.3 Pengeluaran Bahan Tanaman daripada stok boleh dilakukan secara jualan atau sumbangan perlu mendapat kelulusan Ketua Jabatan. KP 5.4/2013 Para 3
Tidak Berkaitan
13.4 Berlaku kerosakan/kemusnahan, laporan dibuat secara bertulis kepada Ketua Jabatan menggunakan Borang Laporan Kerosakan/Kemusnahan KEW. AT-9. KP 5.4/2013 Para 5
Tidak Berkaitan
14.0 PENJAGAAN ASET : ASET HAIWAN KP 4.6-2013.pdf  
14.1 Menyediakan tempat pemeliharaan yang sesuai dan selamat. KP 4.6/2013 Para 2.1
Ya
14.2 Mengamalkan biosekuriti yang komprehensif. KP 4.6/2013 Para 2.2
Ya
14.3 Mengadakan program pencegahan penyakit (vaksinasi, nyahcacing, coccidiostats). KP 4.6/2013 Para 2.3
Ya
14.4 Melakukan rawatan/pemulihan kepada haiwan yang sakit. KP 4.6/2013 Para 2.4
Ya
14.5 Maklumat rawatan direkodkan dalam KEW. AH-2 (Bahagian B) dan KEW. AH-3 (Bahagian B). KP 4.6/2013 Para 3.1
Ya
14.6 Stok Haiwan digunakan sebagai baka gantian didaftarkan sebagai harta modal atau inventori. KP 4.6/2013 Para 41.1
Ya
14.7 Stok Haiwan dibenar disimpan dalam tempoh tidak melebihi 2 tahun. Aset yang melebihi tempoh tersebut hendaklah didaftarkan sebagai harta modal atau inventori. KP 4.6/2013 Para 4.2
Ya
14.8 Laporan dibuat secara bertulis kepada Ketua Jabatan terhadap Haiwan yang sakit, berpenyakit atau kematian dengan menggunakan Borang Laporan Sakit/Kematian Haiwan KEW. AH-13. KP 4.6/2013 Para 6
Ya
14.9 Menggunakan panduan pemeliharaan yang standard dengan prosedur pengurusan haiwan. KP 4.6/2013 Para 2.5
Ya
15.0 PENYIMPANAN ASET ALIH WP 4.1-2013.pdf|KP 2.4-2013.pdf  
15.1 Aset alih disimpan di tempat yang selamat dan sesuai dan dibawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. KP 2.4/2013 Para 3
Ya
15.2 Aset alih yang sangat menarik/bernilai tinggi disimpan di tempat yang berasingan dan dibawah kawalan yang maksima. KP 2.4/2013 Para 3
Ya
15.3 Kenderaan disimpan di tempat yang selamat dan di bawah garaj yang berbumbung. WP 4.1/2013 Para 17
Ya
16.0 PEMERIKSAAN ASET ALIH KP 2.4-2013.pdf  
16.1 Ketua Setiausaha/ Ketua Pengarah/ Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) hendaklah melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Pemeriksa daripada Gred 17 dan ke atas. Tempoh lantikan tidak melebihi 2 tahun dan dilantik di atas nama jawatan. KP 2.4/2013 Para 4.3
Ya
16.2 Pemeriksaan secara terperinci ke atas semua aset alih Kerajaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun. KP 2.4/2013 Para 4.5
Ya
16.3 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Aset Alih Bernilai Rendah KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan di mana pemeriksaan tersebut dilakukan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pemeriksaan. KP 2.4/2013 Para 4.6
Ya
16.4 Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal Dan Aset Alih Bernilai Rendah KEW.PA-12 hendaklah disediakan dan dikemukakan oleh Ketua Jabatan bersama-sama KEW.PA-10 dan KEW.PA-11. KP 2.4/2013 Para 5
Ya
16.5 PTJ mengemukakan kepada Unit Pengurusan Aset (UPA) Kementerian/ Jabatan. KP 2.4/2013 Para 5.1
Ya
16.6 Ketua Jabatan hendaklah menjalankan pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa selaras dengan Arahan Perbendaharaan 309. KP 2.4/2013 Para 6
Ya
17.0 PEMERIKSAAN ASET HIDUP HAIWAN KP 4.5-2013.pdf  
17.1 Pemeriksaan haiwan dilaksanakan sekali setahun. KP 4.5/2013 Para 2.1
Ya
17.2 Ketua Setiausaha/Ketua Pengarah/Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) hendaklah melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Pemeriksa daripada Gred 17 dan ke atas. KP 4.5/2013 Para 2.2
Ya
17.3 Pemeriksaan hendaklah direkodkan di dalam KEW.AH-2, KEW.AH-3 dan KEW.AH-4. KP 4.5/2013 Para 2.4
Ya
17.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal Haiwan KEW. AH-10, Laporan Pemeriksaan Haiwan Bernilai Rendah KEW. AH-11 kepada Ketua Jabatan di dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pemeriksaan selesai. KP 4.5/2013 Para 2.5
Ya
17.5 Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan ke atas hasil penemuan pemeriksaan di KEW.AH-9, KEW.AH-10 dan KEW.AH-11 bersama-sama dengan Sijil Pemeriksaan KEW.AH-12 kepada UPA Kementerian sebelum 15 Februari tahun berikutnya. KP 4.5/2013 Para 2.6
Ya
17.6 Ketua Jabatan/mana-mana Pegawai di UPA hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa. KP 4.5/2013 Para 2.8
Ya
18.0 PEMERIKSAAN ASET HIDUP TUMBUHAN KP 5.5-2013.pdf  
18.1 Pemeriksaan Tumbuhan dilaksanakan sekali setahun. KP 5.5/2013 Para 2.1
Tidak Berkaitan
18.2 Ketua Setiausaha/Ketua Pengarah/Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) hendaklah melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Pemeriksa daripada Gred 17 dan ke atas. KP 5.5/2013 Para 2.2
Tidak Berkaitan
18.3 Pemeriksaan hendaklah direkodkan di dalam KEW.AT-2, KEW.AT-3 dan KEW.AT-4. KP 5.5/2013 Para 2.3
Tidak Berkaitan
18.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Tanaman Kekal KEW. AT-10, Laporan Pemeriksaan Tanaman Bukan Kekal KEW. AT-11 dan Laporan Pemeriksaan Bahan Tanaman KEW.AT-12 kepada Ketua Jabatan di dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pemeriksaan selesai. KP 5.5/2013 Para 2.5
Tidak Berkaitan
18.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. AT-10, KEW. AT-11 dan KEW. AT-12 bersama-sama Sijil Pemeriksaan KEW. AT-13 kepada UPA Kementerian. KP 5.5/2013 Para 2.6
Tidak Berkaitan
18.6 Sijil Pemeriksaan KEW.AT-13 hendaklah disediakan dan dikemukakan bersama-sama KEW.AT-10, KEW.AT-11 dan KEW.AT-12. KP 5.5/2013 Para 2.7
Tidak Berkaitan
18.7 Ketua Jabatan/mana-mana Pegawai di UPA hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa. KP 5.5/2013 Para 2.8
Tidak Berkaitan
19.0 PEGAWAI KENDERAAN WP 4.1-2013.pdf|PP Bil.05-2013  
19.1 Pegawai Kenderaaan dilantik oleh Ketua Jabatan dan dinyatakan dalam senarai tugas. WP 4.1/2013 Para 15
Ya
19.2 Pegawai Kenderaan yang dilantik mempunyai sijil dalam bidang kejuruteraan motor (atau setaraf) sekiranya pejabat mempunyai lebih 20 buah kenderaan jabatan. WP 4.1/2013 Para 15
Ya
19.3 Fail Kenderaan/BAT M59 diselenggarakan bagi setiap kenderaan dan dikemas kini dari semasa ke semasa. WP 4.1/2013 Lampiran E Para 2
Ya
20.0 KAWALAN PENGGUNAAN KENDERAAN WP 4.1-2013.pdf  
20.1 Kenderaan digunakan dengan kelulusan Pegawai Kenderaan atau pegawai yang diberi kuasa. WP 4.1/2013 Lampiran C
Ya
20.2 Pemandu merekodkan dengan lengkap maklumat perjalanan dalam Buku Log Kenderaan/BAT J 7 setiap kali melakukan perjalanan. WP 4.1/2013 Lampiran C
Ya
20.3 Buku Log Kenderaan (AM 362 Pin 3/82, BAT J 7) ditandatangani oleh pengguna selepas menggunakan kenderaan. WP 4.1/2013 Lampiran C
Ya
20.4 Buku Log diselenggarakan untuk semua kenderaan kecuali kepada pegawai yang memandu sendiri Kereta Rasmi Jawatan. WP 4.1/2013 PARA 13.3
Ya
20.5 Pegawai Kenderaan membuat Analisa Penggunaan Bahan Api Kenderaan pada setiap akhir bulan. WP 4.1/2013 Lampiran C
Ya
20.6 Ulasan terhadap Analisa Kadar Penggunaan Bahan Api Bulanan perlu dibuat setiap 6 bulan. WP 4.1/2013 Lampiran C
Ya
20.7 Pemandu menyerahkan Buku Log Kenderaan/BAT J 7 untuk disahkan pada hari terakhir setiap bulan kepada Pegawai Kenderaan. WP 4.1/2013 Lampiran C
Ya
20.8 Pembelian minyak direkodkan ke dalam Buku Log Kenderaan dan disemak oleh pegawai Kenderaan dari semasa ke semasa. WP 4.1/2013 Lampiran C
Tidak Berkaitan
21.0 KENDERAAN RASMI JAWATAN WP 4.1-2013.pdf  
21.1 Kelulusan bertulis diperolehi daripada Ketua Jabatan ke atas jumlah penggunaan minyak sebulan. WP 4.1/2013 Para 9
Ya
21.2 Kiraan penggunaan minyak adalah benar/ munasabah (jarak rumah ke pejabat x 4 trip x 23 hari 9km) dan berasaskan 1 liter untuk 9 km. WP 4.1/2013 Para 9
Ya
21.3 Pembelian minyak sebulan tidak melebihi 600 liter. WP 4.1/2013 Para 9
Tidak Berkaitan
21.4 Pegawai Kenderaan bertanggungjawab membuat kiraan bagi amaun minyak yang terlebih pakai pada setiap hujung tahun dan menuntut balik amaun tersebut kepada pegawai terlibat. WP 4.1/2013 Para 9
Tidak Berkaitan
22.0 KAWALAN KAD INDEN WP 4.1-2013.pdf  
22.1 Buku rekod pergerakan kad inden diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. WP4.1/2013 Lampiran A
Ya
22.2 Kad inden minyak disimpan oleh Pegawai Kenderaan setiap masa (kecuali kad inden kenderaan khas pegawai ) melainkan ada keperluan mengisi minyak. WP 4.1/2013 Lampiran A
Ya
22.3 Resit pembelian minyak disimpan dan dikumpulkan oleh Pegawai Kenderaan. WP 4.1/2013 Lampiran A
Tidak Berkaitan
22.4 Penyata pembelian atau penyata kad disemak kepada salinan resit dan disahkan oleh pemegang kad sebelum bayaran dilakukan. WP 4.1/2013 Lampiran A
Tidak Berkaitan
22.5 Pegawai Kenderaan mengesahkan invois dengan membuat semakan pada Invois dan Laporan Analisa Kenderaan dengan Penyata Kad/Pembelian yang telah disahkan untuk proses pembayaran seterusnya. WP 4.1/2013 Lampiran A
Tidak Berkaitan
22.6 Semua notis kesalahan lalu lintas direkod dalam Maklumat Mengenai Notis Kesalahan Lalu Lintas. WP 4.1/2013 Para 14 Lampiran C
Tidak Berkaitan
23.0 KAD SISTEM BAYARAN TOL TANPA RESIT (AWAM SAHAJA) WP 4.1-2013.pdf  
23.1 Buku Rekod Pergerakan Dan Penggunaan Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit dikemas kini dan disimpan selamat oleh Pegawai Kenderaan. WP 4.1/2013 Para 12 Lampiran B1
Tidak Berkaitan
23.2 Buku Rekod Pergerakan Dan Penggunaan Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit diserah kepada Pegawai Kenderaan untuk ditandatangani selepas sahaja selesai menjalankan tugas. WP 4.1/2013 Para 12 Lampiran B1
Tidak Berkaitan
23.3 SmartTAG direkodkan sebagai inventori Kerajaan. WP 4.1/2013 Para 11
Tidak Berkaitan
24.0 PERATURAN PENYELENGGARAAN ASET HARTA MODAL KP 2.5-2013.pdf|WP 4.1-2013.pdf  
24.1 Senarai Aset Alih Kerajaan Yang Memerlukan Penyenggaraan (KEW. PA-13) disediakan dengan lengkap dan kemas kini. KP 2.5/2013 Para 4.2
Ya
24.2 Program penyelenggaraan di rancang dan disediakan. KP 2.5/2013 Para 4.3
Ya
24.3 Penyelenggaraan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. KP 2.5/2013 Para 4.4
Ya
24.4 Setiap penyenggaraan direkodkan dengan betul dan lengkap dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW. PA -14/ BAT M59/ MAT M88/ BAT M430) dan lain-lain. KP 2.5/2013 Para 4.5
Ya
24.5 Aset disenggarakan dengan betul dan berpandukan manual pengguna. KP 2.5/2013 Para 3
Ya
24.6 Aset yang dibawa keluar untuk tujuan penyelenggaraan hendaklah mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Jabatan/Pegawai Aset dan hendaklah direkodkan dalam KEW.PA 6 KP 2.5/2013 Para 6
Ya
24.7 Panduan penyelenggaraan keatas Aset bernilai rendah hendaklah di rekodkan dalam KEW.PA 14 (A). KP 2.5/2013 Para 5
Ya
24.8 Laporan Tahunan Penyelenggaraan Aset bernilai Rendah (KEW.PA-14 (B) ) hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada Kementerian/Program/Jabatan. KP 2.5/2013 Para 8
Ya
24.9 Kenderaan diselenggarakan mengikut tempoh atau jadual penyelenggaraan yang telah ditetapkan. WP 4.1 Lampirah E
Ya
24.10 Butiran mengenai kos dan pembaikan direkodkan ke dalam Fail Kenderaan dan Daftar Harta Modal (KEW. PA-2 Bahagian B). WP 4.1 Lampirah E
Ya
24.11 Penyenggaraan tersebut hendaklah direkod di dalam Buku Log Kenderaan Kerajaan dan Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.PA-14). WP 4.1 Lampirah E
Ya
25.0 PERATURAN PENYELENGGARAAN ASET TUMBUHAN KP 5.6-2013.pdf  
25.1 Penyelenggaraan Tumbuhan berpandukan kepada Amalan Pertanian Baik (APB) atau piawaian lain yang sesuai yang diperakui. KP 5.6/2013 Para 2.1
Tidak Berkaitan
25.2 2 pegawai terdiri daripada Ketua Jabatan dan seorang Pegawai Kanan bertanggungjawab memastikan penyelenggaraan dilaksanakan. KP 5.6/2013 Para 2.3
Tidak Berkaitan
25.3 Maklumat penyelenggaraan Tanaman Kekal dan Tanaman Bukan Kekal direkodkan dengan lengkap dan kemas kini. KP 5.6/2013 Para 2.4
Tidak Berkaitan
25.4 Penyelenggaraan Tumbuhan yang disewakan/pajakan hendaklah mengikut manual penyelenggaraan APB atau piawaian lain yang bersesuaian. KP 5.6/2013 Para 4
Tidak Berkaitan
26.0 LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN KP 2.6-2013.pdf|KP 4.7-2013.pdf|KP 5.7-2013.pdf  
26.1 Fail pelupusan disediakan dan diselenggarakan dengan lengkap dan dikemas kini.
Ya
26.2 Lembaga Pemeriksa Pelupusan dilantik oleh Pegawai Pengawal (KEW.PA 15) (Harta Modal). KP 2.6/2013 Para 7.1
Ya
26.3 Lembaga Pemeriksa Pelupusan dilantik oleh Ketua Jabatan (Aset Hidup). KP 4.7 Para 7.11, KP 5.7/2013 Para 8.11
Ya
26.4 Tempoh pelantikan tersebut tidak melebihi 2 tahun (Harta Modal). KP 2.6/2013 Para 7.3
Ya
26.5 Keanggotaan Lembaga Pemeriksa terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat dalam pengendalian aset berkenaan. KP 2.6/2013 Para 7.3.1, KP 4.7/2013 Para 7.1.2, KP 5.7/2013 Para 8.1.2
Ya
26.6 Ahli Lembaga Pemeriksa mempunyai kepakaran memeriksa aset (Aset Alih, Aset Hidup), yang terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan 1 dan pegawai daripada Kementerian/Jabatan lain jika perlu. KP 2.6/2013 Para 7.3.2, KP 4.7/2013 Para 7.1.2, KP 5.7/2013 Para 8.1.2
Ya
26.7 Pemeriksaan dilakukan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh yang diarahkan oleh Jabatan (Harta Modal). KP 2.6/2013 Para 8.1
Ya
26.8 Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih (KEW. PA 17), Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. AH-16 dan KEW. AT-16 ditandatangani oleh Lembaga Pemeriksa dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan. KP 2.6/2013 Para 9.1.4, KP 4.7/2013 Para 7.2, KP 5.7/2013 Para 8.2
Ya
27.0 SEBELUM PELUPUSAN HARTA MODAL KP 2.6-2013.pdf  
27.1 Perakuan pelupusan (PEP) KEW. PA-16 bagi pelupusan aset mekanikal, teknikal, elektrikal dan elektronik disediakan oleh Jawatankuasa Pelupusan Aset (JKP) atau jabatan yang mempunyai woksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan tertentu. KP 2.6/2013 Para 5
Ya
27.2 Perakuan pelupusan disahkan oleh 2 orang pegawai yang mempunyai pengalaman. KP 2.6/2013 Para 5.2.1
Ya
27.3 Perakuan Pelupusan hanya sah digunakan untuk tempoh 1 tahun sahaja dari tarikh dikeluarkan. KP 2.6/2013 Para 5.2.5
Ya
27.4 Mengemukakan KEW.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan selepas Lembaga Pemeriksa Pelupusan membuat pemeriksaan, melengkapkan dan menandatangani KEW.PA-17. KP 2.6/2013 Para 9.1.4
Ya
28.0 SEBELUM PELUPUSAN ASET HIDUP ( HAIWAN DAN TUMBUHAN) KP 4.7-2013.pdf|KP 5.7-2013.pdf  
28.1 Perakuan pelupusan (KEW. AH-15 dan KEW. AT-15) diperlukan bagi aset hidup yang hendak dilupuskan. KP 4.7/2013 Para 5.1, KP 5.7/2013 Para 6.1
Ya
28.2 Perakuan dirujuk kepada Ketua Unit atau pegawai yang berkelayakan atau khidmat pakar khusus dari pusat-pusat lain. KP 4.7/2013 Para 5.1, KP 5.7/2013 Para 6.1
Ya
28.3 Perakuan Pelupusan Haiwan hendaklah disahkan oleh 2 orang pegawai dan salah seorangnya adalah pegawai veteriner yang berdaftar di bawah Akta Veteriner 1974 (Aset Haiwan). KP 4.7/2013 Para 5.3
Ya
28.4 Perakuan Pelupusan Tumbuhan disediakan oleh seorang pegawai teknikal dan disahkan oleh Ketua Jabatan. KP 5.7/2013 Para 6.2
Tidak Berkaitan
28.5 Urusetia Pelupusan aset menyemak Laporan Lembaga Pemeriksa dan memastikan dokumen sokongan lengkap. KP 4.7/2013 Para 4.2.2, KP 5.7/2013 Para 5.2.2
Ya
29.0 TATACARA PELUPUSAN HARTA MODAL KP 2.6-2013.pdf  
29.1 Aset yang perlu dilupuskan hendaklah disenaraikan di dalam Borang KEW.PA-17. KP 2.6/2013 Para 9.1.3
Ya
29.2 Pelaksanaan pelupusan dibuat mengikut kaedah yang diluluskan dengan teratur. KP 2.6/2013 Para 9.1.6
Ya
29.3 Pelupusan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan dari surat kelulusan. KP 2.6/2013 Para 10
Ya
29.4 Kelulusan baru diperolehi sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh perlanjutan. KP 2.6/2013 Para 11
Ya
29.5 Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan (KEW PA-18) dan Sijil Pelupusan Aset (KEW PA-19) disediakan. KP 2.6/2013 PARA 9.1.7
Ya
