Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\A1MS\print_answer4.php on line 23

   

BAHAGIAN 1

OBJEKTIF:
PENGURUSAN PEJABAT YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) PIHAK PENGURUSAN MEMPUNYAI STRUKTUR, KUASA, SISTEM DAN PROSEDUR DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWABNYA; B) PELAKSANAAN URUSAN PENTADBIRAN PEJABAT DENGAN LEBIH CEKAP, TERATUR DAN BERKESAN; DAN C) PENGURUSAN KEWANGAN DIJALANKAN DENGAN BAIK MENGIKUT PERATURAN DAN GARIS PANDUAN YANG DISEDIAKAN.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan   

BAHAGIAN 2

OBJEKTIF:
PENGURUSAN BAJET BERTUJUAN UNTUK: A) MENYEDIAKAN SATU ANGGARAN ALIRAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN SESEBUAH ORGANISASI; B) MEMASTIKAN AGIHAN PERUNTUKAN TERATUR BAGI MEMENUHI KEPERLUAN ORGANISASI; C) MEMASTIKAN PERUNTUKAN DIKAWAL AGAR PERBELANJAANNYA TIDAK MELEBIHI PERUNTUKAN DAN MENGIKUT PERANCANGAN; D) MEMASTIKAN PENILAIAN DIBUAT BAGI MENENTUKAN PENCAPAIAN MATLAMAT PERUNTUKAN YANG DIBELANJAKAN; DAN E) MEMASTIKAN WUJUDNYA AKAUNTABILITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan   

BAHAGIAN 3

OBJEKTIF:
PENGURUSAN TERIMAAN YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) SEMUA PUNGUTAN YANG DITERIMA DIREKOD DENGAN BETUL DAN DIMASUKKAN KE BANK DENGAN SEGERA; B) SEMUA PROSEDUR PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENGELUARAN BAGI RESIT RASMI DAN BORANG HASIL DIREKOD, DISIMPAN DAN DISELENGGARAKAN DENGAN BETUL DAN KEMASKINI; C) KESELAMATAN WANG DAN INSTRUMEN LAIN ADALAH MENCUKUPI SEMASA MEMUNGUT, MENYIMPAN DAN MEMASUKKAN KE BANK; D) LAPORAN-LAPORAN BERKAITAN HASIL SEPERTI PENYATA PENYESUAIAN, PENYATA TUNGGAKAN HASIL, LAPORAN AKAUN BELUM TERIMA DISEDIAKAN DAN DIKEMUKAKAN KEPADA PERBENDAHARAAN MENGIKUT TEMPOH YANG DITETAPKAN; DAN E) UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BERKAITAN TERIMAAN DIPATUHI SEPENUHNYA.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan   

BAHAGIAN 4

OBJEKTIF:
PENGURUSAN PERBELANJAAN YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) PEROLEHAN DIBUAT DENGAN CEKAP, MEMATUHI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DITETAPKAN OLEH KERAJAAN; B) PERBELANJAAN DIURUSKAN SECARA TELUS DAN INTEGRITI; C) BAYARAN DIBUAT DENGAN CEPAT DAN TEPAT; D) SETIAP BAYARAN DISOKONG DENGAN DOKUMEN YANG SAH; E) BAYARAN DIBUAT KEPADA ORANG / PIHAK YANG BERHAK; DAN F) REKOD MENGENAI PERBELANJAAN DISELENGGARA DENGAN LENGKAP, KEMASKINI DAN DISIMPAN DENGAN BAIK.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan   

BAHAGIAN 5

OBJEKTIF:
PENGURUSAN PERBELANJAAN YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) PEROLEHAN DIBUAT DENGAN CEKAP, MEMATUHI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DITETAPKAN OLEH KERAJAAN; B) PERBELANJAAN DIURUSKAN SECARA TELUS DAN INTEGRITI; C) BAYARAN DIBUAT DENGAN CEPAT DAN TEPAT; D) SETIAP BAYARAN DISOKONG DENGAN DOKUMEN YANG SAH; E) BAYARAN DIBUAT KEPADA ORANG / PIHAK YANG BERHAK; DAN F) REKOD MENGENAI PERBELANJAAN DISELENGGARA DENGAN LENGKAP, KEMASKINI DAN DISIMPAN DENGAN BAIK.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan   

BAHAGIAN 6

OBJEKTIF:
PENGURUSAN WANG YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: SUPAYA WANG CARUMAN/ SUMBANGAN/ DEPOSIT DARIPADA KERAJAAN, MANA-MANA BADAN ATAU ORANG PERSEORANGAN DIURUSKAN MENGIKUT TUJUAN PENUBUHANNYA DAN DIKENDALIKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG, PROSEDUR DAN PERAKAUNAN YANG DITETAPKAN.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan   

BAHAGIAN 7

OBJEKTIF:
UNTUK MEMASTIKAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENGGUNAAN PENYELENGGARAAN DAN PELUPUSAN ASET, INVENTORI DAN BARANG-BARANG STOR ADALAH DIBUAT DENGAN TERATUR DAN KEMASKINI BAGI MENGELAKKAN DARIPADA BERLAKUNYA SALAH GUNA, PEMBAZIRAN, PENYELEWENGAN DAN PEMBOROSAN.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan   

BAHAGIAN 8

OBJEKTIF:
UNTUK MEMASTIKAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENGGUNAAN PENYELENGGARAAN DAN PELUPUSAN ASET, INVENTORI DAN BARANG-BARANG STOR ADALAH DIBUAT DENGAN TERATUR DAN KEMASKINI BAGI MENGELAKKAN DARIPADA BERLAKUNYA SALAH GUNA, PEMBAZIRAN, PENYELEWENGAN DAN PEMBOROSAN.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan