Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\A1MS\print_answer4.php on line 23

   

BAHAGIAN 1

OBJEKTIF:
PENGURUSAN PEJABAT YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) PIHAK PENGURUSAN MEMPUNYAI STRUKTUR, KUASA, SISTEM DAN PROSEDUR DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWABNYA; B) PELAKSANAAN URUSAN PENTADBIRAN PEJABAT DENGAN LEBIH CEKAP, TERATUR DAN BERKESAN; DAN C) PENGURUSAN KEWANGAN DIJALANKAN DENGAN BAIK MENGIKUT PERATURAN DAN GARIS PANDUAN YANG DISEDIAKAN.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

4.0 SENARAI TUGAS (FAIL MEJA/ PERINTAH TETAP) PP 05-2007 - Panduan Pengurusan Pejabat , PKPA 08-1991  
4.1 Senarai Tugas disediakan, kemaskini dan disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab .
Ya
5.0 PEMERIKSAAN MENGEJUT (AP309) DAN DAFTAR AM28 SAP 10-12-2013 , AP 309 AM28 , AP 309(a) Pindaan 2015  
5.1 Pemeriksaan Mengejut dijalankan oleh Ketua Jabatan tidak kurang sekali dalam tempoh 6 bulan dari tarikh akhir pemeriksaan itu dijalankan.
Ya
5.2 Pemeriksaan Mengejut hendaklah meliputi peti besi, bilik kebal, peti wang tunai, laci atau bekas-bekas untuk menyimpan wang, setem atau barang-barang berharga.
Ya
5.3 Hasil pemeriksaan direkodkan di dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut (AM28) dengan lengkap.
Ya
7.0 BUKU PERKHIDMATAN (AWAM SAHAJA) PP 05-2007 - Panduan Pengurusan Pejabat , SPP 15-2008  
7.1 Buku perkhidmatan diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini.
Tidak Berkaitan
7.2 Buku perkhidmatan diperiksa oleh pegawai yang diberi kuasa oleh Ketua Jabatan.
Tidak Berkaitan
8.0 LATIHAN PP 05-2007 - Panduan Pengurusan Pejabat , PP 06-2005 - Dasar Latihan Sumber Manusia , PP 10-2008 - JKPA  
8.1 Semua kakitangan menghadiri latihan/kursus/seminar sekurang-kurangnya 7 hari setahun.
Ya
8.2 Latihan diberi berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan.
Ya
8.3 Butiran kursus direkod dalam Buku Log Latihan.
Ya
10.0 PEMANTAUAN TEGURAN AUDIT AP 306  
10.1 Pertanyaan Audit (Jabatan Audit Negara dan Unit Audit Dalam) dijawab tidak lewat dari 1 bulan dari tarikh pertanyaan Audit.
Ya
10.2 Daftar teguran Audit disediakan dengan kemas dan teratur.
Ya


   

BAHAGIAN 2

OBJEKTIF:
PENGURUSAN BAJET BERTUJUAN UNTUK: A) MENYEDIAKAN SATU ANGGARAN ALIRAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN SESEBUAH ORGANISASI; B) MEMASTIKAN AGIHAN PERUNTUKAN TERATUR BAGI MEMENUHI KEPERLUAN ORGANISASI; C) MEMASTIKAN PERUNTUKAN DIKAWAL AGAR PERBELANJAANNYA TIDAK MELEBIHI PERUNTUKAN DAN MENGIKUT PERANCANGAN; D) MEMASTIKAN PENILAIAN DIBUAT BAGI MENENTUKAN PENCAPAIAN MATLAMAT PERUNTUKAN YANG DIBELANJAKAN; DAN E) MEMASTIKAN WUJUDNYA AKAUNTABILITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

1.0 PENYEDIAAN BAJET PB 1.1 , PP 02-2012  
1.1 Cadangan bajet Dasar Sedia Ada (DSA)/Dasar Baru (DB)/One-Off (OO) disediakan mengambil kira daripada input daripada Pusat Kos disokong dengan justifikasi yang jelas.
Ya
1.2 Input daripada Pusat Kos,Dokumen RP dan semua borang ABM/OBB difailkan dengan teratur.
Ya
2.0 PENGAGIHAN PERUNTUKAN PB 1.2 , PB 1.3 , Arahan Pegawai Pengawal B60  
2.1 Pegawai Pengawal mengeluarkan Waran Peruntukan Kecil kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan agensi pelaksana di bawah bidang kuasa masing- masing tidak lewat daripada 31 Januari tahun kewangan. (Bahagian Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
2.2 Waran Peruntukan diterima dan dikunci masuk dalam sistem dengan betul mengikut Objek Sebagai dan amaun.
Ya
2.3 Sijil Pengesahan Peruntukan (SPP) ke Pusat Kos ada dibuat.
Tidak Berkaitan
4.0 WARAN PERUNTUKAN KECIL PB 1.2 ,SAK 02-2013  
4.1 PTJ ada menerima WPK. (Nyatakan secara ringkas bilangan dan amaun dari PTJ pengeluar) satu - rm738,394
4.2 Jumlah WPK. (Nyatakan secara ringkas bilangan dan amaun dari PTJ penerima WPK) satu
4.3 WPK dikeluar dan ditandatangani oleh Pengurus Program atau pegawai yang pangkatnya tidak rendah daripada Mej Jen atau setaraf Jusa C.
Ya
4.4 WPK diterima tanpa permohonan. (Nyatakan bilangan dan amaun) Tiada
4.5 WPK diterima dan dibelanjakan bagi tujuan yang dipohon sepenuhnya.
Tidak Berkaitan
4.6 WPK yang diterima,didaftar dan difailkan.
Tidak Berkaitan
5.0 PEMANTAUAN KEMAJUAN /PRESTASI PERBELANJAAN (BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN BPKP) PP 14-1994 , PB 1.1 , PB 1.2  
5.1 Maklumat kemajuan kewangan dan fizikal diperolehi daripada agensi pelaksana bagi mengesan kemajuan pelaksanaan projek.
Tidak Berkaitan
5.2 Peruntukan perbelanjaan projek serta lain-lain maklumat projek sentiasa dikemas kini dalam Sistem Pemantauan Projek II (SPP II).
Tidak Berkaitan


   

BAHAGIAN 3

OBJEKTIF:
PENGURUSAN TERIMAAN YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) SEMUA PUNGUTAN YANG DITERIMA DIREKOD DENGAN BETUL DAN DIMASUKKAN KE BANK DENGAN SEGERA; B) SEMUA PROSEDUR PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENGELUARAN BAGI RESIT RASMI DAN BORANG HASIL DIREKOD, DISIMPAN DAN DISELENGGARAKAN DENGAN BETUL DAN KEMASKINI; C) KESELAMATAN WANG DAN INSTRUMEN LAIN ADALAH MENCUKUPI SEMASA MEMUNGUT, MENYIMPAN DAN MEMASUKKAN KE BANK; D) LAPORAN-LAPORAN BERKAITAN HASIL SEPERTI PENYATA PENYESUAIAN, PENYATA TUNGGAKAN HASIL, LAPORAN AKAUN BELUM TERIMA DISEDIAKAN DAN DIKEMUKAKAN KEPADA PERBENDAHARAAN MENGIKUT TEMPOH YANG DITETAPKAN; DAN E) UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BERKAITAN TERIMAAN DIPATUHI SEPENUHNYA.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

1.0 KEBENARAN/ KELULUSAN MENERIMA WANG AP 70 , AP 73 , AP 69 , Perlembagaan Persekutuan Para 96  
1.1 Hasil yang dikutip mengikut kadar yang dibenarkan. Perlembagaan Persekutuan Para 96
Tidak Berkaitan
1.2 Sekiranya tidak, PTJ telah mengambil tindakan perundangan bagi membenarkan pungutan mengikut kadar baru. Perlembagaan Persekutuan Para 96
Tidak Berkaitan
1.3 Daftar dan senarai pungutan yang direkodkan dalam buku tunai mesti dicatat oleh pegawai yang lain daripada juruwang kecuali mendapat kebenaran khusus daripada Ketua Akauntan/Jabatan Akauntan Negara. AP 73
Tidak Berkaitan
1.4 Kebenaran secara bertulis hendaklah dikeluarkan oleh Pegawai Pengawal kepada pegawai yang memungut wang dan masih berkuatkuasa. AP 69
Tidak Berkaitan
1.5 Kebenaran khusus daripada Ketua Akauntan sekiranya urusan pengeluaran dan penyediaan resit dilakukan oleh pegawai yang sama. AP 70 (a)
Tidak Berkaitan
1.6 Resit Rasmi (Kew. 38) mestilah ditulis menggunakan karbon dua muka oleh pegawai yang menerima wang dan ditandatangani oleh seorang pegawai lain. AP 70 (a)
Tidak Berkaitan
4.0 PENGURUSAN CEK TAK LAKU AP 76 , SPANM 13-2014  
4.1 Daftar Cek Tak Laku diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. AP 76 (b)
Tidak Berkaitan
4.2 Format Daftar Cek Tak Laku disediakan mengikut kehendak Surat Pekeliling ANM Bil. 13/2014. SPANM Bil.13 2014
Tidak Berkaitan
4.3 Senarai Cek Tak Laku diselaraskan dalam Buku Tunai dan Akaun Hasil/Amanah/Vot yang berkenaan. AP 76 (b)(iv) SPANM Bil.13 2014
Tidak Berkaitan
4.4 Cek tak laku telah diganti atau telah diambil tindakan untuk mendapatkan amaun gantian cek dengan segera. AP 76 (b)(i)
Tidak Berkaitan
4.5 Senarai Cek Tak Laku disediakan dan dihantar kepada Pegawai Pengawal pada akhir tahun. AP 76 (b)(iii)
Tidak Berkaitan
5.0 PENERIMAAN MELALUI e-PAYMENT MELALUI KAUNTER ( PTJ BERKAITAN SAHAJA) SPANM 13-2014 , PS 2.1  
5.1 Kelulusan JANM telah diperolehi bagi pelaksanaan e-Payment.
Tidak Berkaitan
5.2 Acquiring bank telah dilantik.
Tidak Berkaitan
5.3 Terimaan melalui Kad Debit dan Kad Kredit telah dipindahkan ke dalam Akaun Terimaan Pejabat Perakaunan sebelum jam 4.00 petang hari yang sama.
Tidak Berkaitan
5.4 Terimaan melalui Kad Debit dan Kad Kredit telah dipindahkan ke dalam Akaun Terimaan Kecil Perbendaharaan sebelum jam 11.00 pagi keesokan hari bekerja.
Tidak Berkaitan
5.5 Komisen bank/caj perkhidmatan bagi Kad Kredit termasuk Kad AMEX dikenakan tidak melebihi 1.1% atas nilai transaksi/amaun yang dibayar.
Tidak Berkaitan
5.6 Komisen bank/caj perkhidmatan bagi Kad Debit dikenakan tidak melebihi 0.8% atas nilai transaksi/amaun yang dibayar.
Tidak Berkaitan
6.0 PENERIMAAN MELALUI e-PAYMENT SECARA ONLINE ( PTJ BERKAITAN SAHAJA - PORTAL BAHAGIAN/JABATAN) SPANM 13-2014 ,PS 2.2  
6.1 Kelulusan JANM telah diperolehi bagi pelaksanaan e-Payment.
Tidak Berkaitan
6.2 Acquiring bank telah dilantik.
Tidak Berkaitan
6.3 Terimaan melalui Kad Debit dan Kad Kredit telah dipindahkan ke dalam Akaun Terimaan Pejabat Perakaunan sebelum jam 4.00 petang hari yang sama.
Tidak Berkaitan
6.4 Terimaan melalui Kad Debit dan Kad Kredit telah dipindahkan ke dalam Akaun Terimaan Kecil Perbendaharaan sebelum jam 11.00 pagi keesokan hari bekerja.
Tidak Berkaitan
6.5 Komisen bank/caj perkhidmatan bagi Kad Kredit termasuk Kad AMEX dikenakan tidak melebihi 1.8% per transaksi.
Tidak Berkaitan
6.6 Komisen bank/caj perkhidmatan bagi Kad Debit (Individu) dikenakan tidak melebihi RM 0.50 per transaksi.
Tidak Berkaitan
6.7 Komisen bank/caj perkhidmatan bagi Kad Debit (Entiti Perniagaan) dikenakan tidak melebihi RM 1.00 per transaksi.
Tidak Berkaitan
8.0 PERAKUAN PENERIMAAN WANG AP 60 ,AP 62  
8.1 Resit dikeluarkan bagi semua kutipan. AP 60 (i)
Tidak Berkaitan
8.2 Resit yang dipinda mestilah dibatalkan oleh pegawai yang diberikuasa secara bertulis. AP 62 (a)
Tidak Berkaitan
8.3 Resit yang dibatalkan berserta salinannya hendaklah dikemukakan kepada Ketua Audit Negara untuk diaudit. AP 62 (a)
Tidak Berkaitan
9.0 PENGGUNAAN BORANG HASIL (PTJ YANG TERLIBAT SAHAJA) AP 66 , AP 67 , AP 68 , AP 80 , AP 66A , AP 60 , Lampiran N - AP 66A  
9.1 Borang Hasil yang diterima direkodkan dengan kemas kini dalam Daftar Borang Hasil (Kew. 67- Pin.1/84). AP 67
Tidak Berkaitan
9.2 Setiap keluaran Borang Hasil mestilah ditandatangani pada Daftar Borang Hasil (Kew. 67- Pin.1/84) oleh pegawai yang memohon/menerima. AP 67
Tidak Berkaitan
9.3 Borang Hasil dikeluarkan mengikut susunan no. siri yang betul. AP 66 (c)
Tidak Berkaitan
9.4 Baki stok pada Daftar Borang Hasil (Kew. 67- Pin.1/84) didaftar bersamaan dengan baki fizikal sebenar. AP 67
Tidak Berkaitan
9.5 Borang Hasil yang belum dan sedang digunakan disimpan di tempat yang dikunci dengan selamat. AP 68
Tidak Berkaitan
9.6 Borang Hasil yang diterima disemak dan diperakui betul tentang ketepatan nombor siri dan ditandatangan dibelakang helai pertama salinan pejabat. AP 66 (a)
Tidak Berkaitan
9.7 Senarai stok Borang Hasil dinyatakan dalam Penyata Borang Hasil Yang Dikawal (Lampiran N) semasa pertukaran pemungut (pemberi alih/pengambil alih). AP 66 (a)
Tidak Berkaitan
9.8 Satu salinan Penyata Borang Hasil Yang Dikawal (Lampiran N) yang telah ditandatangani oleh kedua-dua pegawai dihantar kepada Ketua Audit Negara atau Akauntan Negara yang berkenaan. AP 66 (a)
Tidak Berkaitan
9.9 Borang Hasil yang dikeluarkan daripada stok hendaklah disemak sekurang-kurangnya sekali setiap minggu oleh Pegawai Penyelia atau wakilnya untuk memastikan resit yang belum diguna masih utuh. AP 80 (c)
Tidak Berkaitan
10.0 PEREKODAN BORANG HASIL (e-Terimaan) AP 72 & 72A , AP 80 , AP 300 , AP 299 , SPANM 13-2014 , Laporan eTerimaan , AP 315 , AP 316 (a), (b), (c) , AP 316A , AP 317 (a) , AP 317 (a), (b), (c), AP320 , AP 321, AP322 , AP 323, AP324  
10.1 Setiap resit rasmi mestilah direkodkan dalam Buku Tunai elektronik pada hari yang sama. AP 72
Tidak Berkaitan
10.2 Jika e-Terimaan tidak dapat digunakan (offline), PTJ hendaklah mengeluarkan resit rasmi secara manual dan kemas kini maklumat tersebut dalam Modul Tambah Penerimaan Bayaran Manual dan Modul Penyata Pemungut Manual. SPANM Bil.13 2014
Tidak Berkaitan
10.3 PTJ hendaklah mencetak setiap hari Laporan Resit Rasmi (TK101), Laporan Resit Manual (TK 103) dan Buku Tunai Cerakinan (TK 100). SPANM Bil.13 2014
Tidak Berkaitan
10.4 Pegawai atau wakil yang diberi kuasa hendaklah setiap hari menyemak dan menandatangani ringkas pada Buku Tunai dan resit rasmi (Manual) atau Buku Tunai Cerakinan (TK 100), Laporan Resit Rasmi (TK101) dan Laporan Resit Manual (TK 103) (e-Terimaan) . AP 80 (b)
Tidak Berkaitan
10.5 Semua Borang Hasil yang hilang direkod dan dilaporkan dengan segera. AP 300, 315 - 324
Tidak Berkaitan
10.6 Semua Borang Hasil yang usang dimusnahkan setelah mendapat kelulusan daripada Ketua Audit Negara. AP 299
Tidak Berkaitan
11.0 KEMASUKAN PUNGUTAN KE BANK AP 78 , AP 79 , AP 80 , AP 126 , AP 137  
11.1 Pungutan wang tunai melebihi RM500 atau jumlah pungutan (termasuk wang tunai, cek, wang pos, dan kiriman wang) melebihi RM2,000 perlu dibank inkan pada hari yang sama atau hari bekerja berikutnya. AP78 (a) i dan ii
Tidak Berkaitan
11.2 Pungutan menerusi cek perlu dibank inkan tidak lewat dari satu minggu dari tarikh ia diterima. AP78 (a)
Tidak Berkaitan
11.3 Semua pungutan tidak kira jumlahnya perlu dimasukkan ke bank pada hari kerja yang akhir dalam bulan berkenaan atau apa-apa tempoh akaun yang lebih singkat yang ditetapkan oleh JANM. AP78 (b)
Tidak Berkaitan
11.4 Pungutan yang tidak sempat dibank inkan disimpan dengan selamat dalam peti besi atau bilik kebal atau Balai Polis. AP 126 (b)
Tidak Berkaitan
11.5 Pungutan yang dibank inkan hendaklah disokong dengan Penyata Pemungut. AP 79
Tidak Berkaitan
11.6 Pungutan yang dimasukkan telah diperakui terima oleh bank. AP 80
Tidak Berkaitan
11.7 Seorang pegawai bertanggungjawab menyemak Penyata Pemungut selepas dibank inkan bagi menentukan jumlah sebenar telah dibankkan. AP 80 (d)
Tidak Berkaitan
11.8 Penyata Pemungut direkodkan dalam Buku Tunai Elektronik dengan betul. AP 80
Tidak Berkaitan
11.9 Penyata Pemungut disimpan dengan lengkap dan teratur. AP 80
Tidak Berkaitan
12.0 PENYATA BULANAN/ PENYATA PENYESUAIAN HASIL AP 143 , AP 145  
12.1 Akaun Tunai Bulanan dikemukakan kepada Pejabat Perakaunan dengan lengkap sebelum setiap 10hb. AP 145 (a) (b)
Tidak Berkaitan
12.2 Laporan Terperinci Hasil Bulanan (C330) disesuaikan dengan Buku Tunai Elektronik untuk menentukan segala pungutan yang dibank inkan telah diambil kira oleh Pejabat Perakaunan. AP 143 (b)
Tidak Berkaitan
12.3 Penyata Penyesuaian Hasil disedia dengan betul, lengkap dan kemas kini. AP 143 (b)
Tidak Berkaitan
12.4 Pelarasan dibuat terhadap item yang tidak dapat disesuaikan. AP 143 (b)
Tidak Berkaitan


   

BAHAGIAN 4

OBJEKTIF:
PENGURUSAN PERBELANJAAN YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) PEROLEHAN DIBUAT DENGAN CEKAP, MEMATUHI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DITETAPKAN OLEH KERAJAAN; B) PERBELANJAAN DIURUSKAN SECARA TELUS DAN INTEGRITI; C) BAYARAN DIBUAT DENGAN CEPAT DAN TEPAT; D) SETIAP BAYARAN DISOKONG DENGAN DOKUMEN YANG SAH; E) BAYARAN DIBUAT KEPADA ORANG / PIHAK YANG BERHAK; DAN F) REKOD MENGENAI PERBELANJAAN DISELENGGARA DENGAN LENGKAP, KEMASKINI DAN DISIMPAN DENGAN BAIK.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

1.0 PENGURUSAN PEROLEHAN : PERANCANGAN PEROLEHAN PK 1 , PK 2  
1.1 PTJ menyediakan Perancangan Perolehan Tahunan (PPT) pada tahun sebelumnya. PK 1 Para 4
Ya
1.2 PTJ tidak memecahkecilkan perolehan bekalan, perkhidmatan atau kerja untuk mengelakkan daripada pelawaan secara sebut harga dan tender. PK 2 Para 1 (iii)
Tidak
5.0 PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA 'B' (BEKALAN/PERKHIDMATAN) : Sebut Harga melebihi RM20,000 hingga RM50,000 PK 2  
5.1 Bekalan/Perkhidmatan yang melebihi RM20,000 hingga RM50,000 bagi setiap jenis item setahun dibuat secara sebut harga. PK 2 Para 5 (vi)
Ya
5.2 Sebut Harga dibuat dengan mempelawa daripada sekurang-kurangnya dikalangan 3 pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan samada bertaraf bumiputera atau bukan bumiputera. PK 2 Para 5 (vi)
Ya
5.3 Notis pelawaan ditampal di papan kenyataan dalam tempoh 3 hari. PK 2 Para 5 (vi)
Ya
5.4 Jawatankuasa Penilaian Harga dianggotai sekurang-kurangnya 3 orang ahli termasuk Pengerusi yang dilantik oleh Ketua Jabatan. PK 2 Para 5 (vi)
Ya
5.5 Jawatankuasa Sebut Harga B terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 orang termasuk pengerusi yang dilantik oleh Ketua Jabatan. PK 2 Para 5 (vi)
Ya
6.0 PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA (BEKALAN/PERKHIDMATAN) : Sebut Harga melebihi RM50,000 hingga RM500,000 PK 2  
6.1 Perolehan Bekalan/Perkhidmatan yang melebihi RM50,000 sehingga RM100,000 hendaklah dibuat secara sebut harga dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya 5 pembuat/pembekal tempatan bertaraf Bumiputra yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang berkaitan. PK 2 Para 7
Ya
6.2 Perolehan Bekalan/Perkhidmatan yang melebihi RM100,000 sehingga RM500,000 hendaklah dibuat secara sebut harga dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya 5 pembuat/pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang berkaitan. PK 2 Para 7
Ya
6.3 Pelawaan sebut harga dibuat menggunakan Borang Q dan boleh diubah suai mengikut keperluan. PK 2 Para 7
Ya
6.4 Senarai semak disediakan dan disertakan bersama dokumen sebut harga bagi memastikan pembuat/pembekal mengemukakan tawaran sebut harga yang lengkap beserta semua dokumen yang diperlukan. PK 2 Para 7
Ya
6.5 PTJ membuat pelawaan dengan mengemukakan dokumen sebut harga kepada pembuat/ pembekal yang berdaftar dengan Kem. Kewangan melalui pos berdaftar, pos laju, serahan tangan atau e-mel. PK 2 Para 7
Ya
6.6 Daftar senarai edaran pelawaan sebut harga disediakan. PK 2 Para 7
Ya
6.7 PTJ mempamerkan pemberitahuan sebut harga di papan kenyataan awam dalam tempoh sekurang-kurangnya 7 hari berturut-turut. PK 2 Para 7
Ya
6.8 Peti Tawaran berkunci hendaklah disediakan dengan dilabelkan tajuk, atau rujukan sebut harga, tarikh dan waktu tawaran ditutup. PK 2 Para 7
Ya
6.9 Peti tawaran hendaklah dikunci dengan 2 kunci yang berbeza dan anak kuncinya hendaklah dipegang secara berasingan oleh 2 orang pegawai kanan. PK 2 Para 7
Ya
6.10 PTJ menyediakan anggaran harga jabatan bagi setiap sebut harga dan memasukkanya ke dalam peti tawaran sebelum tarikh tutup sebut harga. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
6.11 Peti Tawaran Sebut Harga dibuka secepat mungkin selepas sebut harga ditutup. PK 2 Para 7
Ya
6.12 Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 pegawai yang mana seorang daripadanya terdiri daripada pegawai kumpulan Pengurusan dan Profesional yang dilantik oleh Ketua Jabatan secara bertulis. PK 2 Para 7
Ya
6.13 Borang jadual sebut harga direkod dengan mencatatkan nama penyebut harga, kod penyebut harga, harga yang ditawarkan, tempoh siap/tempoh penyerahan dan menandatangani borang tersebut. PK 2 Para 7
Ya
6.14 Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga dilantik oleh Ketua Jabatan secara bertulis. PK 2 Para 7
Ya
6.15 Keahlian Jawatakuasa Penilaian Teknikal sekurang-kurangnya 3 orang iaitu seorang pengerusi dan 2 orang ahli. PK 2 Para 7
Ya
6.16 Penilaian Teknikal dan Harga dilaksanakan secara mesyuarat bukan secara edaran. PK 2 Para 7
Ya
6.17 Laporan Penilaian Teknikal dan Harga ditandatangani oleh semua Ahli Jawatankuasa. PK 2 Para 7
Ya
6.18 Kertas Taklimat Sebut Harga hendaklah disediakan dengan maklumat berikut:- a.Salinan borang/notis sebut harga b. Salinan Spesifikasi Sebut Harga c. Jadual Sebut Harga d. Senarai Syarikat yang dijemput dan syarikat yang menjawab atau tidak menjawab e. Salinan Sijil pendaftaran dengan Kem. Kewangan/CIBD f. Laporan Penilaian Sebut Harga g. Kertas Perakuan atau Taklimat Sebut Harga h. Maklumat yang berkaitan yang mungkin dikehendaki atau yang disyaratkan oleh Jawatankuasa Sebut Harga PK 2 Para 7
Ya
6.19 Ahli Jawatankuasa Sebut Harga dilantik oleh Pegawai Pengawal secara bertulis. PK 2 Para 7
Ya
6.20 Jawatankuasa Sebut Harga dianggotai oleh sekurang-kurangnya 3 orang pegawai di mana seorang daripadanya hendaklah pegawai dari kumpulan Pengurusan dan Profesional. PK 2 Para 7
Ya
6.21 Pengerusi dan ahli Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah dilantik atas nama jawatan secara tahunan/2 tahun sekali. PK 2 Para 7
Ya
6.22 Jawatankuasa Sebut Harga bersidang/bermesyuarat untuk memutuskan sebut harga bukan secara edaran. PK 2 Para 7
Ya
7.0 PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA (KERJA) : Sebut Harga melebihi RM20,000 hingga RM500,000 PK 2  
7.1 Perolehan kerja-kerja atau pembaikan yang tidak mengubah struktur asal dan yang tidak mempunyai Jadual Kadar Kejuruteraan Awam yang bernilai melebihi RM20,000 hingga RM500,000 hendaklah dibuat secara sebut harga. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.2 Perolehan kerja yang bernilia melebihi RM20,000 hingga RM200,000 hendaklah dipelawa dikalangan sekurang-kurangnya 5 kontraktor tempatan/daerah Gred G1 yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) mengikut kategori dan pengkhususan yang berkenaan. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.3 Perolehan kerja yang bernilai melebihi RM200,000 hingga RM500,000 hendaklah dipelawa dikalangan sekurang-kurangnya 5 kontraktor tempatan Gred G2 yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) mengikut kategori dan pengkhususan yang berkenaan. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.4 Semua perolehan kerja elektrik yang bernilai melebihi RM50,000 hingga RM500,000 hendaklah dipelawa dikalangan sekurang-kurangnya 5 kontraktor elektrik tempatan yang berdaftar dengan CIBD dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) mengikut gred, kategori dan pengkhususan yang berkenaan. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.5 Pelawaan sebut harga menggunakan borang/format Jabatan Kerja Raya(JKR)/Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) boleh digunakan dan diubah suai mengikut keperluan. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.6 Senarai semak disediakan dan disertakan bersama dokumen sebut harga bagi memastikan pembuat/pembekal mengemukakan tawaran sebut harga yang lengkap beserta semua dokumen yang diperlukan. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.7 PTJ membuat pelawaan dengan mengemukakan dokumen sebut harga kepada kontraktor yang berdaftar dengan CIDB melalui pos berdaftar, pos laju, serahan tangan atau e-mel. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.8 Daftar senarai edaran pelawaan sebut harga disediakan. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.9 PTJ mempamerkan pemberitahuan sebut harga di papan kenyataan awam dalam tempoh sekurang-kurangnya 7 hari berturut-turut. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.10 Peti Tawaran berkunci hendaklah disediakan dengan dilabelkan tajuk, atau rujukan sebut harga, tarikh dan waktu tawaran ditutup. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.11 Peti tawaran hendaklah dikunci dengan 2 kunci yang berbeza dan anak kuncinya hendaklah dipegang secara berasingan oleh 2 orang pegawai kanan. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.12 PTJ menyediakan anggaran harga jabatan bagi setiap sebut harga dan memasukkanya ke dalam peti tawaran sebelum tarikh tutup sebut harga. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.13 Peti Tawaran Sebut Harga dibuka secepat mungkin selepas sebut harga ditutup. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.14 Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 pegawai yang mana seorang daripadanya terdiri daripada pegawai kumpulan Pengurusan dan Profesional yang dilantik oleh Ketua Jabatan secara bertulis. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.15 Borang jadual sebut harga direkod dengan mencatatkan nama penyebut harga, kod penyebut harga, harga yang ditawarkan, tempoh siap/tempoh penyerahan dan menandatangani borang tersebut. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.16 Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga dilantik oleh Ketua Jabatan secara bertulis. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.17 Jawatankuasa Penilaian hendaklah dianggotai oleh tidak kurang dari 3 orang pegawai dimana seorang daripadanya hendaklah dari pegawai teknikal dalam bidang berkaitan. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.18 Penilaian harga dilaksanakan secara mesyuarat bukan secara edaran. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.19 Laporan Penilaian Harga ditandatangani oleh semua Ahli Jawatankuasa. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.20 Kertas Taklimat Sebut Harga hendaklah disediakan dengan maklumat berikut:- a.Salinan borang/notis sebut harga b. Salinan Spesifikasi Sebut Harga c. Jadual Sebut Harga d. Senarai Syarikat yang dijemput dan syarikat yang menjawab atau tidak menjawab e. Salinan Sijil pendaftaran dengan Kem. Kewangan/CIBD f. Laporan Penilaian Sebut Harga g. Kertas Perakuan atau Taklimat Sebut Harga h. Maklumat yang berkaitan yang mungkin dikehendaki atau yang disyaratkan oleh Jawatankuasa Sebut Harga PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.21 Ahli Jawatankuasa Sebut Harga dilantik oleh Pengawal Pengawal secara bertulis. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.22 Jawatankuasa Sebut Harga dianggotai oleh sekurang-kurangnya 3 orang pegawai di mana seorang daripadanya hendaklah pegawai dari kumpulan Pengurusan dan Profesional dan seorang daripadanya terdiri daripada Pegawai Teknikal. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.23 Pengerusi dan ahli Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah dilantik atas nama jawatan secara tahunan/2 tahun sekali. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
7.24 Jawatankuasa Sebut Harga bersidang/bermesyuarat untuk memutuskan sebut harga bukan secara edaran. PK 2 Para 7
Tidak Berkaitan
8.0 PEROLEHAN SECARA TENDER: Perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja melebihi RM500,000 PK 2  
8.1 Perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja yang melibatkan perbelanjaan tahunan melebihi RM500,000 dipelawa secara tender terbuka. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
8.2 Pelawaan tender tempatan diiklankan dalam sekurang-kurangnya 1 akhbar harian Bahasa Melayu. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
8.3 Menyediakan Anggaran Harga Jabatan bagi setiap tender dan memasukkan ke dalam peti tawaran. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
8.4 Jawatankuasa Pembuka Tender dianggotai sekurang-kurangnya 2 orang pegawai di mana seorang daripadanya terdiri daripada Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional dan dilantik oleh Ketua Jabatan secara bertulis. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
8.5 Menyedia dan melengkapkan senarai semakan dan borang jadual tender dengan mencatatkan nama petender, kod petender, amaun yang ditender, tempoh siap/penyerahan. Nama dan jawatan semua ahli Pembuka Tender dicatatkan dalam borang jadual tender dan ditandatangani oleh setiap ahli. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
8.6 Pelantikan ahli Jawatankuasa Penilaian Tender dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
8.7 Keahlian Jawatakuasa Penilaian Teknikal sekurang-kurangnya 3 orang iaitu seorang pengerusi dan 2 orang ahli. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
8.8 Penilaian teknikal dilaksanakan secara mesyuarat bukan secara edaran. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
8.9 Keahlian Jawatakuasa Penilaian Harga tidak kurang daripada 2 orang iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli, di mana salah seorang daripadanya terdiri daripada Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
8.10 Penilaian harga dilaksanakan secara mesyuarat bukan secara edaran. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
8.11 Laporan Penilaian Harga dan teknikal ditandatangani oleh semua Ahli Jawatankuasa. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
8.12 Ketua Jabatan membuat perakuan kepada Lembaga Perolehan berdasarkan kepada Laporan Penilaian Tender. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
8.13 Urus Setia Tender menyediakan Kertas Taklimat Tender untuk pertimbangan Lembaga Perolehan. PK 2 Para 8
Tidak Berkaitan
9.0 PENGURUSAN KONTRAK PK 2 , Panduan eSPKB-AK0304 , JANM12  
9.1 Semua kontrak didaftarkan.
Tidak Berkaitan
9.2 Borang bayaran Berjadual (JANM 12) diselenggara/dikemaskini dan difailkan dengan sempurna untuk semakan.
Tidak Berkaitan


   

BAHAGIAN 5

OBJEKTIF:
PENGURUSAN PERBELANJAAN YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: A) PEROLEHAN DIBUAT DENGAN CEKAP, MEMATUHI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DITETAPKAN OLEH KERAJAAN; B) PERBELANJAAN DIURUSKAN SECARA TELUS DAN INTEGRITI; C) BAYARAN DIBUAT DENGAN CEPAT DAN TEPAT; D) SETIAP BAYARAN DISOKONG DENGAN DOKUMEN YANG SAH; E) BAYARAN DIBUAT KEPADA ORANG / PIHAK YANG BERHAK; DAN F) REKOD MENGENAI PERBELANJAAN DISELENGGARA DENGAN LENGKAP, KEMASKINI DAN DISIMPAN DENGAN BAIK.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

3.0 PENGURUSAN PEMBAYARAN - KAWALAN DALAMAN PROSES BAYARAN & HAD KUASA SPANM Bil. 17-2014, AP 168 , AP 70 , Panduan eSPKB-Nota E  
3.1 Perbelanjaan yang dilakukan selaras dengan kelulusan yang diberi. AP 168
Ya
3.2 Tambahan/pindahan peruntukan dibelanja sepenuhnya
Ya
3.3 Had Kuasa Berbelanja ditetapkan dalam sistem selaras dengan perwakilan kuasa menandatangani baucar yang diluluskan. SPANM Bil. 1-2008
Ya
3.4 Pengasingan tugas untuk bayaran diwujudkan. (RM20,000 - Peraku I:Gred 32 ke atas dan Peraku II:Kumpulan Pengurusan Dan Professional). SPANM Bil. 17-2014
Ya
3.5 Pengguna Kad Pintar adalah pengguna yang sah dan pengguna perlu menyimpan selamat kad pintar tersebut serta tidak boleh sama sekali memberikan kad tersebut kepada orang lain. AP 70 (c)
Ya
3.6 Authorised Personel /PTJ Admin dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan bagi memastikan semua urusan yang berkaitan eSPKB/eP diurus dengan teratur dan dikemaskini dari semasa ke semasa apabila berlaku pertukaran atau persaraan pegawai. Panduan eSPKB
Ya
3.7 Ketua PTJ bertanggungjawab membuat pembatalan capaian pengguna di bawah kawalannya dalam tempoh 1 minggu dari tarikh seseorang pengguna tidak lagi diberi peranan bagi capaian eSPKB. Panduan eSPKB pindaan 0/1 Ogos 2003
Ya
4.0 DAFTAR BIL AP 103  
4.1 Laporan Daftar Bil (BV 340) dicetak, disemak dan difail oleh pegawai yang bertanggungjawab setiap bulan dan ditandatangani ringkas. AP 103(b)
Ya
4.2 Semua bil yang diterima di cop tarikh terima. AP 103(b)
Ya
4.3 Semua bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil diterima dengan lengkap dan sempurna oleh PTJ Pembayar. AP 103(a)
Ya
7.0 PENGURUSAN PEMBAYARAN PUKAL SPANM Bil. 17-2014  
7.1 Inbois/bil yang diterima daripada agensi pukal disemak dengan Laporan BP21 yang dikeluarkan oleh Bahagian Akaun/Pejabat Perakaunan Negeri. SPANM Bil. 17-2014
Ya
7.2 Perbezaan amaun antara Laporan BP21 dengan inbois/bil telah dimajukan kepada agensi pukal untuk pelarasan. SPANM Bil. 17-2014
Ya
8.0 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT P.S 1.1 , AP 113 , AP 131, 132, 133 & 134 , AP 97  
8.1 Wang Panjar digunakan mengikut syarat-syarat kelulusan yang diberi dan perbelanjaan setiap bil tidak melebihi RM500. AP 97(d)
Ya
8.2 Perbelanjaan dipertanggungkan kepada kod yang betul. P.S 1.1 Para 1.1
Ya
8.3 Resit/Dokumen sokongan disertakan semasa tuntutan melalui panjar. AP 113(b)(ii)
Ya
8.4 Semua pembelian melalui Panjar Wang Runcit direkod dalam Buku Tunai Panjar Wang Runcit. AP 113(d)
Ya
8.5 Baki wang tunai sama dengan baki dalam Buku Tunai Panjar Wang Runcit. AP 113(d)(ii)
Ya
8.6 Sijil Perakuan Panjar disediakan pada akhir tahun dan dikemukakan kepada Ketua Akauntan Kementerian/Akauntan Negeri. AP 113(f)
Ya
8.7 Wang Panjar disimpan di tempat yang selamat dan berkunci. AP 131
Ya
9.0 PERBELANJAAN YANG MEMERLUKAN KELULUSAN KHAS [AP 58(a)] - JIKA BERKAITAN AP 58  
9.1 Kelulusan Ketua Akauntan Kementerian Pertahanan diperolehi bagi pembayaran di bawah AP 58 (a). AP 58
Tidak Berkaitan
9.2 Kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (KSP) diperoleh bagi pembayaran AP 58 (a) yang tiada baki peruntukan/peruntukan tidak mencukupi.(Untuk Bahagian Kewangan Sahaja) AP 58
Tidak Berkaitan


   

BAHAGIAN 6

OBJEKTIF:
PENGURUSAN WANG YANG BAIK BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN: SUPAYA WANG CARUMAN/ SUMBANGAN/ DEPOSIT DARIPADA KERAJAAN, MANA-MANA BADAN ATAU ORANG PERSEORANGAN DIURUSKAN MENGIKUT TUJUAN PENUBUHANNYA DAN DIKENDALIKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG, PROSEDUR DAN PERAKAUNAN YANG DITETAPKAN.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

1.0 PENGURUSAN KUMPULAN WANG/AKAUN AMANAH SPP 18-2001 , WP 10.4  
1.1 Jawatankuasa Akaun ditubuhkan. WP 10.4/2013, Para 3.3.4
Ya
1.2 Keahlian Jawatankuasa dipatuhi. WP 10.4/2013, Para 3.3.4 (a-e)
Ya
1.3 Kehadiran ahli mesyuarat mengikut korum.
Ya
1.4 Jawatankuasa Akaun perlu mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan kuorum mesyuarat adalah dinyatakan dalam Arahan Akaun Amanah. WP 10.4/2013, Para 3.3.6
Ya
1.5 Minit mesyuarat jawatankuasa disimpan dengan teratur dan lengkap. WP 10.4/2013, Para 3.4.2 (a) (iv) & (v)
Ya
1.6 Terimaan dari sumber yang dibenarkan mengikut AP60 hingga 91. WP 10.4/2013, Para 3.4.3 (a)
Ya
1.7 Setiap terimaan dan pungutan Akaun Amanah hendaklah dicatatkan di dalam Buku Akaun Amanah dan resit rasmi dikeluarkan. WP 10.4/2013, Para 3.4.3 (b)
Ya
1.8 Pemungut adalah bertanggungjawab untuk memastikan setiap terimaan dan pungutan Akaun Amanah itu diterima masuk ke Akaun Amanah berkenaan dengan betul melalui semakan ke atas penyata pemungut dan slip masuk bank dan laporan bulanan JANM. WP 10.4/2013, Para 3.4.3 (a) (c)
Ya
1.9 Perbelanjaan dari akaun amanah hanya bagi tujuan yang ditetapkan dalam Arahan Akaun Amanah berkaitan. WP 10.4/2013, Para 3.4.4 (a)
Ya
1.10 Akaun sentiasa berbaki kredit. WP 10.4/2013, Para 3.4.4 (d)
Ya
1.11 Memastikan penyelenggaraan buku daftar/vot amanah diurus dengan lengkap dan cekap. WP 10.4/2013, Para 3.4.2 (a)
Ya
1.12 PTJ mengemukakan Penyata Bulanan untuk tujuan penyatuan di peringkat Pusat. WP 10.4/2013, Para 3.4.4
Ya
1.13 Mengesahkan baki Akaun Amanah dengan Laporan Bulanan Jabatan Akauntan Negara -
Ya
1.14 Penyata Penyesuaian Akaun Amanah hendaklah disediakan setiap bulan secara berasingan bagi setiap Akaun Amanah WP 10.4/2013, Para 3.4.7 (c)
Ya
1.15 Pastikan Penyata Terimaan dan Bayaran disediakan mengikut kehendak Arahan Akaun Amanah. WP 10.4/2013-Para 3.4.8 (c)
Ya
1.16 4 salinan Penyata Terimaan dan Bayaran bagi tahun berakhir 31 Disember disedia dan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara sebelum atau pada 31 Mac tahun berikutnya. (Bahagian Akaun) WP 10.4/2013, Para 3.4.8 (a)
Ya
1.17 Sesalinan Penyata yang telah diaudit bersama pemerhatian Audit dihantar kepada Perbendaharaan dan Jabatan Akauntan Negara Malaysia dalam tempoh 30 hari. WP 10.4/2013, Para 3.4.8 (b)
Ya
3.0 PINJAMAN KENDERAAN PP 07-1993 , PP 08-1993 , SPP 09-2000 , PMAT 06-2001 , WP 9.2 , WP 9.3  
3.1 Pegawai yang bertanggungjawab untuk meluluskan Pinjaman Kenderaan diberi kuasa secara bertulis oleh Pegawai Pengawal. (Bhg. Kewangan sahaja) WP 9.2/2013, Para 4.1
Tidak Berkaitan
3.2 Daftar diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. (Tarikh pembiayaan diluluskan; jumlah pembiayaan; tarikh cek diterima di pejabat pegawai; tarikh cek diterima oleh pegawai; maklumat baucar bayaran; tarikh resit pembelian; tarikh buku pendaftaran dihantar untuk dicatat Hakmilik Dituntut Oleh Kerajaan; tempoh bayaran balik; tarikh ansuran pertama dan maklumat insurans). (Bhg. Kewangan sahaja) WP 9.2/2013, Para 15.5
Tidak Berkaitan
3.3 Bukti semakan dibuat ke atas daftar pinjaman oleh pegawai penyelia. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
3.4 Kad Pendaftaran Kenderaan dicop Hak Milik Dituntut oleh Kerajaan. (Bhg. Kewangan sahaja) WP 9.2/2013, Para 13.1
Tidak Berkaitan
3.5 Salinan insurans komprehensif tahunan, salinan fotostat pembelian, Kad Pendaftaran (Geran) disimpan dalam fail peribadi. (Bhg. Kewangan sahaja) WP 9.2/2013, Para 15.6
Tidak Berkaitan
3.6 Bayaran balik melalui Arahan Potongan Gaji adalah teratur. (Bhg. Kewangan sahaja) WP 9.2/2013, Para 14.5
Tidak Berkaitan
3.7 Potongan Pertama/Akhir, dibuat dengan teratur mengikut jadual bayaran balik pinjaman. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
3.8 Bahagian Akaun Kementerian hendaklah mengemukakan kepada Perbendaharaan suatu penyata mengenai semua kes potongan ansuran kenderaan yang tertunggak selama tiga (3) bulan pada 30 Jun dan pada 31 Disember setiap tahun dalam tempoh satu bulan dari tarikh-tarikh tersebut. (Bahagian Akaun sahaja) WP 9.2/2013, Para 14.2
Tidak Berkaitan
4.0 PINJAMAN KOMPUTER PP 08-1992 , SPP 08-2000 , SPP 10-2009 , PMAT 07-2001 , WP 9.1  
4.1 Pegawai yang bertanggungjawab untuk meluluskan Pinjaman Komputer diberi kuasa secara bertulis oleh Pegawai Pengawal. (Bhg. Kewangan sahaja) WP 9.1/2013, Para 7.2.1
Tidak Berkaitan
4.2 Daftar pembiayaan pembelian diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. (Bhg. Kewangan sahaja) WP 9.1/2013, Para 9.10
Tidak Berkaitan
4.3 Bukti semakan dibuat ke atas daftar pinjaman oleh pegawai penyelia. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
4.4 Salinan fotostat resit pembelian dan invois pembelian komputer difailkan dalam Fail Peribadi. WP 9.1/2013, Para 9.11
Tidak Berkaitan
4.5 Bayaran balik melalui Arahan Potongan Gaji adalah teratur mengikut jadual bayaran balik pinjaman. (Bhg. Kewangan sahaja) WP 9.1/2013, Para 9.5
Tidak Berkaitan
4.6 Pegawai Pengawal hendaklah mengemukakan kepada Perbendaharaan suatu penyata mengenai semua kes ansuran potongan bulanan pembiayaan komputer yang tertunggak selama 3 bulan pada 30 Jun dan pada 31 Disember setiap tahun dalam tempoh satu bulan daripada tarikh-tarikh tersebut. (Bahagian Akaun) WP 9.1/2013, Para 9.2
Tidak Berkaitan
5.0 PENDAHULUAN DIRI SPP 10-1965 , PP 04-1995 , PP 03-2003 , SPP 06-1994 , SPP 08-2010 , SPP 02-1993 , WP 3.1 , WP 3.2  
5.1 Pegawai yang bertanggungjawab untuk meluluskan Pendahuluan Diri diberi kuasa secara bertulis oleh Pegawai Pengawal. (Bhg. Kewangan sahaja) WP 3.2/2013, Para 2.2
Tidak Berkaitan
5.2 Daftar Pendahuluan Diri diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. (Bhg. Kewangan sahaja) WP 3.2/2013, Para 4.1
Tidak Berkaitan
5.3 PTJ mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan bayaran balik dibuat mengikut tempoh yang ditetapkan. WP 3.2/2013, Para 3.2 (a)
Tidak Berkaitan
5.4 Surat Peringatan dikeluarkan kepada pegawai yang lewat membayar balik mengikut tempoh yang ditetapkan. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
5.5 Penalti dikenakan kepada pegawai yang gagal membayar balik mengikut tempoh yang ditetapkan. WP 3.2/2013, Para 3.2 (c)
Tidak Berkaitan
5.6 Bahagian Kewangan menghantar satu penyata yang menunjukkan ringkasan pendahuluan diri yang diluluskan dan hasil pengutipannya ke Perbendaharaan/ Kementerian setiap 6 bulan. WP 3.2/2013, Para 5.1
Tidak Berkaitan
5.7 Bukti semakan daftar dibuat oleh pegawai penyelia.
Tidak Berkaitan
5.8 Bayaran balik atau penyelarasan dibuat mengikut tempoh ditetapkan. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
5.9 Penyesuaian dilakukan setiap bulan dengan penyata bulanan akaun amanah yang dikeluarkan oleh Ketua Akauntan. (Bhg. Kewangan sahaja)
Tidak Berkaitan
6.0 PENDAHULUAN PELBAGAI (Bhg. Kewangan sahaja) SPP 13-1990 , PP 07-2013 , WP 3.3  
6.1 Pendahuluan Pelbagai diluluskan oleh Perbendaharaan Malaysia/ Pegawai Pengawal. WP 3.3/2013, Para 3.1 (i) (ii)
Tidak Berkaitan
6.2 Daftar diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. WP 3.3/2013, Para 5.1
Tidak Berkaitan
6.3 Bukti semakan dibuat oleh pegawai penyelia. WP 3.3/2013, Para 6.1
Tidak Berkaitan
6.4 Bayaran balik atau penyelarasan dibuat mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu 28 hari dari tarikh penyempurnaan aktiviti atau program yang dimohon. WP 3.3/2013, Para 4.3
Tidak Berkaitan
6.5 Ketua Jabatan dikehendaki mengemukakan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan dengan salinan kepada Ketua Audit Negara dan Akauntan Negara penyata mengenai pendahuluan Pelbagai yang belum diselesaikan setiap suku tahun.
Tidak Berkaitan
6.6 Penyesuaian dilakukan setiap bulan dengan penyata bulanan akaun amanah yang dikeluarkan oleh Ketua Akauntan . SPANM 13/2014
Tidak Berkaitan
6.7 Surat Peringatan dikemukakan kepada pegawai yang lewat membuat bayaran balik.
Tidak Berkaitan
6.8 Denda, surcaj atau tindakan tatatertib dikenakan kepada pegawai yang bertanggungjawab dalam urusan mengutip balik pendahuluan pelbagai jika gagal melaksanakan dan mematuhi syarat-syarat pendahuluan pelbagai. WP3.3/2013, Para 7.1
Tidak Berkaitan
7.0 PENGURUSAN AKAUN DEPOSIT AM AP 156 , AP 158 & 159 , AP 158 (b) , AP 162 , Manual SeMPA - Deposit v2.0  
7.1 Daftar diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. AP 156
Tidak Berkaitan
7.2 Semakan rekod dibuat oleh pegawai penyelia. AP 156
Tidak Berkaitan
7.3 Deposit hendaklah diakaunkan mengikut jenis deposit yang diterima. AP 156
Tidak Berkaitan
7.4 Akaun Utama Deposit diselenggarakan. AP143(A)
Tidak Berkaitan
7.5 Daftar/Rekod subsidiari (Rekod Kecil) diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. AP 156
Tidak Berkaitan
7.6 Baki dalam daftar/rekod kecil hendaklah bersamaan dengan akaun utama deposit bagi setiap bulan. AP 159
Tidak Berkaitan
7.7 Akaun deposit individu berbaki kredit.
Tidak Berkaitan
7.8 Penyesuaian dilakukan setiap bulan dengan penyata bulanan akaun amanah yang dikeluarkan oleh Ketua Akauntan . SPANM 13/2014
Tidak Berkaitan
7.9 Bayaran Balik deposit mengikut peraturan yang telah ditetapkan. AP158
Tidak Berkaitan
7.10 Rekod difailkan dengan teratur.
Tidak Berkaitan
7.11 Tindakan diambil untuk menyelaraskan baki sekiranya terdapat perbezaan antara rekod Ketua Akauntan. AP143(b)
Tidak Berkaitan
7.12 Akaun kawalan disesuaikan dengan rekod subsidiari setiap suku tahun. AP159
Tidak Berkaitan
7.13 Deposit yang tidak dituntut melebihi 12 bulan (serta tidak diperlukan) diwartakan. AP162
Tidak Berkaitan
7.14 Deposit yang tidak dituntut 3 bulan selepas diwartakan dikreditkan ke hasil. AP162
Tidak Berkaitan
7.15 Senarai baki pendeposit bagi tahun berakhir 31 Disember dihantar kepada Jabatan Akauntan Negara dan Jabatan Audit Negara pada atau sebelum 31 Mac tahun kewangan berikutnya.
Tidak Berkaitan


   

BAHAGIAN 7

OBJEKTIF:
UNTUK MEMASTIKAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENGGUNAAN PENYELENGGARAAN DAN PELUPUSAN ASET, INVENTORI DAN BARANG-BARANG STOR ADALAH DIBUAT DENGAN TERATUR DAN KEMASKINI BAGI MENGELAKKAN DARIPADA BERLAKUNYA SALAH GUNA, PEMBAZIRAN, PENYELEWENGAN DAN PEMBOROSAN.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

1.0 PENGURUSAN ASET KERAJAAN - PENGURUSAN JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK) AM 1.1 , SAK 03-2007  
1.1 Keanggotaan ahli JKPAK dipatuhi. AM 1.1 Para 7.1
Ya
1.2 Mengadakan mesyuarat JKPAK setiap 3 bulan sekali selepas tamat tempoh sesuatu suku tahun. AM 1.1 Para 7.2
Ya
1.3 Hasil mesyuarat JKPAK dilaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) masing-masing di peringkat Kementerian Pertahanan, Perkhidmatan ATM, JLKN & Program Pentadbiran Pertahanan. SAK 03-2007 Para 14
Ya
2.0 PENGURUSAN ASET KERAJAAN - UNIT PENGURUSAN ASET (UPA) AM 1.1  
2.1 UPA diwujudkan diperingkat Kementerian/ Jabatan/ PTJ. AM 1.1 Para 4.1
Ya
2.2 UPA bertanggungjawab untuk menguruskan semua Aset Alih, Aset Hidup dan Stor di Kementerian/ Jabatan/ PTJ meliputi penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan, penyelenggaraan, pelupusan serta kehilangan dan hapus kira. AM 1.1 Para 5.1
Ya
2.3 Menguruskan pelantikan Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa Pelupusan, Jawatankuasa Penyiasat dan Pemverifikasi Stor. AM 1.1 Para 5.2
Ya
2.4 Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Kementerian/ Jabatan. AM 1.1 Para 5.3
Ya
2.5 Menyelaras Laporan Suku Tahun daripada Kementerian/ Jabatan/ PTJ untuk dibentangkan dalam Mesyuarat JKPAK yang akan diadakan setiap 3 bulan sekali. AM 1.1 Para 5.4
Ya
2.6 Urusetia mendapatkan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup dan Stor daripada Kementerian dan mengemukakan Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan ke Perbendaharaan Malaysia sebelum 15 Mac tahun berikutnya. (Bahagian Kewangan sahaja) AM 1.1 Para 5.5 dan 5.6
Tidak Berkaitan
3.0 PENGURUSAN ASET KERAJAAN - PELANTIKAN PEGAWAI ASET AM 1.1 , PKPA 08-1991  
3.1 Pegawai Aset dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal. AM 1.1 Para 6.1.1
Ya
3.2 Pegawai Aset yang dilantik terdiri daripada Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) di skim perkhidmatan dan gred yang bersesuaian. AM 1.1 Para 6.2.2
Ya
3.3 Pegawai Aset di peringkat Kementerian diberi tanggungjawab sebagai Setiausaha JKPAK. (Bahagian Kewangan) AM 1.1 Para 7.1
Tidak Berkaitan
3.4 Tugas dan tanggungjawab Pegawai Aset dinyatakan di dalam Senarai Tugas. PKPA 08 - 1991 Para 38
Ya
4.0 PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN - PENERIMAAN AM 2.1 , AM 2.2 , PKPA 08-1991  
4.1 Pegawai Penerima dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan untuk menerima dan memeriksa aset alih. Bagi aset teknikal, pegawai penerima yang dilantik hendaklah memiliki kepakaran dalam bidang berkaitan. AM 2.2 Para 2
Ya
4.2 Aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. AM 2.2 Para 3.1
Ya
4.3 Menyemak butiran di dalam dokumen yang sah bagi memastikan aset yang diterima adalah betul. AM 2.2 Para 3.3.1
Ya
4.4 Aset diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau diuji serta merta sebelum mengesahkan penerimaannya. AM 2.2 Para 3.3.2
Tidak Berkaitan
4.5 Borang Laporan Terimaan Aset Alih Kerajaan KEW.PA-1 (Lampiran A) / Laporan Perselisihan (BAT L7) (Unit Tentera sahaja) disediakan oleh Pegawai Penerima jika terdapat kerosakan, kuantiti kurang atau lebih dan tidak mematuhi spesifikasi. AM 2.2 Para 3.3.4 / SAK Bil. 3/2007 Para 16(a)
Tidak Berkaitan
4.6 Borang KEW.PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. AM 2.2 Para 3.3.5
Tidak Berkaitan
4.7 Pegawai Penerima memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyenggaraan (yang berkaitan). AM 2.2 Para 3.3.7
Ya
4.8 Pegawai Penerima memastikan sesalinan dokumen seperti Pesanan Rasmi Kerajaan, Nota Serahan, Inbois, Surat Jaminan dan dokumen lain yang berkaitan untuk tujuan pengesahan dibekalkan bagi aset yang diterima daripada pembekal melalui kontrak pusat atau perolehan secara berpusat. AM 2.2 Para 3.3.8
Tidak Berkaitan
4.9 Tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Penerima dinyatakan dalam Senarai Tugas. PKPA 08-1991 Para 38
Ya
5.0 PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN - PENDAFTARAN AM 2.3 , SAK 03-2007  
5.1 Aset hendaklah didaftarkan di KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan. AM 2.3 Para 2
Ya
5.2 Satu senarai aset yang disewa disediakan bagi tujuan rekod. AM 2.3 Para 6
Tidak Berkaitan
5.3 Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Daftar Aset Alih Bernilai Rendah (KEW. PA-3) hendaklah diselenggarakan dengan lengkap dan tepat. AM 2.3 Para 10.3
Ya
5.4 Ketua Jabatan menyemak dan mengesahkan maklumat yang terdapat dalam KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 sebelum menandatangani di ruangan tersebut. AM 2.3 Para 10.4.1
Ya
5.5 Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicap pada dokumen rujukan (Pesanan Tempatan, Inbois, Baucar) yang berkaitan bagi tujuan pembayaran seperti berikut:- TELAH DIREKODKAN PADA AM 2.3 Para 10.5
Tidak
5.6 Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4), dan Senarai Daftar Aset Alih Bernilai Rendah (KEW.PA-5) disediakan dengan kemas kini. AM 2.3 Para 10.7.1
Ya
5.7 Semua aset diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. Bagi Kementerian/ Jabatan/ PTJ yang telah menggunakan Sistem Pengurusan Aset (SPA) label dijana melalui sistem dan dilekatkan pada aset berkenaan. AM 2.3 Para 10.9.1
Ya
5.8 Setiap aset ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran berdasarkan kod Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) yang dikeluarkan oleh MAMPU yang terdiri daripada kod Kementerian, kod Jabatan/Bahagian, kod Kumpulan Aset , Tahun Pembelian dan Nombor Siri seperti contoh KP/BADSA/H/08/1 (Harta Modal). AM 2.3 Para 10.9.4
Ya
5.9 Aksesori yang diterima bersama aset direkodkan di Bahagian B- KEW.PA-2. AM 2.3 Para 10.9.6
Ya
5.10 Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman dan penempatan sementara direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Aset Bernilai Rendah (KEW. PA-6)/(BAT L5) AM 2.3 Para 11 / SAK 03-2007
Ya
5.11 Daftar asal KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 disimpan di dalam fail kulit keras. AM 2.3 Para 12.1, 12.2 dan 12.3
Ya
5.12 KEW.PA-2, KEW.PA-3 dan Buku KEW.PA-6 disimpan dalam kabinet berkunci oleh pegawai aset. AM 2.3 Para 12.1, 12.2 dan 12.3
Ya
5.13 Senarai aset (KEW.PA-7) mengikut lokasi disediakan dalam dua salinan iaitu satu salinan dipamerkan di lokasi dan satu salinan disimpan oleh Pegawai Aset. AM 2.3 Para 13.1 dan 13.2
Ya
5.14 KEW.PA-7 dikemaskinikan dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti,lokasi atau pertukaran pegawai. AM 2.3 Para 13.3
Ya
5.15 KEW.PA-7 dikepilkan bersekali dengan nota serah tugas pegawai berkenaan apabila berlaku pertukaran/ persaraan dan sebagainya. Pegawai yang mengambil alih menyemak dan mengesahkan aset di penempatan tersebut. AM 2.3 Para 13.4
Ya
5.16 Daftar diwujudkan untuk merekodkan aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran, latihan/ pembelajaran dan lain-lain sebagai rekod/ kawalan dalaman. AM 2.3 Para 10.1.3
Tidak Berkaitan
6.0 PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN - PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN AM 2.4  
6.1 Aset yang dibeli/diterima digunakan/diagihkan. AM 2.4 Para 2
Ya
6.2 Kerosakan aset dilaporkan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Harta Modal KEW.PA-9 atau Borang Laporan Kerosakan Aset Alih Bernilai Rendah KEW.PA-9(A) dan Bahagian B. AM 2.4 Para 2.1.5
Ya
6.3 Pengeluaran aset dalam dan luaran mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan/ Pegawai Aset dan direkod dalam Daftar Pengerakan Aset Alih (KEW.PA-6). AM 2.4 Para 2.2
Ya
6.4 Aset dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya dan direkod dalam Daftar Pengerakan Aset Alih (KEW.PA-6). AM 2.4 Para 2.2
Ya
6.5 Aset alih yang sangat menarik/bernilai tinggi yang terdedah kepada risiko kehilangan disimpan di tempat yang selamat serta dibawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. AM 2.4 Para 3.1 dan 3.3
Ya
6.6 Ketua Setiausaha/ Ketua Pengarah/ Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Pemeriksa daripada Gred 17 dan ke atas. Tempoh lantikan tidak melebihi 2 tahun dan dilantik di atas nama jawatan. AM 2.4 Para 4.3
Ya
6.7 Pemeriksaan secara terperinci ke atas semua aset alih Kerajaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun. AM 2.4 Para 4.5
Ya
6.8 Pegawai Pemeriksa mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Aset Alih Bernilai Rendah KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan di mana pemeriksaan tersebut dilakukan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pemeriksaan. AM 2.4 Para 4.6
Ya
6.9 Ketua Jabatan mengambil tindakan ke atas hasil penemuan pemeriksaan di KEW.PA-10 dan KEW.PA-11. AM 2.4 Para 4.7
Ya
6.10 Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal Dan Aset Alih Bernilai Rendah KEW.PA-12 disediakan dan dikemukakan oleh Ketua Jabatan bersama-sama KEW.PA-10 dan KEW.PA-11. AM 2.4 Para 5
Ya
6.11 Ketua Jabatan hendaklah menjalankan pemeriksaan mengejut bagi aset yang bernilai tinggi dari semasa ke semasa selaras dengan Arahan Perbendaharaan 309. AM 2.4 Para 6
Ya
7.0 PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN - PENYELENGGARAAN AM 2.5  
7.1 Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. AM 2.5 Para 3
Ya
7.2 Senarai Harta Modal Yang Memerlukan Penyelenggaraan (KEW. PA-13) disediakan dengan lengkap dan kemas kini. AM 2.5 Para 4.2
Ya
7.3 Jadual penyelenggaraan di rancang dan disediakan setiap tahun. AM 2.5 Para 4.3
Ya
7.4 Penyelenggaraan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. AM 2.5 Para 4.4
Ya
7.5 Setiap penyelenggaraan direkodkan dengan betul dan lengkap dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW. PA -14/ BAT M430) dan yang berkaitan. AM 2.5 Para 4.5
Ya
7.6 Panduan penyelenggaraan keatas Aset bernilai rendah di rekodkan dalam Rekod Penyelenggaraan Aset Alih Bernilai Rendah KEW.PA 14 (A). AM 2.5 Para 5
Ya
7.7 Aset yang dibawa keluar untuk tujuan penyenggaraan mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Jabatan/Pegawai Aset dan hendaklah direkodkan dalam KEW.PA 6. AM 2.5 Para 6
Ya
7.8 Laporan Tahunan Penyelenggaraan Aset bernilai Rendah (KEW.PA-14 (B)) disediakan dan dikemukakan kepada Kementerian/Program/Jabatan. AM 2.5 Para 8
Ya
8.0 PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN - PELUPUSAN AM 2.6 , Akta Perwakilan Kuasa 1956-Sek. 5 P.U.(B) 485 bth. 27.10.2014 , SAK 04-2015  
8.1 Fail pelupusan disediakan dengan lengkap dan kemas kini.
Ya
8.2 Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP) dilantik oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW.PA-15. AM 2.6 Para 7.1
Ya
8.3 LPP dilantik atas nama jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi 2 tahun. AM 2.6 Para 7.3
Ya
8.4 Lembaga Pemeriksa terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan 1 (salah seorang yang tidak terlibat dalam pengendalian aset berkenaan). AM 2.6 Para 7.3.1 ,7.3.2 dan 7.3.3
Ya
8.5 Pemeriksaan dilakukan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh yang diarahkan oleh Ketua Jabatan. AM 2.6 Para 8.1.2
Ya
8.6 KEW.PA-17 diisi dengan lengkap serta ditandatangan dan dikemukakan kepada Ketua Jabatan. AM 2.6 Para 8.1.5 dan 8.1.6
Ya
8.7 Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih (KEW. PA 17),ditandatangani oleh Lembaga Pemeriksa dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan. AM 2.6 Para 9.1.4
Ya
8.8 Perakuan pelupusan (PEP) KEW. PA-16 bagi pelupusan aset mekanikal, teknikal, elektrikal dan elektronik disediakan oleh Jawatankuasa Pelupusan Aset (JKP) atau jabatan yang mempunyai woksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan tertentu. AM 2.6 Para 5
Ya
8.9 Perakuan pelupusan di KEW. PA-16 disahkan oleh 2 orang pegawai yang terdiri daripada seorang pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) dan seorang pegawai Kumpulan Pelaksana (Gred 17 dan ke atas). AM 2.6 Para 5.2.1
Ya
8.10 Perakuan Pelupusan hanya sah digunakan untuk tempoh 1 tahun sahaja dari tarikh dikeluarkan. AM 2.6 Para 5.2.5
Ya
8.11 Pelupusan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan mengikut kaedah yang diluluskan dengan teratur dari tarikh surat kelulusan. AM 2.6 Para 9.16 dan Para 10
Tidak Berkaitan
8.12 Permohonan lanjutan tempoh pelupusan diperolehi sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh perlanjutan. AM 2.6 Para 11
Tidak Berkaitan
8.13 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan dikemukakan kepada Kuasa Melulus 2 minggu sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan yang pertama dan hanya dibenarkan sekali sahaja bagi tempoh tidak melebihi 1 tahun. AM 2.6 para 11
Tidak Berkaitan