29.6 KEW. PA-19 dikemukakan kepada kuasa melulus. KP 2.6/2013 PARA 9.1.7
Ya
29.7 Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan KEW.PA-20 hendaklah disediakan. KP 2.6/2013 Para 26
Ya
30.0 TATACARA PELUPUSAN ASET HIDUP (HAIWAN DAN TUMBUHAN) KP 4.7-2013.pdf|KP 5.7-2013.pdf  
30.1 Pelaksanaan pelupusan dibuat mengikut kaedah yang diluluskan dengan teratur. KP 4.7/2013 Para 11|KP 5.7/2013 Para 12
Ya
30.2 Pelupusan dilaksanakan dalam tempoh seperti mana surat kelulusan (2 bulan untuk Aset Haiwan dan 3 bulan untuk Aset Tumbuhan). KP 4.7/2013 Para 9.1|KP 5.7/2013 Para 10.1
Ya
30.3 Perlanjutan tempoh pelupusan dikemukakan kepada kuasa meluluskan 1 minggu (Haiwan) dan 2 minggu (Aset Tumbuhan) sebelum tamat tempoh pelupusan. KP 4.7/2013 Para 9.2|KP 5.7/2013 Para 10.2
Ya
30.4 Kelulusan baru diperolehi sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh perlanjutan. KP 4.7/2013|KP 5.7/2013
Ya
30.5 Permohonan pinda kaedah pelupusan beserta justifikasi dikemukakan kepada kuasa meluluskan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. KP 4.7/2013 Para 10|KP 5.7/2013 Para 11
Ya
30.6 Sijil Penyaksian Pemusnahan Haiwan/Tumbuhan (KEW. AH-18 dan KEW. AT-18) dan Sijil Pelupusan Haiwan/ Tumbuhan (KEW. AH-19 dan KEW. AT-19) disediakan. KP 4.7/2013 Para 4.2.10 dan 4.2.11|KP 5.7/2013 Para 5.2.10 dan 5.2.11
Ya
30.7 KEW. AH-19 dan KEW. AT-19 dikemukakan kepada kuasa melulus. KP 4.7/2013 Para 4.2.12|KP 5.7/2013 Para 5.2.12
Ya
31.0 PENGURUSAN KEHILANGAN KP 2.7-2013.pdf|KP 4.8-2013.pdf|KP 5.8-2013.pdf  
31.1 Pegawai yang bertanggungjawab melaporkan kehilangan kepada Ketua Jabatan dengan serta merta dan membuat Laporan Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan KP 2.7/2013 Para 3.1.2|KP 4.8/2013 Para 4.1.2|KP 5.8/2013 Para 4.1.2
Tidak Berkaitan
31.2 Ketua Jabatan menyediakan Laporan Awal (KEW. PA-28, KEW. AH-25, KEW. AT-27) dan kemukakan bersama Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal/ Perbendaharaan dalam tempoh 2 hari bekerja. KP 2.7/2013 Para 3.2.1|KP 4.8/2013 Para 4.2.1|KP 5.8/2013 Para 4.2.1
Tidak Berkaitan
31.3 Salinan Laporan Awal dikemukakan kepada KSU Kementerian. KP 2.7/2013 Para 3.2.3|KP 4.8/2013 Para 4.2.3|KP 5.8/2013 Para 4.2.3
Tidak Berkaitan
32.0 PENGURUSAN HAPUS KIRA DAN SURCAJ KP 2.7-2013.pdf|KP 4.8-2013.pdf|KP 5.8-2013.pdf  
32.1 Jawatankuasa Penyiasat dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani (KEW. PA 29, KEW. AH-26, KEW. AT-28). KP 2.7/2013 Para 3.3.1|KP 4.8/2013 Para 4.3.1|KP 5.8/2013 Para 4
Tidak Berkaitan
32.2 Laporan Akhir Kehilangan (KEW. PA-30, KEW. AH-27, KEW. AT-29) dikemukakan kepada Urusetia Kehilangan dan Hapus kira dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pelantikan. KP 2.7/2013 Para 3.4.1|KP 4.8/2013 Para 4.5.1|KP 5.8/2013 Para 4.4.1
Tidak Berkaitan
32.3 Bagi sesuatu Kehilangan Kecil di mana Laporan Awal tidak diperlukan. Ketua Jabatan hendaklah memaklumkan kepada Pegawai Pengawal mengenai tindakan hapus kira yang telah dilaksanakan dengan mengemukakan Laporan Hapus Kira Kehilangan Kecil KEW.AH-29.KEW.AT-30. KP 4.8/2013 Para 4.6|KP 5.8/2013 Para 4.5
Tidak Berkaitan
32.4 Mengemukakan Sijil Hapus Kira (KEW. PA-31, KEW. AH 28, KEW. AT-31) dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan kepada kuasa melulus (UPA). KP 2.7/2013 Para 3.5.2|KP 4.8/2013 Para 5.2|KP 5.8/2013 Para 5.2
Tidak Berkaitan
32.5 Laporan Tahunan Kehilangan Dan Hapus Kira, Tindakan Surcaj/ Tatatertib Aset Alih Kerajaan KEW.PA-32 disediakan. KP 2.7/2013 Para 5
Tidak Berkaitan
32.6 Laporan Tahunan Kehilangan Dan Hapus Kira KEW. AH 30/ KEW. AT 32 dan Laporan Tindakan Surcaj atau Tatatertib KEW. AH 31/KEW. AT 33 disediakan. KP 4.8/2013 Para 3.2.14|KP 5.8/2013 Para 3.2.14
Tidak Berkaitan
32.7 Tindakan Surcaj/Tatatertib dikenakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan Malaysia. KP 2.7/2013 Para 3.5.3|KP 4.8/2013 Para 5.3|KP 5.8/2013 Para 5.3
Tidak Berkaitan
32.8 Keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/ tatatertib hendaklah dimaklumkan kepada Perbendaharaan Malaysia dalam tempoh 6 bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan Malaysia. KP 2.7/2013 Para 3.5.4|KP 4.8/2013 Para 5.3|KP 5.8/2013 Para 5.3
Tidak Berkaitan
33.0 PENGURUSAN STOR KP 6.3-2013.pdf|KP 1.1-2013.pdf|PP Bil.05-2009.pdf  
33.1 PTJ telah menggunakan Sistem Pengurusan Stor (SPS) yang dibangunkan oleh Perbendaharaan Malaysia. (Nyatakan Ya atau Tidak) KP 6.3/2013 TIDAK
33.2 Pegawai Stor dilantik oleh Ketua Jabatan untuk menguruskan atau menjalankan tugas-tugas pengurusan stor sepenuh masa di skim perkhidmatan dan gred bersesuaian. KP 1.1/2013 Lampiran C
Ya
34.0 PENERIMAAN KP 6.2-2013.pdf  
34.1 Ketua Jabatan hendaklah melantik Pegawai Penerima yang bertanggungjawab untuk menerima dan memeriksa barang barang yang diterima. Bagi barang-barang teknikal, Pegawai Penerima yang dilantik hendaklah memiliki kepakaran dalam bidang berkaitan. KP 6.2/2013 Para 1
Ya
34.2 Penerimaan barang-barang daripada pembekal hendaklah menggunakan Borang Terimaan Barang-Barang (BTB) KEW.PS-1/setara yang disediakan oleh Pegawai Penerima. KP 6.2/2013 Para 3.4.5
Ya
34.3 Borang Laporan Terimaan Barang-Barang KEW.PS-2/setara digunakan jika terdapat kerosakan, kuantiti kurang atau lebih dan tidak mematuhi spesifikasi. KP 6.2/2013 Para 3.4.7
Ya
34.4 Barang-barang mudah terbakar atau kimia yang diterima hendaklah dihantar terus ke stor barang-barang mudah terbakar atau kimia untuk disimpan. KP 6.2/2013 Para 10
Ya
35.0 MEREKOD STOK KP 6.3-2013.pdf  
35.1 Semua stok yang diterima oleh stor hendaklah direkodkan oleh Pegawai Stor dengan mematuhi penggunaan rekod Kad Kawalan Stok KEW.PS-3/setara (Stor Pusat dan Stor Utama). KP 6.3/2013 Para 2.1.1
Ya
35.2 Semua stok yang diterima oleh stor hendaklah direkodkan oleh Pegawai Stor dengan mematuhi penggunaan rekod Kad Petak KEW.PS-4/setara (Stor Pusat dan Stor Utama dan Stor Unit). KP 6.3/2013 Para 2.1.1
Ya
35.3 KEW.PS - 3 dan KEW-PS 4/setara dengannya adalah lengkap dan tepat. KP 6.3/2013 Para 3
Ya
35.4 Kad Petak hendaklah ditempatkan bersama stok. KP 6.3/2013 Para 4.1
Ya
35.5 Kad Petak bagi stok bahan-bahan kimia, mudah terbakar dan stok yang disimpan diruang sejuk beku hendaklah disimpan di tempat yang berasingan. KP 6.3/2013 Para 4.2
Ya
35.6 Setiap penerimaan direkodkan dengan pen dakwat merah dan pengeluaran direkodkan dengan pen dakwat hitam atau biru di Kad Kawalan Stok dan Kad Petak. KP 6.3/2013 Para 5.1
Ya
35.7 Semua Kad Kawalan Stok dan Kad Petak hendaklah dikemas kini setiap kali transaksi penerimaan dan pengeluaran. KP 6.3/2013 Para 5.2
Ya
35.8 Senarai Daftar Kad Kawalan Stok KEW.PS-5/setara hendaklah disediakan. KP 6.3/2013 Para 5.4
Ya
35.9 Semua Kementerian/ Jabatan hendaklah menggunakan Sistem Pengurusan Stor (SPS) yang telah dibangunkan oleh Perbendaharaan Malaysia. KP 6.3/2013 Para 6.1
Ya
35.10 Sekiranya menggunakan SPS Borang Laporan Terimaan Barang-Barang KEW.PS-2 dan Borang Permohonan Stok KEW.PS-11 hendaklah dicetak dan ditandatangani oleh pegawai yang bertanggungjawab. KP 6.3/2013 Para 6.2
Ya
35.11 Komponen atau alat ganti yang telah diluluskan pelupusan melalui kaedah tukar ganti (cannibalize) hendaklah dimasukkan ke dalam stor untuk penempatan sementara sebelum dipasang kepada peralatan lain yang sama jenis/ kegunaannya. Satu senarai berasingan hendaklah disediakan bagi tujuan rekod. KP 6.3/2013 Para 7
Ya
36.0 PENYIMPANAN KP 6.4-2013.pdf  
36.1 Stok dalam bekas asal seperti bungkusan, kotak, tin, peti dan sebagainya hendaklah dikekalkan penyimpanannya dalam bekas asalnya dengan memastikan label dapat dilihat. KP 6.4/2013 Para 5
Ya
36.2 Barang-barang tercerai dimasukkan ke dalam bekas yang berukuran sama. Disimpan mengikut bilangan atau unit yang memudahkan pengeluaran. KP 6.4/2013 Para 6