8.14 Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan (KEW PA-18) dan Sijil Pelupusan Aset (KEW PA-19) disediakan. AM 2.6 Para 9.1.7
Tidak Berkaitan
8.15 KEW. PA-19 dikemukakan kepada kuasa melulus. AM 2.6 Para 9.1.7
Tidak Berkaitan
8.16 Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan KEW.PA-20 hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada Unit Pengurusan Aset. AM 2.6 Para 26
Tidak Berkaitan
9.0 PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN - KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA AM 2.7  
9.1 Pegawai yang mengetahui kehilangan bertanggungjawab melaporkan kehilangan kepada Ketua Jabatan dengan serta merta dan membuat Laporan Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan. AM 2.7 Para 3.1.2
Tidak Berkaitan
9.2 Ketua Jabatan menyediakan Laporan Awal (KEW. PA-28) dan kemukakan bersama Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal dalam tempoh 2 hari bekerja. AM 2.7 Para 3.2.2
Tidak Berkaitan
9.3 Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Akauntan Negara, Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. AM 2.7 Para 3.2.3
Tidak Berkaitan
9.4 Jawatankuasa Penyiasat dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani (KEW. PA 29). AM 2.7 Para 3.3.1
Tidak Berkaitan
9.5 Laporan Akhir Kehilangan (KEW. PA-30) dikemukakan kepada Urusetia Kehilangan dan Hapus kira (UPA) dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pelantikan Jawatankuasa Penyiasat . AM 2.7 Para 3.4.1
Tidak Berkaitan
9.6 UPA mengemukakan Sijil Hapus Kira (KEW. PA-31) dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan hapus kira kepada kuasa melulus. AM 2.7 Para 3.5.2
Tidak Berkaitan
9.7 Laporan Tahunan Kehilangan Dan Hapus Kira, Tindakan Surcaj/ Tatatertib Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-32) disediakan (jika berkenaan). AM 2.7 Para 5
Tidak Berkaitan
9.8 Tindakan Surcaj/Tatatertib dikenakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan Malaysia. AM 2.7 Para 3.5.3
Tidak Berkaitan
9.9 Keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/ tatatertib hendaklah dimaklumkan kepada Perbendaharaan Malaysia dalam tempoh 6 bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan Malaysia. AM 2.7 Para 3.5.4
Tidak Berkaitan
10.0 PENGURUSAN ASET HIDUP HAIWAN - PENERIMAAN AM 4.2 , PKPA 08-1991  
10.1 Pegawai Penerima dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan. Pegawai Penerima yang dilantik hendaklah memiliki kepakaran dalam bidang berkaitan. AM 4.2 Para 2
Tidak Berkaitan
10.2 Haiwan yang diterima dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. AM 4.2 Para 3.1
Tidak Berkaitan
10.3 Pemeriksaan kesihatan oleh pegawai yang berkelayakan dilakukan mengikut kaedah yang bersesuaian. AM 4.2 Para 3.2
Tidak Berkaitan
10.4 Menyemak butiran di dalam dokumen yang sah bagi memastikan haiwan yang diterima adalah betul. AM 4.2 Para 3.3.1
Tidak Berkaitan
10.5 Haiwan yang tidak menepati spesifikasi yang ditetapkan akan ditolak dengan menggunakan borang KEW.AH-1. AM 4.2 Para 3.3.4
Tidak Berkaitan
10.6 Borang KEW.AH-1 yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. AM 4.2 Para 3.3.5
Tidak Berkaitan
10.7 Pegawai Penerima memastikan bahawa haiwan diterima beserta dengan surat jaminan (jika perlu) daripada pembekal yang mengesahkan bahawa menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembeliannya. AM 4.2 Para 3.3.6
Tidak Berkaitan
10.8 Tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Penerima dinyatakan dalam Senarai Tugas. PKPA 08-1991 Para 38
Tidak Berkaitan
11.0 PENGURUSAN ASET HIDUP HAIWAN - PENDAFTARAN AM 4.3  
11.1 Aset hidup Haiwan didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaannya. AM 4.3 Para 5
Tidak Berkaitan
11.2 Daftar diwujudkan bagi merekodkan Haiwan yang diterima melalui Pembelian Wang Kerajaan, Sumbangan atau hadiah, Pembiakan, Rampasan, Lucuthak dan Tangkapan Liar. AM 4.3 Para 2.1, 2.2 dan 3
Tidak Berkaitan
11.3 Daftar asal KEW.AH-2 dan KEW.AH-3 bagi Haiwan yang dipindahkan, hendaklah dibatalkan dan dicap dengan perkataan. AM 4.3 Para 4.3
Tidak Berkaitan
11.4 Bagi setiap haiwan yang hendak didaftarkan dokumentasi bagi aset yang dibeli (seperti pesanan rasmi kerajaan, nota serahan, invois, dokumen kontrak, baucar bayaran , surat ikatan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan) dirujuk terlebih dahulu bagi memastikan kesahihan haiwan tersebut sebelum proses merekod dibuat. AM 4.3 Para 6.1 dan 6.2
Tidak Berkaitan
11.5 Aset hidup Haiwan yang diterima daripada sumber lain hendaklah disertai dengan surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan berkuatkuasa. AM 4.3 Para 6.3
Tidak Berkaitan
11.6 Aset hidup Haiwan yang tiada punca maklumat didaftarkan berasaskan maklumat fizikal atau sumber-sumber lain berkaitan. AM 4.3 Para 6.4
Tidak Berkaitan
11.7 Pendaftaran melalui sistem komputer dicetak mengikut format yang sama seperti yang ditetapkan dalam SPA dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan. (Bagi PTJ yang menggunakan aplikasi Sistem Pengurusan Aset) AM 4.3 Para 7.2
Tidak Berkaitan
11.8 Daftar Harta Modal Haiwan KEW.AH-2 disediakan dengan lengkap dan tepat. AM 4.3 Para 8
Tidak Berkaitan
11.9 Pengesahan pendaftaran dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:- ‘Telah direkodkan pada ……(tarikh). Nombor siri pendaftaran Haiwan ....….(seperti nombor pada daftar) ‘. AM 4.3 Para 9
Tidak Berkaitan
11.10 Senarai Daftar Harta Modal Haiwan KEW. AH-5 disediakan. AM 4.3 Para 10.1
Tidak Berkaitan
11.11 Pergerakan Haiwan bagi tujuan pinjamaan atau penempatan sementara direkodkan pada Buku Daftar Pergerakan Haiwan KEW. AH-7. AM 4.3 Para 11
Tidak Berkaitan
11.12 Daftar asal KEW.AH-2 dan KEW.AH-7 disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi haiwan. AM 4.3 Para 12
Tidak Berkaitan
11.13 Laporan Tahunan Harta Modal Dan Haiwan Bernilai Rendah (KEW.AH-8) hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada Unit Pengurusan Aset Kementerian sebelum 15 Februari tahun berikutnya. AM 4.3 Para 13
Tidak Berkaitan
12.0 PENGURUSAN ASET HIDUP HAIWAN - PENGGUNAAN ASET HIDUP HAIWAN AM 4.4  
12.1 Aset yang dibeli digunakan mengikut tujuan sebenar. AM 4.4 Para 2.1.1
Tidak Berkaitan
12.2 Aset dikendali oleh pegawai yang berkelayakan, mahir dan terlatih. AM 4.4 Para 2.1.2
Tidak Berkaitan
12.3 Rekod Penggunaan Jabatan disediakan dengan lengkap dan kemas kini. AM 4.4 Para 2.1.3
Tidak Berkaitan
12.4 Semua haiwan dipelihara di lokasi yang sesuai dan selamat. AM 4.4 Para 3
Tidak Berkaitan
13.0 PENGURUSAN ASET HIDUP HAIWAN - PEMERIKSAAN DAN BANCIAN AM 4.5  
13.1 Pemeriksaan haiwan dilaksanakan sekali setahun. AM 4.5 Para 2.1
Tidak Berkaitan
13.2 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Pemeriksa daripada Gred 17 dan ke atas. AM 4.5 Para 2.2
Tidak Berkaitan
13.3 Pemeriksaan direkodkan di dalam KEW.AH-2. AM 4.5 Para 2.4
Tidak Berkaitan
13.4 Pegawai Pemeriksa mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal Haiwan KEW. AH-10 kepada Ketua Jabatan di dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pemeriksaan selesai. AM 4.5 Para 2.5
Tidak Berkaitan
13.5 Ketua Jabatan mengambil tindakan ke atas hasil penemuan pemeriksaan di KEW.AH-9 dan KEW.AH-10 bersama-sama dengan Sijil Pemeriksaan KEW.AH-12 kepada UPA Kementerian sebelum 15 Februari tahun berikutnya. AM 4.5 Para 2.6 dan 2.7
Tidak Berkaitan
13.6 Ketua Jabatan/mana-mana Pegawai di UPA melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa. AM 4.5 Para 2.8
Tidak Berkaitan
14.0 PENGURUSAN ASET HIDUP HAIWAN - PENJAGAAN AM 4.6  
14.1 Menyediakan tempat pemeliharaan yang sesuai dan selamat. AM 4.6 Para 2.1
Tidak Berkaitan
14.2 Mengamalkan biosekuriti yang komprehensif. AM 4.6 Para 2.2
Tidak Berkaitan
14.3 Mengadakan program pencegahan penyakit (vaksinasi, nyahcacing, coccidiostats). AM 4.6 Para 2.3
Tidak Berkaitan
14.4 Melakukan rawatan/pemulihan kepada haiwan yang sakit. AM 4.6 Para 2.4
Tidak Berkaitan
14.5 Menggunakan panduan pemeliharaan yang standard dengan prosedur pengurusan haiwan. AM 4.6 Para 2.5
Tidak Berkaitan
14.6 Maklumat rawatan direkodkan dalam KEW. AH-2 (Bahagian B). AM 4.6 Para 3.1
Tidak Berkaitan
14.7 Laporan dibuat secara bertulis kepada Ketua Jabatan terhadap Haiwan yang sakit, berpenyakit atau kematian dengan menggunakan Borang Laporan Sakit/Kematian Haiwan KEW. AH-13. AM 4.6 Para 6
Tidak Berkaitan
15.0 PENGURUSAN ASET HIDUP HAIWAN - PELUPUSAN AM 4.7 , Akta Perwakilan Kuasa 1956-Sek. 5 P.U.(B) 485 bth. 27.10.2014 , SAK 04-2015  
15.1 Fail pelupusan disediakan dengan lengkap dan dikemas kini.
Tidak Berkaitan
15.2 Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP) dilantik oleh Ketua Jabatan. AM 4.7 Para 7.11
Tidak Berkaitan
15.3 Keanggotaan Lembaga Pemeriksa terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat dalam pengendalian haiwan berkenaan. Ahli mempunyai kepakaran memeriksa haiwan yang terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan 1. AM 4.7 Para 7.1.2
Tidak Berkaitan
15.4 Perakuan pelupusan (KEW. AH-15 ) disediakan bagi aset hidup yang hendak dilupuskan. Perakuan dirujuk kepada Ketua Unit atau pegawai yang berkelayakan atau khidmat pakar khusus dari pusat-pusat lain. AM 4.7 Para 5.1
Tidak Berkaitan
15.5 Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. AH-16 ditandatangani oleh Lembaga Pemeriksa dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan. AM 4.7 Para 7.2.6
Tidak Berkaitan
15.6 Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa. Ketua Jabatan hendaklah melantik seorang pegawai daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Kumpulan Pelaksana Gred N17 dan ke atas atau yang setaraf bagi membuat pemeriksaan Tumbuhan yang hendak dilupuskan. Pegawai yang dilantik hendaklah mempunyai kepakaran memeriksa Tumbuhan dan tidak terlibat secara langsung menguruskan Tumbuhan berkenaan. AM 4.7 Para 8 (8.1) / AM 1.1 (Taksiran) Para 18
Tidak Berkaitan
15.7 Pemeriksaan dilaksanakan dengan menggunakan borang Laporan Tanpa Lembaga Pemeriksa KEW.AH -17. AM 4.7 Para 8 (8.2)
Tidak Berkaitan
15.8 Perakuan Pelupusan Haiwan hendaklah disahkan oleh 2 orang pegawai dan salah seorangnya adalah pegawai veteriner yang berdaftar di bawah Akta Veteriner 1974. AM 4.7 Para 5.3
Tidak Berkaitan
15.9 Urusetia Pelupusan haiwan menyemak Laporan Lembaga Pemeriksa dan memastikan dokumen sokongan lengkap. AM 4.7 Para 4.2.2
Tidak Berkaitan
15.10 Pelaksanaan pelupusan dibuat mengikut kaedah yang diluluskan dengan teratur. AM 4.7 Para 11
Tidak Berkaitan
15.11 Pelupusan dilaksanakan dalam tempoh seperti mana surat kelulusan (2 bulan). AM 4.7 Para 9.1
Tidak Berkaitan
15.12 Perlanjutan tempoh pelupusan dikemukakan kepada kuasa meluluskan 1 minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. Perlanjutan tempoh hanya sekali sahaja. AM 4.7 Para 9.2 & 9.3
Tidak Berkaitan
15.13 Kelulusan baru diperolehi sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh perlanjutan. AM 4.7
Tidak Berkaitan
15.14 Permohonan pinda kaedah pelupusan beserta justifikasi dikemukakan kepada kuasa meluluskan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. AM 4.7 Para 10
Tidak Berkaitan
15.15 Sijil Penyaksian Pemusnahan Haiwan (KEW. AH-18 ) dan Sijil Pelupusan Haiwan(KEW. AH-19) disediakan. AM 4.7 Para 4.2.10 dan 4.2.11
Tidak Berkaitan
15.16 KEW. AH-19 dikemukakan kepada kuasa melulus. AM 4.7 Para 4.2.12
Tidak Berkaitan
17.0 PENGURUSAN ASET HIDUP TUMBUHAN (TPT) - PENERIMAAN AM 5.1 , AM 5.2 , PKPA 08-1991  
17.1 Pegawai Penerima dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan. Pegawai Penerima yang dilantik hendaklah memiliki kepakaran dalam bidang berkaitan. AM 5.2 Para 2
Tidak Berkaitan
17.2 Tumbuhan yang diterima dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. AM 5.2 Para 3.1
Tidak Berkaitan
17.3 Pemeriksaan oleh pegawai-pegawai berkelayakan hendaklah dilakukan mengikut kaedah yang bersesuaian. AM 5.2 Para 3.2
Tidak Berkaitan
17.4 Menyemak butiran di dalam dokumen yang sah bagi memastikan Tumbuhan yang diterima adalah betul. AM 5.2 Para 3.3.1
Tidak Berkaitan
17.5 Tumbuhan yang tidak menepati spesifikasi yang ditetapkan akan ditolak dengan menggunakan borang KEW. AT-1 AM 5.2 Para 3.3.4
Tidak Berkaitan
18.0 PENGURUSAN ASET HIDUP TUMBUHAN (TPT) - PENDAFTARAN AM 5.3 , SAK 03-2007  
18.1 Aset hidup tumbuhan didaftarkan tidak melebihi tiga puluh (30) hari dari tarikh pengesahan penerimaannya. AM 5.3 Para 5
Tidak Berkaitan
18.2 Tumbuhan yang diterima melalui perolehan dengan wang Kerajaan, sumbangan atau hadiah, Pembiakan, Hasil Penyelidikan, Rampasan, Lucuthak, Pindahan dan Sumber Liar hendaklah didaftarkan. AM 5.3 Para 2
Tidak Berkaitan
18.3 Daftar asal KEW.AT-2 dan KEW.AT-3 bagi Tumbuhan yang dipindahkan dibatalkan dan dicap dengan perkataan DIPINDAHKAN, KEPADA AM 5.3 Para 4.3
Tidak Berkaitan
18.4 Tumbuhan yang telah didaftarkan oleh PTJ pemberi, salinan KEW. AT-2 dan KEW.AT-3 diserahkan kepada PTJ penerima. KEW.AT-5 dan KEW.AT-6 kemas kini oleh PTJ pemberi. AM 5.3 Para 4.4
Tidak Berkaitan
18.5 PTJ penerima mendaftar semula Tumbuhan tersebut mengikut tarikh perolehan asal dan mengemaskini KEW.AT-5 dan KEW.AT-6. AM 5.3 Para 4.5