Ya
36.3 Barang-barang berharga dan menarik hendaklah disimpan di tempat yang selamat di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab atau pegawai yang diberi kuasa. KP 6.4/2013 Para 7
Ya
36.4 Penyimpanan Dadah Berbahaya, Racun Dan Bahan Psikotropik Penyimpanan dadah berbahaya, racun dan bahan psikotropik hendaklah mematuhi peraturan penyimpanan di bawah Peraturan Dadah Berbahaya 1952 dan Peraturan Racun 1952 dan Peraturan Bahan Psikotropik 1989. KP 6.4/2013 Para 8
Ya
36.5 Penyimpanan Stok Unsur Keselamatan seperti alat-alat persenjataan, peta-peta dan seumpamanya hendaklah disimpan mengikut Peraturan Keselamatan yang ditetapkan. KP 6.4/2013 Para 9
Ya
36.6 Stok yang boleh terjejas akibat hawa panas dan lembap hendaklah disimpan dalam bilik atau tempat berhawa dingin atau peti sejuk yang suhu dan kelembapannya boleh dikawal. Stok yang tidak tahan lembap hendaklah disimpan dalam bilik kering atau nyah-lembapan. KP 6.4/2013 Para 10
Ya
36.7 Stok yang tahan kepada cuaca panas, hujan dan sukar dialih hendaklah disimpan di tempat lapang yang berpagar. KP 6.4/2013 Para 11
Ya
36.8 Stok barang-barang berat hendaklah disimpan di rak paling bawah bagi tujuan keselamatan. KP 6.4/2013 Para 12
Ya
36.9 Tarikh luput stok hendaklah dicatatkan dikotak, bekas atau bungkusannya bagi memudahkan Pegawai Stor mengenalpasti dan memantau semua stok bertarikh luput. Kad Petak berwarna merah jambu digunakan bagi semua Stok Bertarikh Luput. KP 6.4/2013 Para 13
Ya
36.10 Bekas-bekas yang mengandungi bahan kimia atau bahan mudah terbakar hendaklah diberi tanda pengenalan secukupnya. KP 6.4/2013 Para 14
Ya
36.11 Semua bahan kimia atau bahan mudah terbakar dalam bentuk cecair, gas, hablur dan serbuk yang mudah terbakar, mengkakis serta melecur hendaklah disimpan di stor berasingan, lengkap dengan alat pencegah kebakaran dan alat bantuan rawatan kecemasan. KP 6.4/2013 Para 15
Ya
37.0 PENGELUARAN KP 6.5-2013.pdf  
37.1 Pengeluaran stok disemua stor hendaklah mendapat kebenaran Pegawai Pelulus atau Pegawai yang diberi kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan. KP 6.5/2013 Para 1
Ya
37.2 Pengeluaran stok dilaksanakan berdasarkan Masuk Dahulu Keluar Dahulu (MDKD). KP 6.5/2013 Para 2
Ya
37.3 Pesanan kepada Stor Pusat hendaklah menggunakan 5 salinan Borang Pesanan Pengeluaran Stok (BPPS) KEW.PS-10/setara. Bagi pesanan kepada Stor Utama, bilangan salinan KEW.PS-10/setara yang perlu disediakan hendaklah mengikut keperluan organisasi. KP 6.5/2013 Para 3
Ya
37.4 Semua pesanan kepada Stor Utama yang membekalkan stok terus kepada pelanggan dan Stor Unit hendaklah menggunakan Borang Permohonan Stok (BPS) KEW.PS-11. KP 6.5/2013 Para 4
Ya
37.5 Stok hanya boleh dikeluarkan atas pemesanan dengan kebenaran Pegawai Pelulus yang diberi kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan (KEW.PS 10 ATAU KEW.PS 11). KP 6.5/2013 Para 6
Ya
37.6 Borang kawalan keluar masuk barang-barang guna habis hendaklah disediakan mengikut format Kementerian/ Jabatan sebagai rekod penggunaan. Sekiranya barang-barang ini tidak boleh digunakan atau tidak diperlukan dan mempunyai nilai jualan hendaklah dijual secara jualan sisa stok atau barang-barang terpakai. KP 6.5/2013 Para 8
Ya
37.7 Barang yang diterima untuk pembungkusan dan penghantaran hendaklah diperiksa, disemak dan dipastikan sama seperti yang tercatat di salinan KEW.PS 10/setara. KP 6.5/2013 Para 11
Ya
37.8 Senarai Pembungkusan KEW.PS 12 disediakan bagi pembungkusan dan penghantaran barang-barang. KP 6.5/2013 Para 14.1
Ya
38.0 PEMERIKSAAN KP 6.6-2013.pdf  
38.1 Ketua Jabatan hendaklah memastikan pengiraan stok dilaksanakan di Stor Pusat, Stor Utama dan Stor Unit oleh Pegawai Stor. Pengiraan stok hendaklah dilaksanakan 100% secara berperingkat mengikut suku tahun. KP 6.6/2013 Para 3.1
Ya
38.2 Setelah pengiraan dilakukan, Kad Petak hendaklah ditandatangani pada akhir transaksi serta ditarikhkan oleh Pegawai Stor. KP 6.6/2013 Para 3.2
Ya
38.3 Pemeriksaan Stok hendaklah dilaksanakan sekali setahun ke atas semua stok 100% di Stor Pusat dan Stor Utama mulai 1 Oktober tahun semasa. Ketua Jabatan hendaklah melantik pegawai-pegawai yang tidak terlibat dengan pengurusan stor yang diperiksa. KP 6.6/2013 Para 4
Ya
38.4 Setelah pemeriksaan dilakukan, satu garisan merah hendaklah dibuat pada akhir transaksi di Kad Kawalan Stok dan hendaklah ditandatangani serta ditarikhkan oleh Pegawai Pemeriksa. KP 6.6/2013 Para 4.3
Ya
38.5 Stok yang diperiksa hendaklah disenaraikan dalam Laporan Pemeriksaan/ Verifikasi Stor KEW.PS-14/BAT L 123A/ Audit Stock Initial Listing (SPKB) disediakan oleh Pegawai Pemeriksaan Stok. KP 6.6/2013 Para 4.4
Ya
38.6 Pegawai Pengawal/Ketua Pengarah/Pengerusi JKPAK melantik pegawai yang sesuai untuk membuat verifikasi stor dan tempoh lantikan tidak melebihi 2 tahun. KP 6.6/2013 Para 5.3
Ya
38.7 Keanggotaan untuk pemverifikasi stor sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai dan tidak terlibat secara langsung di stor. KP 6.6/2013 Para 5.4.1
Ya
38.8 Pemverifikasi Stor hendaklah menyemak semua stok yang disenaraikan di KEW.PS-14 (Laporan Pemeriksaan/ Verifikasi Stor) dan melengkapkan serta mengesahkan butiran maklumat disenarai tersebut seterusnya mengemukakan kepada Ketua Jabatan. KP 6.6/2013 Para 5.5.2
Ya
38.9 Pemverifikasi Stor hendaklah menyediakan Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor KEW.PS-15 dan mengemukakan kepada Ketua Jabatan. KP 6.6/2013 Para 5
Ya
38.10 Ketua Jabatan hendaklah menyemak, mengesah, mengesyorkan penambahbaikan dan mengemukakan KEW.PS-14 dan KEW.PS-15 kepada Urus Setia Pengurusan Aset bagi mendapat kelulusan Pegawai Pengawal atau Ketua Pengarah atau Pengerusi JKPAK Kementerian/ Ibu Pejabat Jabatan. KP 6.6/2013 Para 5.6.2
Ya
38.11 Ketua Jabatan hendaklah melaksanakan pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa. KP 6.6/2013 Para 5.6.4
Ya
38.12 Pelarasan Stok dilaksanakan apabila terdapat baki fizikal atau rekod tidak bertepatan disebabkan silap pengiraan semasa pengiraan, pemeriksaan dan verifikasi stor dengan menggunakan Penyata Pelarasan Stok KEW.PS-17. Dikemukakan untuk kelulusan Ketua Jabatan. KP 6.6/2013 Para 6.1
Ya
38.13 Apabila berlaku pertukaran di antara Pegawai Stor Perakuan Ambil Alih KEW.PS-18 disediakan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh mengambil alih stor. KP 6.6/2013 Para 8.1
Ya
39.0 KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN KP 6.7-2013.pdf  
39.1 Stor hendaklah mempunyai sistem kawalan keselamatan yang sesuai, mencukupi dan berkesan bagi memastikan keselamatan stor dan stok terpelihara. KP 6.7/2013 Para 1.2
Ya
39.2 Stor perlu dilengkapkan dengan sistem kawalan kebakaran yang sesuai dan memadai seperti fire alarm, smoke detector, water sprinkler, fire extinguisher dan hose reel. KP 6.7/2013 Para 3.1
Ya
39.3 Ketua Jabatan hendaklah memastikan stor sentiasa bersih supaya kualiti stok terjamin. KP 6.7/2013 Para 4.1
Ya
40.0 PELUPUSAN KP 6.8-2013.pdf  
40.1 Laporan Lembaga Pemeriksa Pelupusan Stok KEW.PS-19 disediakan bagi permohonan pelupusan stok yang didapati rosak, luput tempoh, tidak boleh digunakan, tidak diperlukan, tidak bergerak, melebihi keperluan. KP 6.8/2013 Para 2.3
Ya
40.2 Laporan Tahunan Pelupusan Stok KEW.PS-20 dikemukakan kepada UPA Kementerian. KP 6.8/2013 Para 6.2
Ya
41.0 KEHILANGAN/ HAPUS KIRA KP 6.9-2013.pdf  
41.1 Pegawai Stor menyediakan Laporan Hapus Kira Kekurangan Stok KEW.PS-21 dan hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan. KP 6.9/2013 Para 4.1
Tidak Berkaitan
41.2 Semua stor hendaklah melaporkan kes kehilangan dan hapus kira stok dengan menggunakan Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Stok KEW.PS-22. KP 6.9/2013 Para 6.1
Tidak Berkaitan