Tidak Berkaitan
18.6 Bagi setiap Tumbuhan yang hendak didaftarkan (samada diperolehi secara pembelian atau diterima sebagai hadiah), dokumentasi bagi aset yang dibeli (seperti pesanan rasmi kerajaan, nota serahan, invois,dokumen kontrak, kad jaminan, manual pengguna dan dokumen lain yang berkaitan) dirujuk terlebih dahulu bagi memastikan kesahihan aset tersebut sebelum proses merekod dibuat. AM 5.3 Para 6.1.1
Tidak Berkaitan
18.7 Dokumen bagi aset yang diterima daripada sumber-sumber lain seperti salinan daftar (jika aset diterima secara pindahan), surat kelulusan menerima hadiah (mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa beserta maklumat lengkap aset berkaitan) dan salinan sijil lucuthak (bagi aset yang diterima berikutan perintah lucuthak oleh mahkamah) dirujuk bagi memastikan kesahihan aset tersebut sebelum proses merekod dibuat. AM 5.3 Para 6.1.2
Tidak Berkaitan
18.8 Daftar Tanaman Kekal KEW. AT-2 & KEW. AT-2A, Daftar Tanaman Bukan Kekal KEW. AT-3 & KEW. AT-3A dan Daftar Bahan Tanaman KEW. AT-4 diselenggara dengan lengkap dan tepat. AM 5.3 Para 7.1
Tidak Berkaitan
18.9 Senarai Daftar Tanaman Kekal KEW. AT-5 dan Senarai Daftar Tanaman Bukan Kekal KEW. AT-6 disediakan dengan lengkap dan kemas kini. AM 5.3 Para 10.5
Tidak Berkaitan
18.10 Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicap pada dokumen rujukan yang berkaitan bagi tujuan pembayaran seperti berikut:- TELAH DIREKODKAN PADA ……….(TARIKH) NOMBOR SIRI PENDAFTARAN TUMBUHAN…….. (SEPERTI NOMBOR PADA DAFTAR). AM 5.3 Para 9
Tidak Berkaitan
18.11 Daftar asal KEW.AT-2 dan KEW.AT-3 disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi tumbuhan. AM 5.3 Para 13
Tidak Berkaitan
18.12 Laporan Tahunan Tumbuhan bagi Tanaman Kekal dan Tanaman Bukan Kekal KEW. AT-8 hendaklah dikemukakan kepada Unit Pengurusan Aset Kementerian sebelum 15 Februari tahun berikutnya. AM 5.3 Para 14
Tidak Berkaitan
18.13 Setiap aset diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. Nombor siri pendaftaran yang seragam hendaklah dicatatkan pada daftar Tumbuhan bagi memudahkan pengenalan dan pengesanan. AM 5.3 Para 11
Tidak Berkaitan
18.14 Pelabelan aset dipamer dengan jelas dilihat, tidak mudah dipinda dan bersesuaian. AM 5.3 Para 11
Tidak Berkaitan
18.15 Setiap aset ditanda dengan nombor siri pendaftaran mengikut format kod Kementerian, kod Jabatan/Bahagian, kod tanaman samada tanaman kekal atau tanaman bukan kekal, Tahun Pembelian dan Nombor Siri seperti contoh KP/BADSA/TK/08/1 . AM 5.3 Para 11
Tidak Berkaitan
19.0 PENGURUSAN ASET HIDUP TUMBUHAN (TPT) - PENGENDALIAN DAN PENGGUNAAN AM 5.4
Tidak Berkaitan
19.1 Penggunaan Tumbuhan bertujuan untuk amenity, pembiakan bahan tanaman, pemerhatian teknologi penyelidikan, latihan,hiasan dan pameran. AM 5.4 Para 2
Tidak Berkaitan
19.2 Berlaku kerosakan/kemusnahan, laporan dibuat secara bertulis kepada Ketua Jabatan menggunakan Borang Laporan Kerosakan/Kemusnahan KEW. AT-9. AM 5.4 Para 5
Tidak Berkaitan
19.3 Semua Tumbuhan hendaklah ditempatkan dilokasi yang sesuai dan selamat. AM 5.4 Para 6
Tidak Berkaitan
20.0 PENGURUSAN ASET HIDUP TUMBUHAN (TPT) - PEMERIKSAAN AM 5.5  
20.1 Pemeriksaan Tumbuhan dilaksanakan sekali setahun. AM 5.5 Para 2.1
Tidak Berkaitan
20.2 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Pemeriksa daripada Gred 17 dan ke atas. AM 5.5 Para 2.2
Tidak Berkaitan
20.3 Pemeriksaan hendaklah direkodkan di dalam KEW.AT-2A dan KEW.AT-3A . AM 5.5 Para 2.4
Tidak Berkaitan
20.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Tanaman Kekal KEW. AT-10 dan Laporan Pemeriksaan Tanaman Bukan Kekal KEW. AT-11 kepada Ketua Jabatan di dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pemeriksaan selesai. AM 5.5 Para 2.5
Tidak Berkaitan
20.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. AT-10 dan KEW. AT-11 bersama-sama Sijil Pemeriksaan KEW. AT-13 kepada UPA Kementerian. AM 5.5 Para 2.6
Tidak Berkaitan
20.6 Sijil Pemeriksaan KEW.AT-13 hendaklah disediakan dan dikemukakan bersama-sama KEW.AT-10 dan KEW.AT-11. AM 5.5 Para 2.7
Tidak Berkaitan
20.7 Ketua Jabatan/mana-mana Pegawai di UPA hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa. AM 5.5 Para 2.8
Tidak Berkaitan
22.0 PENGURUSAN ASET HIDUP TUMBUHAN (TPT) - PELUPUSAN TUMBUHAN AM 5.7 , Akta Perwakilan Kuasa 1956-Sek. 5 P.U.(B) 485 bth. 27.10.2014 , SAK 04-2015  
22.1 Fail pelupusan disediakan dengan lengkap dan dikemas kini.
Tidak Berkaitan
22.2 Lembaga Pemeriksa Pelupusan dilantik oleh Ketua Jabatan. AM 5.7 Para 8.11
Tidak Berkaitan
22.3 Keanggotaan Lembaga Pemeriksa terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat dalam pengendalian aset berkenaan. Ahli mempunyai kepakaran memeriksa Tumbuhan (terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana Gred 17 dan ke atas). AM 5.7 Para 8.1.2
Tidak Berkaitan
22.4 Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. AT-16 ditandatangani oleh Lembaga Pemeriksa dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan. AM 5.7 Para 8.2
Tidak Berkaitan
22.5 Perakuan pelupusan (KEW. AT-15) diperlukan bagi aset hidup Tumbuhan yang hendak dilupuskan. AM 5.7 Para 6
Tidak Berkaitan
22.6 Perakuan Pelupusan Tumbuhan oleh seorang pegawai teknikal dan disahkan oleh Ketua Jabatan diperolehi bagi menyokong pelupusan tumbuhan. AM 5.7 Para 6.1 dan 6.2
Tidak Berkaitan
22.7 Urusetia Pelupusan Tumbuhan menyemak Laporan Lembaga Pemeriksa dan memastikan dokumen sokongan lengkap. AM 5.7 Para 5.2
Tidak Berkaitan
22.8 Pelaksanaan pelupusan dibuat mengikut kaedah yang diluluskan dengan teratur. AM 5.7 Para 7.1
Tidak Berkaitan
22.9 Ketua Jabatan melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas Tumbuhan yang hendak dilupuskan. Ahli terdiri daripada 2 orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian Tumbuhan berkenaan. Mempunyai kepakaran memeriksa Tumbuhan. AM 5.7 Para 8.1.1 & 8.1.2
Tidak Berkaitan
22.10 Lembaga Pemeriksa perlu mengesyorkan apa-apa kaedah pelupusan yang sesuai di dalam Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.AT-16 dan menandatangani Laporan Lembaga Pemeriksa dan kemukakan kepada Urusetia Pelupusan. AM 5.7 Para 8.2
Tidak Berkaitan
22.11 Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa. Ketua Jabatan hendaklah melantik seorang pegawai daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Kumpulan Pelaksana Gred N17 dan ke atas atau yang setaraf bagi membuat pemeriksaan Tumbuhan yang hendak dilupuskan. Pegawai yang dilantik hendaklah mempunyai kepakaran memeriksa Tumbuhan dan tidak terlibat secara langsung menguruskan Tumbuhan berkenaan. AM 5.7 Para 9.1 / AM 4.1 (Taksiran ) No. 19
Tidak Berkaitan
22.12 Pemeriksaan dilaksanakan dengan menggunakan borang Laporan Tanpa Lembaga Pemeriksa KEW.AT -17. AM 5.7 Para 9.2
Tidak Berkaitan
22.13 Pelupusan dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kelulusan. AM 5.7 Para 10.1
Tidak Berkaitan
22.14 Perlanjutan tempoh pelupusan dikemukakan kepada kuasa melulus 2 minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. AM 5.7 Para 10.2
Tidak Berkaitan
22.15 Permohonan pinda kaedah pelupusan beserta justifikasi dikemukakan kepada kuasa meluluskan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. AM 5.7 Para 11
Tidak Berkaitan
22.16 Sijil Penyaksian Pemusnahan Tumbuhan (KEW. AT-18) dan Sijil Pelupusan Tumbuhan (KEW. AT-19) disediakan. AM 5.7 Para 5.2.10 dan 5.2.11
Tidak Berkaitan
22.17 KEW. AT-19 dikemukakan kepada kuasa melulus. AM 5.7 Para 5.2.12
Tidak Berkaitan
24.0 PENGURUSAN STOR AM 1.1  
24.1 PTJ menggunakan Sistem Pengurusan Stor (SPS) yang dibangunkan oleh Perbendaharaan atau sistem pengurusan stor yang sedia ada dalam ATM. Sila nyatakan nama sistem dan tahun digunakan. AM 1.1 Para 9.1
Ya
24.2 Pegawai Stor dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan khusus untuk menjalankan tugas pengurusan stor. AM 1.1 Para 3.1 & 3.2
Ya
24.3 Pegawai Penerima dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan bertanggungjawab untuk memeriksa dan mengesahkan barang-barang yang diterima. AM 6.2 Para 1
Ya
24.4 Ketua Jabatan di Stor Pusat/ Stor Utama bertanggungjawab menyedia dan mengemukakan Laporan Kedudukan Stok (KEW.PS-13) atau yang setara kepada UPA Kementerian melalui Program sebelum 15 Februari tahun berikutnya. AM 1.1 Para 3.4
Ya
25.0 PENGURUSAN STOR - PENERIMAAN AM 6.2 , AM 6.3  
25.1 Penerimaan barang-barang daripada pembekal menggunakan Borang Terimaan Barang-Barang (KEW.PS-1) atau BAT L 5/ rekod yang setara disediakan oleh Pegawai Penerima. AM 6.2 Para 3.4.5
Ya
25.2 Borang Laporan Terimaan Barang-Barang (KEW.PS-2) atau BAT L 7/ rekod yang setara dilengkapkan jika terdapat kerosakan, kuantiti kurang atau lebih atau tidak mematuhi spesifikasi dan ditandatangani dalam 2 salinan. Satu salinan dikembalikan kepada pembekal dan satu untuk simpanan stor. AM 6.2 Para 3.4.7 & 3.4.9
Ya
25.3 Stor yang menggunakan aplikasi SPS, KEW.PS-2 hendaklah dicetak dan ditandatangani oleh pegawai yang bertanggungjawab. AM 6.3 Para 6.2
Ya
25.4 Penerimaan barang-barang mudah terbakar dan bahan kimia dimasukkan terus dalam stor penyimpanan barang berkenaan. AM 6.2 Para 10
Ya
26.0 PENGURUSAN STOR - MEREKOD STOK AM 6.3  
26.1 Stok yang diterima di Stor Pusat/ Stor Utama direkodkan lengkap dan tepat dengan mematuhi penggunaan Kad Kawalan Stok (KEW.PS -3) atau rekod yang setara. AM 6.3 Para 2.1.2 & 3
Ya
26.2 Stok barang yang diterima di Stor Pusat/ Stor Utama/ Stor Unit direkodkan oleh Pegawai Stor dengan mematuhi penggunaan Kad Petak (KEW.PS-4) atau BAT L 20/ rekod yang setara dan ditempatkan bersama-sama dengan stok. AM 6.3 para 2.1.1, 3 & 4.1
Ya
26.3 Penggunaan KEW.PS-4 atau BAT L 20/ rekod yang setara bagi stok bahan-bahan mudah terbakar, bahan kimia dan stok yang disimpan diruang sejuk beku disimpan di tempat berasingan. AM 6.3 para 4.2
Ya
26.4 Rekod penerimaan barang dicatat dengan pen dakwat merah dan rekod pengeluaran dicatat dengan pen dakwat hitam/ biru dalam KEW.PS-3 dan KEW.PS-4. AM 6.3 para 5.1
Ya
26.5 Semua KEW.PS-3 dan KEW.PS-4 atau rekod yang setara dikemaskini setiap kali transaksi penerimaan dan pengeluaran. AM 6.3 para 5.2
Ya
26.6 Senarai Daftar Kad Kawalan Stok (KEW.PS-5) disediakan bagi Stor Pusat/ Stor Utama. AM 6.3 para 5.4
Ya
26.7 Senarai berasingan disediakan bagi komponen atau alat ganti yang telah diluluskan pelupusan melalui kaedah tukar ganti (cannibalize) dan disimpan secara sementara dalam stor. AM 6.3 para 7
Ya
28.0 PENGURUSAN STOR - PENGELUARAN AM 6.5  
28.1 Pengeluaran stok dari semua stor mendapat kebenaran Pegawai Pelulus/ Pegawai yang diberi kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan. AM 6.5 para 1
Tidak Berkaitan
28.2 Pengeluaran stok dilaksanakan berdasarkan Masuk Dahulu Keluar Dahulu (MDKD). AM 6.5 para 2
Tidak Berkaitan
28.3 Pesanan kepada Stor Pusat/ Stor Utama menggunakan Borang Pesanan Pengeluaran Stok (KEW.PS-10) atau BAT L 8/ BAT L 3008/ BAT L165. AM 6.5 para 3
Tidak Berkaitan
28.4 Semua pesanan kepada Stor Utama membekal stok terus kepada Stor Unit atau pelanggan akhir menggunakan Borang Permohonan Stok (KEW.PS-11). AM 6.5 para 4
Ya
28.5 Bagi stor yang menggunakan aplikasi SPS, KEW.PS-11 dicetak dan ditandatangani oleh pegawai yang bertanggungjawab. AM 6.3 para 6.2
Tidak Berkaitan
28.6 Stok dikeluarkan atas pemesanan melalui KEW.PS 10/ BAT L 8/ BAT L 3008/ BAT L165 dan KEW.PS 11 disediakan dengan kebenaran Pegawai Pelulus yang diberi kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan. AM 6.5 para 6
Ya
28.7 Borang kawalan keluar masuk barang-barang guna habis disediakan mengikut format Kementerian/ Jabatan sebagai rekod penggunaan. Barang-barang guna habis yang tidak boleh digunakan atau tidak diperlukan dan mempunyai nilai jualan dijual secara jualan sisa stok atau barang-barang terpakai. AM 6.5 para 8
Tidak Berkaitan
28.8 Barang yang diterima untuk pembungkusan dan penghantaran diperiksa, disemak dan dipastikan sama seperti yang tercatat di salinan KEW.PS 10/ BAT L 8 BAT L 3008/ BAT L165. AM 6.5 para 11
Tidak Berkaitan
28.9 Senarai Pembungkusan (KEW.PS 12) disediakan bagi pembungkusan dan penghantaran barang-barang. AM 6.5 para 14.1
Tidak Berkaitan
30.0 PENGURUSAN STOR - KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN AM 6.7  
30.1 Stor dilengkapkan dengan sistem kawalan kebakaran yang sesuai dan memadai seperti fire alarm, smoke detector, water sprinkler, fire extinguisher dan hose reel. AM 6.7 para 3.1
Ya
30.2 Ketua Jabatan memastikan stor sentiasa bersih supaya kualiti stok terjamin. AM 6.7 para 2.3
Ya
31.0 PENGURUSAN STOR - PELUPUSAN AM 6.8  
31.1 Laporan Lembaga Pemeriksa Pelupusan Stok (KEW.PS-19) disediakan bagi permohonan pelupusan stok yang didapati rosak, luput tempoh, tidak boleh digunakan, tidak diperlukan, tidak bergerak dan melebihi keperluan. AM 6.8 para 2.3
Tidak Berkaitan
31.2 Laporan Tahunan Pelupusan Stok (KEW.PS-20) dikemukakan kepada UPA Kementerian sebelum 15 Februari tahun berikutnya. AM 6.8 para 6.2
Tidak Berkaitan


   

BAHAGIAN 8

OBJEKTIF:
UNTUK MEMASTIKAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENGGUNAAN PENYELENGGARAAN DAN PELUPUSAN ASET, INVENTORI DAN BARANG-BARANG STOR ADALAH DIBUAT DENGAN TERATUR DAN KEMASKINI BAGI MENGELAKKAN DARIPADA BERLAKUNYA SALAH GUNA, PEMBAZIRAN, PENYELEWENGAN DAN PEMBOROSAN.

Bil.

Soalan

Peraturan

Jawapan

1.0 PEGAWAI KENDERAAN, KENDERAAN DAN PEMANDU WP 4.1 , PP 05-2013  
1.1 Pegawai Kenderaaan dilantik oleh Ketua Jabatan secara bertulis. WP 4.1 Para 15
Tidak Berkaitan
1.2 Tugas Pegawai Kenderaan dinyatakan dalam senarai tugas. PKPA 08-1991 Para 38
Tidak Berkaitan
1.3 Pegawai Kenderaan sepenuh masa ada dilantik oleh ketua jabatan bagi pejabat yang menguruskan lebih 20 buah kenderaan jabatan. WP 4.1 Para 15
Tidak Berkaitan
1.4 Pemeriksaan bagi kenderaan yang baru diterima (selain kereta konsesi) ada dibuat oleh Woksyop Kerajaan . WP 4.1 Lampiran E Para 2.1
Tidak Berkaitan
1.5 Kenderaan Rasmi Kerajaan ada mempamerkan nama/logo Kementerian/Jabatan. WP 4.1 Para 23.5
Tidak Berkaitan
1.6 Fail Kenderaan/BAT M59 diselenggarakan bagi setiap kenderaan dan dikemas kini dari semasa ke semasa. WP 4.1 Lampiran E Para 2
Tidak Berkaitan
1.7 Semua set kunci disimpan oleh Pegawai Kenderaan atau pegawai yang diberi kuasa semasa kenderaan tidak digunakan. WP 4.1 Para 18.1
Tidak Berkaitan
1.8 Semua notis kesalahan lalu lintas direkod dalam ruangan Maklumat Mengenai Notis Kesalahan Lalu Lintas di Buku Log Kenderaan. WP 4.1 Para 14 Lampiran C
Tidak Berkaitan
3.0 KENDERAAN RASMI JAWATAN WP 4.1  
3.1 Kelulusan bertulis diperolehi daripada Ketua Jabatan ke atas jumlah penggunaan minyak sebulan. WP 4.1 Para 9
Ya
3.2 Kiraan penggunaan minyak adalah benar/munasabah (jarak rumah ke pejabat x 4 trip x 23 hari ÷ 9km) dan berasaskan 1 liter untuk 9 km. WP 4.1 Para 9
Tidak Berkaitan
3.3 Pembelian minyak sebulan tidak melebihi 600 liter. WP 4.1 Para 9
Tidak Berkaitan
3.4 Pegawai Kenderaan bertanggungjawab membuat kiraan bagi amaun minyak yang terlebih pakai pada setiap hujung tahun dan menuntut balik amaun tersebut kepada pegawai terlibat. WP 4.1 Para 9
Tidak Berkaitan
3.5 Penggunaan Kad Touch N Go tidak melebihi RM500 setiap bulan. WP 4.1 Para 11
Tidak Berkaitan
3.6 SmartTAG direkodkan sebagai Aset Alih Bernilai Rendah Kerajaan. WP 4.1 Para 11
Tidak Berkaitan
5.0 KAD TOUCH N GO DAN SmartTAG WP 4.1  
5.1 Kad Touch N Go dan SmartTAG direkodkan sebagai Aset Alih Bernilai Rendah Kerajaan. WP 4.1 Para 11
Tidak Berkaitan
5.2 Buku Rekod Pergerakan Dan Penggunaan Kad Touch n Go dikemas kini dan disimpan selamat oleh Pegawai Kenderaan/pegawai yang diberi kuasa. WP 4.1 Para 12 Lampiran B1
Tidak Berkaitan
5.3 Buku Rekod Pergerakan Dan Penggunaan Kad Touch n Go dan SmartTag diserah kepada Pegawai Kenderaan/ pegawai yang diberi kuasa untuk ditandatangani selepas sahaja selesai menjalankan tugas. WP 4.1 Para 12 Lampiran B1
Tidak Berkaitan
6.0 PENYENGGARAAN KENDERAAN SELAIN KENDERAAN KONSESI WP 4.1  
6.1 Semua kenderaan Kerajaan hendaklah disenggara secara berjadual mengikut manual pengguna. WP 4.1 Lampiran E Para 2.2.1
Ya
6.2 Penyenggaraan pencegahan dan pembaikan yang dilaksanakan direkod dalam Buku Log Kenderaan Kerajaan, Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.PA 14) dan Daftar Harta Modal (KEW.PA 2). WP 4.1 Lampiran E Para 2.2.1
Tidak Berkaitan